Назва галузі

Охорона здоров'я

Фізична терапія, ерготерапія

Код

227

Освітні програми

  • Фізична терапія

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішне складання атестаційного екзамену, захист кваліфікаційної (магістерської) роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

ПРН 01. Демонструвати знання біопсихосоціальної моделі обмежень життєдіяльності та уміння аналізувати медичні, соціальні та особистісні проблеми пацієнта/клієнта.

ПРН 02. Демонструвати вміння аналізувати, вибирати і трактувати отриману від колег інформацію.

ПРН 03. Демонструвати здатність проводити фізичну терапію пацієнтів/клієнтів різного віку зі складними патологічними процесами та порушеннями.

ПРН 04. Демонструвати здатність знаходити, вибирати, оцінювати, обговорювати та застосовувати результати наукових досліджень у клінічній, науковій, освітній та адміністративній діяльності.

ПРН 05. Демонструвати уміння визначати функціональний стан осіб різного віку, нозологічних та професійних груп із складною прогресуючою та мультисистемною патологією.

ПРН 06. Проводити опитування пацієнта/клієнта для визначення порушень функції, активності та участі.

ПРН 07. Демонструвати уміння визначати рівень психомоторного та фізичного розвитку людини.

ПРН 08. Демонструвати уміння виконувати обстеження пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп та при складній прогресуючій і мультисистемній патології, використовуючи відповідний інструментарій.

ПРН 09. Демонструвати уміння спілкування з пацієнтом/клієнтом, проводити опитування пацієнта/клієнта для визначення його потреб та очікувань щодо його рухової активності та очікуваних результатів фізичної терапії.

ПРН 10. Демонструвати уміння прогнозувати результати фізичної терапії пацієнтів/клієнтів різних нозологічних груп та при складній прогресуючій та мультисистемній патології.

ПРН 11. Демонструвати уміння встановлювати цілі втручання.

ПРН 12. Демонструвати уміння розробляти технологію втручання.

ПРН 13. Демонструвати уміння реалізовувати індивідуальні програми фізичної терапії відповідно до наявних ресурсів і оточення.

ПРН 14. Демонструвати уміння здійснювати етапний, поточний та оперативний контроль стану пацієнта/клієнта, аналізувати результати виконання програм фізичної терапії.

ПРН 15. Демонструвати уміння коректувати хід виконання програми фізичної терапії на основі аналізу запланованих та досягнутих результатів.

ПРН 16. Постійно дотримуватись безпеки для практикуючого фахівця та пацієнта/клієнта.

ПРН 17. Демонструвати уміння проводити самостійну практичну діяльність.

ПРН 18. Демонструвати уміння вербального і невербального спілкування з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді.

ПРН 19. Демонструвати уміння проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп.

ПРН 20. Здатність брати участь у навчальних програмах як клінічний керівник/методист навчальних практик.

ПРН 21. Демонструвати уміння здійснювати викладацьку діяльність.

ПРН 22. Демонструвати професійний розвиток та планувати його.

ПРН 23. Демонструвати уміння здійснювати науково- дослідну діяльність.

ПРН 24. Дотримуватись основних юридичних та етичних вимог, провадити діяльність зі згоди пацієнта/клієнта.

ПРН 25. Демонструвати вміння проведення анімалотерапії.

ПРН 26. Демонструвати вміння використовувати міжнародну класифікацію функціонування (МКФ), обмежень життєдіяльності та здоров’я для оцінювання ефективності реабілітації.

ПРН 27. Демонструвати вміння проведення арт-терапії.

ПРН 28. Демонструвати вміння відновлювати психофізичний стан військовослужбовців та членів їх сімей.

Практика/Стажування

Клінічна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю виконує професійні обов'язки в закладах охорони здоров'я, освітніх, соціальних закладах, установах та організаціях державного, громадського і приватного секторів в мультидисциплінарному та монопрофесійному середовищах. Здійснює реабілітаційні заходи з метою припинення або зменшення болю, відновлення функцій тканин, органів, систем та організму в цілому, досягнення нормального рівня здоров'я, фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного стану та самопочуття осіб усіх вікових категорій з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату, ортопедичними вадами, побутовими, спортивними та професійними травмами, неврологічними, серцево-судинними, респіраторними та іншими захворюваннями та їх наслідками, людей літнього віку з віковими ускладненнями. Проводить обстеження, тестування, визначає функціональний стан та рівень фізичного розвитку, виявляє рухові та інші порушення, прогнозує можливість їх усунення. Складає та виконує програми фізичної терапії, або компоненти індивідуальної програми реабілітації, які стосуються фізичної терапії.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 15 вересня 2022