Кафедра іноземних мов

Завідувач  кафедри: 
Тадеєва Марія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор
Адреса: 
вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, ауд. 226-227
Телефони: 
9-86 (внутр.)
E-mail: 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • 1 професор
 • 6 доцентів
 • 8 старших викладачів
 • 8 асистентів

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Кафедра забезпечує викладання нормативних навчальних дисциплін для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти:

 • Іноземна мова (англійська, німецька, французька)
 • Ділова іноземна мова англійська, німецька, французька)
 • Основи науково-технічного перекладу
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Друга іноземна мова (німецька, французька, польська)
 • Латинська мова

Основними вибірковими дисциплінами є:

 • Практичний курс англійської мови
 • Практична граматика сучасної англійської мови
 • Розмовний курс англійської мови на базі елементарної граматики

Кафедра забезпечує викладання іноземної мови за професійним спрямуванням як нормативної для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти та здобувачів наукового ступеня Доктор філософії.

НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНА БАЗА КАФЕДРИ

Лінгафонний кабінет (ауд.221)
Кабінет полікультурної іншомовної освіти (ауд.225)

ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукові тематичні гуртки

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра іноземних мов, як окремий підрозділ університету, започаткувала свою діяльність у 1939 році та у 2014 році їй виповнилось 75 років.
На різних етапах її становлення і розвитку кафедру іноземних мов очолювали й очолюють компетентні і принципові керівники, для яких на першому плані стоїть почуття обов’язку та інтереси справи, а саме: 1959-1960 рр. – старший викладач А.Г. Васильєва; 1961-1973 рр. – старший викладач О.М. Сапожников; 1974-1981 рр. – старший викладач Н.Й. Парамоненко; 1981-1994 рр. – кандидат педагогічних наук, доцент Й.М. Пацула; 1994-2013 рр. – відмінник освіти України, кандидат філологічних наук, доцент О.Л. Вакуленко; з лютого 2013 року – відмінник освіти України, доктор педагогічних наук, професор М.І. Тадеєва.
Сьогодні викладацький склад кафедри – це 23 спеціалісти-філологи, які мають базову університетську освіту. Більшість викладачів кафедри пройшли стажування за кордоном (Велика Британія, Німеччина, Франція, Фінляндія, Польща, Угорщина та ін.) та отримали міжнародні сертифікати.
Свою основну мету, відповідно до статусу національного університету, колектив кафедри вбачає як у підготовці висококваліфікованих фахівців, так і вихованні високоосвічених, творчо мислячих особистостей, яким притаманні кращі риси сучасного інтелігента, громадянина-патріота незалежної України, які зможуть інтегруватись у міжнародну спільноту, гідно представляти свій університет та свою країну, бути конкурентоспроможними на ринку праці.
Колективу кафедри притаманний творчий пошук, професійна компетентність, відкритість до діалогу та партнерства з питань викладання іноземних мов, шанобливе ставлення до колег і студентів.
Вивчення іноземних мов здійснюється на засадах використання досягнень сучасної науки, передових інформаційно-комунікаційних технологій, якісного науково-методичного забезпечення та науково обґрунтованих методик і технологій навчання іноземної мови. Кафедра іноземних мов постійно дбає про розробку нових навчально-методичних матеріалів. Зокрема, лише за останні 5 років підготовлено більше 50 найменувань, серед яких Зусиллями викладачів кафедри підготовлені та запроваджені в навчальний процес 4 монографії, 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України, більше 20-ти навчальних посібників з англійської, німецької, французької та латинської мов для професійного спілкування, 10 термінологічних словників, 8 з яких з грифом Міністерства освіти і науки України.
Враховуючи позитивний досвід минулого, шануючи і зберігаючи багаторічні традиції, колектив кафедри іноземних мов, орієнтуючись на вимоги сьогодення, забезпечує викладання іноземних мов на рівні міжнародних і вітчизняних стандартів.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні напрями наукових досліджень здійснюються в рамках виконання теми:
«Актуальні проблеми іноземної та української філології і лінгводидактики» (№ 001 – 98 від 23.01.2014 р., номер державної реєстрації РН 0114U001160).
У рамках кафедральних науково-дослідних тем ведеться розробка проблем термінознавства та термінографії, лінгвістики фахового тексту, теорії перекладу науково-технічної літератури, професійної орієнтації студентів у процесі вивчення іноземних мов у технічному вузі, методики викладання іноземних мов для студентів технічних спеціальностей, лінгводидактики та порівняльної педагогіки та ін. Результати науково-пошукової діяльності широко використовуються в навчальному процесі та в розробці науково-методичних матеріалів. До науково-дослідної роботи залучені всі викладачі кафедри.
Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях та наукових семінарах різних рівнів: міжнародних (у тому числі закордонних), всеукраїнських, регіональних, університетських.
Щороку публікується близько 50 статей і тез викладачів. Лише за 5 років (2010-2014 рр.) опубліковано 203 наукові праці, в тому числі у зарубіжних фахових виданнях та цитовані у базі SCOPUS. Ведуться спільні наукові дослідження викладачів зі студентами, результати яких публікуються в наукових збірниках.