Документи та строки прийому

     Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра в 2022 році проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

29 липня

12 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів

18:00 08 серпня

16 вересня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами НМТ (ЗНО), а також творчих конкурсів складених з 01 по 18 липня

18:00 23 серпня

23 вересня

Терміни проведення творчих конкурсів

на місця державного (регіонального) замовлення
01 липня – 18 липня

19 вересня – 23 вересня

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
09 серпня - 16 серпня

Терміни проведення індивідуальних усних співбесід

09 серпня - 16 серпня

19 вересня – 23 вересня

Терміни оприлюднення списку рекомендованих

на місця державного (регіонального) замовлення - не пізніше 29 серпня

не пізніше 24 вересня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб- не раніше 02 вересня;

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування:

на місця державного (регіонального) замовлення - до 18:00 02 вересня

не пізніше
28 вересня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не раніше  07 вересня

Терміни зарахування вступників

за державним (регіональним) замовленням –05 вересня

не пізніше 30 вересня

за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня

  

     Прийом заяв та документів від вступників, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, що приймають участь у конкурсі за квотою-2 та вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів, розпочинається:

  • з 11 липня для заяв в паперовій формі;
  • з 29 липня для заяв в електронній формі;

та закінчується о 18:00 8 серпня.

     Індивідуальні усні співбесіди для осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, проводяться з 11 липня по 16 серпня включно (до 23 вересня в порядку додаткового набору).

     Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 17 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 10:00 20 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного (регіонального) замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного (регіонального) замовлення виключаються впродовж 22 серпня.
    Реєстрація для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення відбудеться в період 13 червня по 17 липня. 

       Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти  - не пізніше 19 вересня.

    Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання на старші курси для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів

01 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

13 вересня

Виконання абітурієнтами вимог до зарахування

не пізніше 14 вересня

Терміни зарахування

не пізніше 30 вересня

ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

     Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
     1. Документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
     2. Військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
     3. Документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
     4. Документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2.
     У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній рівень.

     До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
     1. Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
     2. Копію військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
     3. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
     4. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

     Для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти, вступники подають:
     1. Копію документа, що посвідчує особу;
     2. Одну фотокартку розміром
3x4 см;
     3. Копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.
     4. Для участі у творчому конкурсі за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» додатково вступники подають медичну довідку за формою 086/о.
     5. Копій документів, які підтверджують право вступника на участь у вступних іспитах (замсть ЗНО).

      Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

     Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

     Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування подати особисто оригінали:
     1. документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього.

    Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).