Агрономія

Код

201

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

 • "Агрономія"

Тривалість програми

1. Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, 4 роки 10 місяців - заочна,. 2. Вступі на основі ОКР "Молодший спеціаліст" ОС "Молодший бакалавр" за спеціальностями галузі знань «Аграрні науки та продовольство»: 1 рік 10 м - денна; 2 роки 10 м - заочна; 3. Вступі на основі ОС "Фаховий молодший бакалавр" за спеціальностями галузі знань «Аграрні науки та продовольство»: 2 роки 10 м - денна; 3 роки 10 м - заочна; 4. Вступі на основі ОКР "Молодший спеціаліст" ОС "Молодший бакалавр", ОС "Фаховий молодший бакалавр" за спеціальностями інших галузей знань 2 роки 10 м - денна; 3 роки 10 м - заочна;

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта або ОКР "Молодший спеціаліст" або ступінь "Молодший бакалавр", "Фаховий молодший бакалавр"

Форма здобуття освіти

Денна з елементами дуальної, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та/або успішний захист бакалаврської випускової роботи)

Програмні результати навчання

За загальними компетентностями:

 • Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки i характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • Навички здійснення безпечної діяльності
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
 • Здатність працювати в команді
 • Прагнення до збереження навколишнього середовища

За спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями:

 • Здатність використовувати базові знання основних
 • підрозділів аграрної науки (рослинництво, землеробство, селекція та насінництво, агрохімія, плодівництво, овочівництво, ґрунтознавство, кормовиробництво, механізація в рослинництві, захист рослин).
 • Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати технологічні операції з первинної переробки i зберігання продукції.
 • Знання та розуміння основних біологічних i агротехнологічних концепцій, правил i теорій, пов’язаних із вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин.
 • Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.
 • Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі i дослідні дані у галузях сільськогосподарського виробництва
 • Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами в агрономії
 • Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням ïx хімічних i фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.
 • Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування сільськогосподарських культур шляхом розуміння ïx біологічних особливостей та використання як теоретичних, так i практичних методів.
 • Здатність управляти комплексними діями a6o проектами, відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.
 • Здатність планувати бізнес-процеси та діяльність підприємства, розробляти проекти розвитку власного бізнесу в аграрній сфері
 • Здатність оцінювати економічну ефективність впроваджуваних технологій вирощування сільськогосподарських культур та переробки продукції, оцінювати собівартість продукції та маржинальність агровиробництва
 • Здатність діагностувати процеси деградації ґрунтів, прогнозувати їхній розвиток та розробляти системи заходів з відтворення родючості ґрунтів.
 • Здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення агропромислового виробництва відповідно до реалізації правових вимог безпеки життєдіяльності і охорони праці; аналізувати показники техногенних та природних небезпек, а також планувати і виконувати відповідні захисні заходи.

Практика/Стажування

три навчальні практики та одна виробнича практика відповідно до навчального плану

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються організацією вирощування сільськогосподарських культур, збуту та переробки продукції рослинництва, агрохімсервісне обслуговування та забезпечення.

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення:

 • 1221.1 головний агроном
 • 1221.1 головний агрохімік
 • 1221.2 завідувач господарства підсобного сільського
 • 1221.2 керуючий відділенням
 • 1221.2 керуючий дільницею (сільськогосподарською)
 • 2213.2 агроном
 • 2213.2 агроном аеродрому
 • 2213.2 агроном з насінництва
 • 2213.2 агроном-інспектор
 • 2213.2 агрохімік
 • 2213.2 ґрунтознавець
 • 2213.2 фахівець із агрохімії та ґрунтознавства
 • 2213.2 фахівець із селекції та генетики сільськогосподарських культур
 • 3212 агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху)
 • 3212 агротехнік
 • 3212 технік-агрохімік
 • 3212 технік- ґрунтознавець
 • 3212 технолог із агрономії
 • 3213 фахівець з організації та ведення фермерського господарства
 • 3491 лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень)
 • 6131 робітник фермерського господарства
 • 6131 фермер

Доступ до подальшого навчання

Агрономія (ОНП "Агрохімія і ґрунтознавство")
 • 4.2/5 rating (5 votes)
 • Зміни внесені: 20 вересня 2023