Назва галузі

Журналістика

Журналістика

Код

061

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • Журналістика

Тривалість програми

4 роки – денна, заочна, заочно-дистанційна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізм визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та успішний захист бакалаврської випускової роботи).

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи; 2, 3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Когнітивна (пізнавальна) сфера:
− здатність використовувати державну мову в професійній діяльності;
− демонструвати вправність у володінні іноземною мовою, включаючи фахову термінологію, для проведення пошуку спеціалізованої інформації, вивчення іноземних джерел, коментування програмного забезпечення, а також у монологічному, діалогічному і полілогічному мовленні.  
− уміти застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного продукту та спрямування його до масової чи соціально диференційованої аудиторії;
− оцінювати свій або чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована та проведена самостійно або колегами;
− передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, ураховуючи теоретичні засади й методи соціально-комунікаційних та інших наук;
− складати новий план дій, з огляду на зміну ситуації;
− оцінювати здобуті нові знання з погляду можливості їх застосування в професійній діяльності;
− здійснювати прогнози розвитку новітніх медій у контексті інформаційних процесів у світі;
− аргументувати зв’язки морально-етичних доктрин журналістики із загальнолюдськими моральними уявленнями;
− генерувати інформаційний контент та проводити кількісний та якісний інформаційний аналіз проблематики досліджуваних ЗМІ;
− демонструвати навички журналістської компетентності та організаторської роботи в редакції ЗМІ;
− пропонувати створений медійний продукт й планувати дослідження для його ефективного просування.
Ціннісно-мотиваційна сфера:
− дотримуватися принципів і правил безпечної діяльності;
− самостійно організовувати спілкування на задану тему, дотримуючись інтересів, поглядів співбесідника та аудиторії;
− демонструвати повагу до різноманітності та мультикультурності, формувати стратегії пошуку діалогу між представниками різних партій, соціальних груп задля досягнення громадянської злагоди в суспільстві;
− використовувати стандарти професійної діяльності та демонструвати найкращі її зразки.
− аргументувати комплексні інформаційні рішення редакцій, включаючи експертну оцінку у сфері обігу історичних та культурних цінностей;
− володіти практичними навичками працювати самостійно (творча кваліфікаційна робота) або в групі (випуск газети, підготовка радіопрограми тощо), уміння отримати результат у межах обмеженого часу з наголосом на професійній сумлінності та унеможливленні плагіату;
Психомоторна сфера:
− виконувати оперативний пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел, у тому числі й за межами України;
− практикувати, відтворюючи інформаційні та комунікаційні технології, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів суспільної діяльності);
− координувати виконання індивідуального завдання із завданнями колег;
− виявляти уміння організації й ведення діалогу на актуальну тему, демонструючи уважне сприйняття повідомленої співбесідником інформації й точну реакцію на неї;
− виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, інформаційні процеси, про які бракує знань і які не вдається відтворити, що викликає необхідність у самоосвіті та професійному вдосконаленні;
− виявляти кризові стани суспільства, певної соціальної групи та окремої особистості, розкриваючи їх причини й прогнозуючи наслідки, шукати адекватні способи виходу з них;
− уміння розробити схему підготовки творчого проекту (кваліфікаційної роботи) з деталізацією структурних елементів, творчих методів і прийомів,технічних засобів реалізації задуму.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану: виробнича (ознайомча), виробнича (редакційна), переддипломна (виробничо-творча)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Професійна підготовка висококваліфікованих кадрів із журналістики, здатних із використанням комплексу міждисциплінарних зв’язків та за умов урахування постійного й інтенсивного зростання інформації й новітніх технологій, її обробки, систематизації й трансляції на масову та соціально диференційовану аудиторію, розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в професійній діяльності предметної сфери журналістики та соціальних комунікацій або в процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження феномена метаприроди соціальних комунікацій та їх впливу на суспільство, політику і культуру.

  • 4.2/5 rating (5 votes)
  • Зміни внесені: 19 травня 2021