Кафедра транспортних технологій та технічного сервісу

Завідувач  кафедри: 
В.о. завідувача кафедри - Кристопчук Михайло Євгенович, доцент, кандидат технічних наук.
Адреса: 
 м. Рівне, вул. Олекси Новака, 77, навчальний корпус № 3, каб. 335
Телефони: 
9-20 (внутр.)
E-mail: 
kaf-ttts@nuwm. edu.ua
Вікіситет: 
Про кафедру
www: 
оф.сторінка

 

Основні напрями наукових досліджень - управління розвитком стратегічного потенціалу автомобільного транспорту регіонів України

Професорсько-викладацький склад кафедри

 • 9 доцентів
 • 2 старших викладача

Основні навчальні дисципліни які викладаються на кафедрі
Для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

 

 • Дослідження операцій в транспортних системах
 •  Загальний курс транспорту
 • Основи економіки транспорту
 • Транспортне право
 • Транспортні засоби
 • Інформаційні системи і технології
 • Основи менеджменту
 • Основи маркетингу
 • Технічний сервіс транспортних засобів
 • Основи теорії транспортних процесів і систем
 • Логістика
 • Вантажні перевезення
 • Пасажирські перевезення
 • Взаємодія видів транспорту
 • Організація вантажних автомобільних перевезень
 • Організація пасажирських автомобільних перевезень
 • Інфраструктура транспорту
 • Автотехнічна експертиза
 • Ефективність транспортних процесів
 • Комерційна робота на транспорті
 • Організація та технологія вантажних робіт на транспорті
 • Ергономіка
 • Безпека руху
 • Організація міжнародних автомобільних перевезень
 • Проектування транспортно-складських комплексів
 • Вантажознавство
 • Ефективність транспорту
 • Охорона праці в галузі
 • Методологія наукових досліджень
 • Управління ланцюгом постачань
 • Транспортно-експедиторська діяльність
 • Сучасні транспортні технології
 • Проектування маршрутних систем міст
 • Таксомоторні перевезення
 • Інтелектуальна власність

Історія кафедри транспортних технологій і технічного сервісу


Історія кафедри розпочинається у 1993 році зі створення кафедри управління виробництвом. У 1999 році кафедра управління виробництвом отримала назву кафедри регіонального управління, а у 2012 році відбулася реорганізація, результатом якої було створення кафедри управління транспортною інфраструктурою. В 2013 році на базі кафедр управління транспортною інфраструктурою та експлуатації і ремонту машин створено кафедру транспортних технологій і технічного сервісу.
Кафедра експлуатації і ремонту машин була створена в 1999 році. В різні періоди становлення кафедри нею керували член-кореспондент Академії будівництва України, проф. Сухарєв Е.О., академік Академії економічної кібернетики, заслужений працівник освіти України, доц. Гавриш В.С.
Засновником кафедри управління виробництвом у 1993 році та її керівником до 2012 року був д.е.н., професор, академік АЕН України Зінь Е.А. З 2012 р. по 2014 р. кафедрою транспортних технологій і технічного сервісу керувала д.е.н. професор, академік АЕН України Корецька С.О., з 2014 р. по 2015 р. кафедру транспортних технологій і технічного сервісу очолювала академік Академії економічних наук України, член-кореспондент Академії технологічних наук України, д.е.н., професор Ларіна Р.Р. З вересня 2015 року по вересень 2016 року в. о. завідувача кафедри був к.т.н., доцент Швець М.Д. У вересні 2016 року виконувачем обов’язків кафедри транспортних технологій і технічного сервісу призначений кандидат технічних наук, доцент Кристопчук М.Є.
На кафедрі транспортних технологій і технічного сервісу гармонійно поєдналися наукові школи двох професорів. Великий вклад в становлення та розвиток наукової школи кафедри, відкриття аспірантури внесли професори Зінь Е.А. та Сухарєв Е.О. Загалом на кафедрі було захищено 12 кандидатських дисертацій.
Продовжили розвивати наукову школу кафедри та її напрацювання д.е.н., професор Корецька С.О., а пізніше д.е.н., професор Ларіна Р.Р.
Результати багаторічної роботи колективу кафедри відображені у численних працях: монографіях, наукових статтях, доповідях на наукових конференціях різних рівнів, а також підручниках та навчальних посібниках, 7 з яких отримали гриф Міністерства освіти і науки України. Загалом викладачами кафедри опубліковано понад 1000 наукових праць, 21 навчальний посібник, 3 монографії, отримано більше 10 патентів і авторських свідоцтв на винаходи. Всі наукові дослідження кафедри захищені науковими публікаціями.
Зусиллями викладачів кафедри налагоджена співпраця з Державним університетом "Люблінська політехніка" (Польща), вищими навчальними закладами Білорусі і Болгарії, Академією економічних наук України, Західним науковим центром НАН України, іншими науковими установами, а також навчальними закладами Києва (Національний транспортний університет), Львова (НУ «Львівська політехніка»), Харкова (Харківський національний автомобільно-дорожній університет), Тернополя (Тернопільський національний економічний університет), Чернігова (Чернігівський державний технологічний університет), Черкас (Черкаський державний технологічний університет) та інших міст України.

СТРУКТУРА КАФЕДРИ

 • спеціалізована навчальна лабораторія (302б)
 • навчально-методичний кабінет (ауд. 333)

Видання кафедри


Для забезпечення навчального процесу працівниками кафедри видано підручники, навчальні посібники та монографії.


Монографії


Навчальні підручники та посібники

 • Планування діяльності автотранспортного підприємства : підруч. для студентів ВНЗ / М. О. Турченюк, М. Д. Швець, М. Є. Кристопчук; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 299 c.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9C$
 • Менеджмент технічної служби : навч. посіб. / М. Є. Кристопчук, М. В. Голотюк, І. О. Хітров; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2012. - 101 c. http://ep3.nuwm.edu.ua/1644/
 • Проектування транспортно-складських комплексів: навч. посіб. / Турченюк М.О., Швець М.Д., Кристопчук Є.М. - Рівне: НУВГП, 2014.-190 с.mailto:http://ep3.nuwm.edu.ua/2824/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.zah.pdf
 • Маркетинг: підручник / М. О. Турченюк, М. Д. Швець. - К. : Знання, 2011. - 318c. http://www.twirpx.com/file/1702295/
 • Планування діяльності автотранспортного підприємства : підруч. для студентів ВНЗ / М. О. Турченюк, М. Д. Швець, М. Є. Кристопчук; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 299 c. http://ep3.nuwm.edu.ua/2210/
 • Аналіз виробничо-економічної діяльності автотранспортного підприємства: навч. посіб. / С.О. Корецька, В.А. Познаховський; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 158 c. http://ep3.nuwm.edu.ua/1737/
 • Транспортна статистика: навч. посіб. / В.А. Познаховський, О.Г. Кірічок; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 198 c. http://ep3.nuwm.edu.ua/4323/
 • Ремонт машин і обладнання : навч. посіб. / І. О. Хітров, В. С. Гавриш. – Рівне : НУВГП, 2012. – 184 с. http://moodle.nati.org.ua/pluginfile.php/15123/mod_resource/content/1/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%96%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F1.pdf


Опис дисциплін для студентів бакалаврського рівня вищої освіти 


Цикл загальної підготовки
Назва. Дослідження операцій в транспортних системах.
Шифр. ФП. 03.
Тип. Нормативна.
Рік навчання. 3.
Семестр. 5.
Кількість кредитів ЄКТС.5.
ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кучер О.О., ст. викладач.


Результати навчання.


Засвоєння методів побудови і аналізу моделей функціонування транспортних систем; отримання кількісних значень показників для оцінки ефективності транспортних операцій із застосуванням математичного інструментарію дослідження операцій; теорії масового обслуговування; методів сітьового планування загальну методологію дослідження операцій; володіння методами удосконалення організаційно-технічних систем.


Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.


«Вступ до фаху»,«Вища математика», «Комп’ютерна техніка та програмування», та інші дисципліни, що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідної спеціальності.
Зміст.
Основні поняття і визначення дослідження операцій. Методологія дослідження операцій. Поняття про математичні моделі. Вирішення задач дослідження операцій методами лінійного програмування. Побудова математичної моделі. Задачі дослідження операцій транспортного типу. Задача комівояжера. Задачі динамічного програмування. Моделі управління запасами. Одноканальна система масового обслуговування з відмовами. Багатоканальна система масового обслуговування з відмовами. Системи масового обслуговування з очікуванням та обмеженням на довжину черги. Системи масового обслуговування з очікуванням. Системи масового обслуговування з очікуванням. Замкнуті системи масового обслуговування. Спеціалізовані системи масового обслуговування з пуассонівським розподілом. Методи сітьового планування. Ігрові задачі дослідження операцій. Моделі оновлення парку транспортних засобів.

Рекомендовані джерела.


Бредюк В. І. Дослідження операцій. Приклади і задачі: Навч. посібн. - Рівне: НУВГП, 2009. – 270 с.
Бредюк В. І. Дослідження операцій. Теоретичні засади: Навч. посібн. - Рівне: НУВГП, 2009. – 268 с.
Таха Х.А. Введение в исследованиеопераций (пер. с англ. Минько А.А.) Изд. 7-е. – М.: „Вильямс”, 2005. – 912 с.
Лабскер Л.Г. Бабешко Л.О. Теориямассовогообслуживания в экономическойсфере, М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1998. - 319 с.
Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник / За наук. ред. В.В. Пасічника. - 2-ге вид., випр. та доп. - Львів: Магнолія, 2007. – 480 с.


Запланована навчальна діяльність та методи навчання.


Засвоєння матеріалу студентами досягається за рахунок розгляду проблемних питань в лекційному курсі; виконання практичних робіт з використанням засобів автоматизації розрахунків, захистом практичних робіт діалоговим методом; використанням ілюстративної наочності та демонстраційних версій програмних продуктів для ЕОМ.


Методи і критерії оцінювання.
Критерії оцінювання здійснюються за шкалою ЄКТС:
поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля;
оцінка за виконання індивідуального навчально-дослідного завдання;
підсумковий контроль – екзамен (5 семестр).


Мова навчання. Українська.