Біотехнології та біоінженерія

Код

162

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • Біотехнології, біороботехніка та біоенергетика

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна. Вступі на освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра: 1 рік 10 місяців - денна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація випускників проводиться у формі захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи

Загальний профіль програми

Бакалаврська програма «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» була створена для того, щоб відповідати регіональним та національним потребам у кваліфікованій робочій силі, готуючи наших студентів з біотехнологічним та робототехнічним досвідом та професійними навичками, необхідними для роботи на підприємствах харчової, фармацевтичної, сільськогосподарської промисловості та комунальних сферах.

Хочеш знати, що таке біотех? Тоді дивись це відео - What is Biotechnology? Області Біотехнології за різними кольорами https://www.youtube.com/watch?v=J3wld_6iT98

👍Підписуйся на наш:

Програма «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» - це інноваційна бакалаврська програма. Навчальна програма поєднує в собі передові міждисциплінарні заняття з біології, хімії, робототехніки, програмування, енергетики з розвитком високо ціннісних бізнес-навичок, що мають вирішальне значення для динамічного кар’єрного росту. Випускники це фахівці у широкому діапазоні біотехнологічних спеціальностей, основ програмування та робототехніки. Програму викладають кваліфіковані викладачі, які мають досвід, знання про галузеві тенденції та контролюють, щоб навчальна програма була актуальною та відповідною.

BioTechnology, BioRobotics, BioEnergy / Біотехнології

https://www.youtube.com/watch?v=LFjEnatqncw

Унікальні особливості

 • Упродовж навчального процесу здобувачі вищої освіти формують власну освітню траєкторію, завдяки багатьом курсам, що пропонуються на вибір. 25 % освітньої програми студент обирає самостійно з понад 500 курсів на вибір.
 • З перших курсів студенти працюють над власними стартап проектами за допомогою класних менторів.
 • Програма є міждисциплінарною і включає поєднання біотехнологій, біоенергетики та біотехніки (біоробототехніки).
 • Практична підготовка до комплексного виконання проектно-технологічних розрахунків, здійснення виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності.
 • Оволодіння хімічними, фізико-хімічними, біологічними, мікробіологічними, молекулярно-біологічними, генетичними методами досліджень, інформаційними та комп’ютерними технологіями, програмування та робототехніки.
 • Імплементація «CDIO™ INITIATIVE» в освітній процес.

 

Програмні результати навчання

Перспектива кар'єри

Індустрія біотехнологій це багато мільярдна галузь, яка зростає і наповнена можливостями. Особи, що володіють передовими знаннями, інтелектуальною гнучкістю, мобільністю та професійними навичками, можуть йти інноваційними шляхами, які можуть відповідати критичним викликам охорони здоров’я, довкілля і змінювати життя. Прогнозується, що безпрецедентне зростання галузі продовжиться і в найближчі роки. Результатом є постійне розширення кар’єрних можливостей на всіх рівнях та в усіх галузях промисловості, починаючи від великих фармацевтичних компаній і закінчуючи підприємницькими біотехнологічними стартапами.

Диплом випускника Національного університету водного господарства та природокористування - 50 найкращих університетів - може прискорити вашу кар’єру завдяки ретельній академічній роботі та практичному професійному досвіду у вашій галузі. Подайте заявку при вступі - і підніміть свою кар’єру на новий рівень.

Навчальна програма:

 • обов’язкові компоненти (дисципліни)
 • вибіркові компоненти (дисципліни)

Освітня програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика": стандарт вищої освітидетальніше про програму та стандарт

https://www.youtube.com/watch?v=Y_mJ3MmNzkQ&t=1s

Код н/д

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

 

Обов’язкові компоненти

ОК1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

екзамен

 

ОК2

Іноземна мова

5

екзамен

 

ОК3

Інженерна та комп'ютерна графіка

3

залік

 

ОК4

Основи екології

3

залік

 

ОК5

Інформатика та комп'ютерна техніка

6

екзамен

 

ОК6

Вища математика

8

екзамен

 

ОК7

Хімія

16

екзамен

 

ОК8

Історія та культура України

4

екзамен

 

ОК9

Фізика з основами біофізики

6

екзамен

 

ОК10

Біобезпека та біоетика

3

залік

 

ОК11

Загальна мікробіологія та вірусологія

7,5

екзамен

 

ОК12

Програмування

8

екзамен

 

ОК13

Загальна біотехнологія

8

екзамен

 

ОК14

Філософія

3

екзамен

 

ОК15

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

3

залік

 

ОК16

Основи держави і права

3

залік

 

ОК17

Біологія клітини

5

залік

 

ОК18

Навчальна практика

4,5

залік

 

ОК19

Біохімія

4,5

залік

 

ОК20

Генетика і основи селекції

4

залік

 

ОК21

Процеси та апарати біотехнологічних виробництв

6

екзамен

 

ОК22

Виробнича практика (ознайомча)

4,5

залік

 

ОК23

Біоінженерія

4

екзамен

 

ОК24

Промислові біотехнології

18

екзамен

 

ОК25

Мікропроцесорні системи та програмування мікропроцесорних засобів

6

екзамен

 

ОК26

Біоенергетика

5,5

екзамен

 

ОК27

Виробнича практика (технологічна)

4,5

залік

 

ОК28

Економіка і організація біотехнологічного виробництва

3

екзамен

 

ОК29

Контроль та керування біотехнологічними процесами

3

екзамен

 

ОК30

Програмування робототехнічних засобів

5

екзамен

 

ОК31

Виробнича практика (переддипломна)

4,5

залік

 

ОК32

Кваліфікаційна робота

7,5

захист роботи

 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

179  

 

 

Вибіркові компоненти ОПП

Вибірковий курс соціально-психологічного та правового напряму

ВК1

Позитивна психологія

 

 

3

 

 

залік

 

ВК2

Іміджологія

 

ВК3

Трудове право

 

ВК4

Конфліктологія

 

ВК5

Основи критичного мислення

 

Вибірковий курс з напряму економіки та бізнесу

ВК6

Технології розробки стартап проектів

 

 

3

 

 

залік

 

ВК7

Організація власного бізнесу

 

ВК8

Бізнес-план: просто про складне

 

ВК9

Ціноутворення

 

ВК10

Бізнес моделі міжнародної компанії

 

Вибірковий курс з іноземної мови

ВК11

Ділова іноземна мова

 

 

3

 

 

залік

 

ВК12

Практичний курс англійської мови

 

ВК13

Розмовний курс англійської мови B1

 

ВК14

Розмовний курс англійської мови B2

 

ВК15

Комунікативний курс сучасної німецької мови

 

Вибіркові курси з біоробототехніки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

ВК16

Мехатроніка та роботизовані комплекси

 

 

3

 

 

залік

 

ВК17

Теормеханіка та основи робототехніки

 

ВК18

Проектування інформаційних систем в робототехніці

 

ВК19

Роботомеханічні системи та комплекси

 

ВК20

Контролери та їх програмне забезпечення

 

 

3

 

 

залік

 

ВК21

моделювання

 

ВК22

Теорія інформації та автоматів

 

ВК23

Основи автоматизації

 

Вибірковий курс з біоінформатики та інформаційних технологій

ВК24

Основи біоінформатики

 

3

 

залік

 

ВК25

Розробка пристроїв на базі Arduino

 

ВК26

Комп'ютерне моделювання техногенних, природничих і економічних систем

 

Вибіркові курси з біотехнології, біотехніки та біоенергетики

ВК27

Основи наукових досліджень та інженерної творчості

 

 

 

3

 

 

 

залік

 

ВК28

Альтернативні та енергоощадні технології утилізації відходів

 

ВК29

Біомоніторинг навколишнього середовища

 

ВК30

Екологічні аспекти якості продукції

 

ВК31

Сучасні технології вилучення сполук азоту та фосфору із стічних вод

 

ВК32

Молекулярна біотехнологія

 

5

 

екзамен

 

ВК33

Сировинна база біотехнологій та біоутилізація відходів

 

ВК34

Відновлювальні та альтернативні джерела енергії

 

Вибірковий блок 1

ВК35

Спецкурс за вибором

18

залік

 

ВК36

Біохімія та біотехнологія води

4

залік

 

ВК37

Автоматизоване проектування біотехнологічних виробництв

5

залік

 

ВК38

Іноземна мова  (за професійним спрямуванням)

8

залік

 
 

Всього

35

   

Вибірковий блок 2

ВК35

Спецкурс за вибором

18

залік

 

ВК39

Військова підготовка

29

екзамен

 
 

Всього

35

   

Загальний обсяг компонент вільного вибору:

61

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

 

Про 1 курс:

1 курс 1 семестр освітня програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика"

https://www.youtube.com/watch?v=bSLdN6O_vYQ

1 курс 2 семестр освітня програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика"

https://www.youtube.com/watch?v=rgncBgOJ5Ok&t=17s

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:

офіційний веб-сайт http://nuwm.edu.ua ;

програмний продукт „УФД/Бібліотека” http://nuwm.edu.ua/library

«Абітурієнт» http://start.nuwm.edu.ua ;

Єдиний сервіс надання інформаційних послуг http://help.nuwm.edu.ua ;

Форум НУВГП http://forum.nuwm.edu.ua;

Сайт подій https://event.nuwm.edu.ua ;

Сервіс перевірки на академічні запозичення http://moodle.nuwm.edu.ua ;

Електронний документообіг https://idoc.nuwm.edu.ua/ .

 

Наш інститут

Наш інститут представляє широкий спектр професійних практик та галузей, від архітектури та біотехнологій та біоінженерії, будівництва, закінчуючи цивільною безпекою. З перших курсів додатково до групи призначений студентський куратор – студент з старших курсів інституту, активно діє студентське самоврядування.

Запит інформації
У випадку виникнення запитань щодо змісту програми, її складових Ви можете надіслати електронний лист керівнику групи забезпечення програми «BioTechnology, BioRobotics, BioEnergy»
Грицина Олександр o.o.hrytsyna@nuwm.edu.ua.

Використані графічні матеріали та інформація ресурсів:

https://www.northeastern.edu/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.liberty.edu%2Fexplore%2Fbs-biotechnology%2F&psig=AOvVaw2qGlJIMP5tnheVjtMiOW4y&ust=1616685593574000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQ3YkBahcKEwiAwNqfosnvAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fsccollege.edu%2FDepartments%2FBiology%2FBiotechnology%2FPages%2Fdefault.aspx&psig=AOvVaw0wHZ001bnvD0H7yG9QsbwB&ust=1616686846839000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQ3YkBahcKEwiItsSQosnvAhUAAAAAHQAAAAAQAw
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.santannapisa.it%2Fen%2Finstitute%2Fbiorobotics%2Fartificial-hands-area&psig=AOvVaw2Yo2XJD-eztIIQoH0riSDB&ust=1616689209278000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQ3YkBahcKEwiA2qX3qsnvAhUAAAAAHQAAAAAQCQ 

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник з професійною кваліфікацією «Бакалавр з біотехнологій та біоінженерії» може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт: Фахівець з біотехнології (3211); Технік-лаборант (біологічні дослідження) (3211); Технік-лаборант (3211); Лаборант (біологічні дослідження) (3211); Асистент біохіміка (3211); Асистент біолога (3211); Інспектор з контролю якості продукції (3152); Технік-технолог (3111); Інженер-інспектор (3152); Фахівець із нетрадиційних видів енергії (3111); Технік з експлуатації біоенергетичних установок (3113); Стажист-дослідник (3119); Технолог (3119).

 • 5.0/5 rating (11 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023