Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Робототехніка та штучний інтелект)

Код

151

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • "Робототехніка та штучний інтелект"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин);

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної випускової роботи згідно з навчальним планом

Загальний профіль програми

Протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни;

Розподіл між освітніми програмами "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" та "Робототехніка та штучний  інтелект" здійснюється після першого року навчання за заявою студента. 

Програмні результати навчання

Освітня програма "Робототехніка та штучний інтелект"

Здатність використовувати принципи побудови та технологію розробки систем штучного інтелекту. Здатність використовувати тенденції і перспективи розвитку систем штучного інтелекту. Здатність використовувати принципи побудови нейронних мереж і підходи до навчання в нейронних мережах. Здатність застосовувати методи штучного інтелекту та машинного навчання. Здатність застосовувати методи та способи зберігання, передачі та захисту інформації. Здатність використовувати принципи побудови та методи реалізації інтелектуальних систем розпізнавання образів. Здатність застосовувати способи формалізації та методи розв’язання інтелектуальних задач. Здатність використовувати системи штучного інтелекту для розв’язання прикладних задач у різних предметних галузях. Здатність проектувати системи штучного інтелекту, експертні системи, бази знань. Здатність формалізувати знання за допомогою різних способів їх подання. Здатність використовувати різні методи навчання. Здатність розробляти та використовувати комп’ютерні cистеми, які застосовують штучний інтелект, нейронні мережі, сучасні мікропроцесорні засоби. Здатність проводити дослідження в області автономних роботів та взаємодії людини і роботів. Здатність розробляти та використовувати системи розпізнавання звукових та відео-сигналів. Здатність будувати стратегії розв’язання інтелектуальних задач та виконувати їх програмну реалізацію. Здатність програмувати з використанням логічних мов програмування. Здатність застосовувати основні методи аналізу та синтезу досліджень робототехнічних систем. Здатність застосовувати методи розрахунку, вибору та конструювання основних вузлів промислових роботів. Здатність застосовувати методи компоновки та основних розрахунків при проектуванні робототехнічних і автоматизованих систем. Здатність використовувати основні типи апаратного забезпечення роботів. Здатність застосовувати основні типи давачів робототехнічних комплексів і принципів їх функціонування. Здатність виконувати синтез робототехнічних систем та проводити аналіз їх динамічних характеристик. Здатність підібрати необхідні вузли для промислових роботів та необхідне обладнання для робототехнічних комплексів і автоматизованих систем. Здатність користуватися спеціальною літературою, довідниками, стандартами, нормативами; виконувати проектно-розрахункові роботи з використанням ЕОМ та САПР. Здатність працювати з давачами робототехнічних комплексів та правильно їх експлуатувати. Здатність розробляти, програмувати та керувати роботами. Здатність створювати програмно-математичне забезпечення для сучасних робототехнічних комплексів.

Практика/Стажування

Практики відповідно до навчального плану (навчальні, виробнича, переддипломна)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Інженерно-технічний фахівець в галузі автоматизації; інженер з автоматизації виробничих процесів; інженер з метрології; інженер-програміст; інженер з теорії та методів аналізу даних і процесів; спеціаліст з розробки, програмування та керування роботами, вбудованими пристроями та комп’ютеризованими системами; фахівцем з інформаційних технологій; розробником програмного забезпечення. 

  • 4.8/5 rating (6 votes)
  • Зміни внесені: 13 січня 2022