Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)

Код

121

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • "Інтернет речей"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 3 роки - денна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ECTS - 30 годин )

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Загальний профіль програми

Протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Відгук про навчальний процес від студентів, що навчалися на даній спеціальності
 

Програмні результати навчання

•    здатність розробляти системи і пристрої Інтернету речей з використанням мікроконтролерів та мікропроцесорних контролерів; організовувати взаємодію між апаратними і програмними засобами з використанням комунікаційних протоколів, поєднуючи їх в єдину систему;
•    здатність проектувати та конструювати пристрої Інтернету речей та їх елементи з урахуванням вимог клієнта, а також аспектів поставленої задачі, включаючи створення, налагодження, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію;
•    здатність використовувати хмарні технології, в тому числі при розробці веб- та мобільних додатків; загалом здатність розробляти програмне забезпечення для обміну даними між віддаленими пристроями Інтернету речей;
•    здатність демонструвати знання основних методів та технологій об’єктно-орієнтованого програмування, а також основ інших парадигм програмування, основ конструювання програмного забезпечення, раціональні алгоритми вирішення задач оптимізації та оптимального керування, уміння ставити конкретну прикладну задачу, знаходити оптимальні рішення за допомогою методів прийняття рішень;
•    здатність будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач, визначати ефективність програм за допомогою програмного забезпечення комп’ютерів, розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств та фірм, включаючи проектування пристроїв Інтернету речей, здатність розробляти програмні продукти для процесів, які комп'ютеризуються, здатність використовувати можливості апаратного та програмного забезпечень для вирішення науково-технічних та практичних задач;
•    здатність планувати і управляти проектами для розробки програмного забезпечення (в тому числі для пристроїв Інтернету речей) з урахуванням вимог клієнта, обмежень по часу та ресурсах, здатність критично оцінювати і аналізувати складні проблеми, в тому числі за умов неповної інформації, приймати відповідні рішення при наявності обмежених ресурсів, виявлення та аналіз вимог до програмного забезпечення;
•    здатність до розробки та проведення тестування для кожного програмного модуля проекту, кваліфіковане тестування всього програмного комплексу відповідно до існуючих або сформульованих вимог, подальша інсталяція програмного продукту та його обслуговування;
•    здатність використовувати можливості апаратного забезпечення, використовувати можливості операційних систем, використовувати можливості мережевих програмних систем, забезпечувати захищеність програм і  даних від несанкціонованих дій;
•    здатність документування програмного забезпечення з дотримань норм та стандартів;
•    здатність до ефективної письмової й усної комунікації українською мовою та однією з поширених європейських мов.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (комп’ютерна, виробнича, переддипломна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Розробляти:
Алгоритми та структури даних для програмних продуктів; програмне забезпечення; автоматизовані та інтелектуальні програмні системи; програмні компоненти багаторазового використання; програмне забезпечення для обміну даними між віддаленими пристроями Інтернету речей; системи і пристрої Інтернету речей з використанням мікроконтролерів та мікропроцесорних контролерів; бази даних; специфікацію програмних вимог; технічну документацію до програмного проекту;

Проектувати:
Програмні комплекси та системи; компоненти архітектури програмного продукту; людинно-машинний інтерфейс; бази даних; пристрої Інтернету речей та їх елементи з урахуванням вимог клієнта, а також аспектів поставленої задачі, включаючи створення, налагодження, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію;

Оцінювати:
Можливості програмного забезпечення та мережевих програмних систем; показники якості програмного забезпечення, захищеність програм і даних;

Працювати:
Розробником програмного забезпечення, програмістом баз даних, програмістом прикладним, програмістом системним, інженером-програмістом, інженером з контролю якості програмного забезпечення, архітектором систем, системним адміністратором програмних проектів, фахівцем з інформаційних технологій, менеджером проекту, аналітиком-консультантом, інженером-дослідником , науковим співробітником, науковим консультантом, наставником для курсів та тренінгів.

  • 4.3/5 rating (11 votes)
  • Зміни внесені: 22 червня 2023