Будівництво та цивільна інженерія

Код

192

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • "Автомобільні дороги і аеродроми","Водопостачання і водовідведення","Міське будівництво і господарство","Мости і транспортні тунелі","Промислове і цивільне будівництво", "Теплогазопостачання і вентиляція","Технологія буд. конструкцій виробів і матеріалів"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна; 4 роки 10 місяців - заочна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки 10 місяців - денна, заочна. Вступі на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна. Вступі на основі освітнього ступеня "Молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит.

Загальний профіль програми

 Освітня програма «Автомобільні дороги та аеродроми»

Фахівці даного профілю займаються процесами проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції автомобільних доріг і аеродромів. 

Освітня програма «Міське будівництво і господарство»

Фахівці даного профілю займаються процесами проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних та містобудівельних об'єктів і систем. 

Освітня програма «Водопостачання і водовідведення»

Фахівці цього профілю займаються вирішенням завдань інженерних вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації систем водопостачання та водовідведення на об’єктах промисловості та муніципального господарства.

Випускники можуть працювати в таких галузях: будівництво, в т.ч. будівництво водопровідних, теплових і каналізаційних мереж; буріння свердловин для водопостачання; проектування та будівництво водозабірних споруд; очищення природних та стічних вод; виконання санітарно-технічних, водопровідних, каналізаційних та протипожежних робіт; розроблення проектів у галузі очищення природних та стічних вод, санітарної техніки та систем контролю за забрудненням навколишнього середовища; в екологічних службах підприємств, органах контролю водних об’єктів, господарсько-побутових службах населених пунктів.

Освітня програма «Мости і транспортні тунелі»

Фахівці даного профілю займаються процесами проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції мостових та тунельних об'єктів і систем.

Освітня програма «Промислове та цивільне будівництво»

Фахівці даного профілю займаються проектуванням, зведенням, експлуатацією і реконструкції житлових, громадських та промислових будівель та інженерних споруд. 

Освітня програма «Теплогазопостачання та вентиляція»

Фахівці даного профілю підготовлені до роботи за такими видами професійної діяльності, як процеси створення та експлуатації систем теплопостачання, газопостачання, опалення, вентиляції, кондиціювання повітря та підготовлені до роботи, а саме: будівництво інженерних мереж; монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря; газопровідні роботи; постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; і можуть займати первинні посади: інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів, інженер з технічної діагностики; технік-проектувальник; технік-конструктор; технік з нормування праці; технолог; інженер-проектувальник, інженер з проектно-кошторисної  роботи; інженер з налагодження, інженер (галузь інженерної справи – теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання повітря); інженер з вентиляції, інженер з технічного нагляду.

Освітня програма «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів»

Фахівці даного профілю займаються проектуванням, організацією, контролем та експлуатацією технологічних процесів виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Програмні результати навчання

Освітня програма «Міське будівництво і господарство»

Встановлювати ступінь придатності територій для розміщення різних функціональних зон населеного пункту; розробляти схему функціонального зонування і баланс території населеного пункту або його структурного елемента; розробляти класифікацію вулично-дорожньої мережі існуючого населеного пункту; розраховувати техніко-економічні показники вулично-дорожньої мережі населеного пункту; визначати пропускну спроможність проїжджої частини вулиці та розробляти типовий поперечний профіль вулиці, що проектується або реконструюється; проектувати поздовжні та висотні поперечні профілі; оцінювати якість роботи маршрутів масового пасажирського транспорту; будувати на плані картограму пасажиро-, машино- чи пішохідних потоків; проектувати вертикальне планування території методом проектних горизонталей з визначенням проектних відміток елементів забудови; проектувати вертикальне планування побудовою висотних профілів; розраховувати об`єми земляних робіт і розробляти план земляних мас; визначати параметри дощового стоку при розрахунках мереж дощової каналізації; підбирати відповідні елементи споруд для мереж дощової каналізації; розробляти схеми та планувальні рішення з прокладання міських інженерних мереж; виконувати розрахунки зовнішніх інженерних мереж населених пунктів (водо-, тепло-, газо-, електропостачання та водовідведення); розробляти перспективні плани ремонту житлових будинків і поліпшення благоустрою прибудинкових територій; розробляти планувальні рішення з озеленення та благоустрою територій; здійснювати керівництво планувальними роботами територій; складати плани технічного та санітарного обслуговування будівель; коригувати розміщення елементів благоустрою в межах забудованих територій; встановлювати якість благоустрою територій та їх відповідність нормативним вимогам шляхом обстеження існуючих житлових утворень; проводити обстеження будівель і споруд для визначення показників її технічного стану; розробляти планувальні рішення громадських та житлових будинків; розробляти і обґрунтувати заходи та планувальні рішення зі збереження і реконструкції міської забудови та її елементів.

Освітня програма «Водопостачання і водовідведення»

Поєднання теоретичних та практичні знань в області проектування, будівництва й експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів, будівель, підприємств; об’єктів промисловості та міського господарства, де використовують воду та контролюють її якість (станції очищення природних та стічних вод, екологічні служби підприємств, органи контролю водних об’єктів, господарсько-побутові служби міст); вміння використовувати геодезичні прилади і топографічні матеріали, сучасну комп’ютерну техніку і програмне забезпечення, користуватися чинними стандартами та нормативними документами у галузі будівництва та цивільної інженерії при реконструкції, проектуванні та будівництві об’єктів водопостачання-водовідведення, оцінювати геологічні особливості будівельного майданчика та використовувати результати інженерно-геологічних вишукувань; враховуючи виробничу базу будівельної організації, здійснювати календарне планування виконання робіт на будівельних об’єктах; використовувати основні положення гідростатики та гідродинаміки при розрахунку та проектуванні мереж господарсько-питного та протипожежного водопостачання, мереж водовідведення та дощової каналізації, насосних станцій; вміння конструювання та деталювання їх вузлів та споруд; виконувати розрахунки водоспоживання та водовідведення, визначати проектні параметри дощового стоку; виконувати розміщення в плані та розрізі вулиць мереж водопостачання і водовідведення;  виконувати розрахунки та проводити проектування основних елементів систем та мереж теплопостачання, газопостачання, опалення, вентиляції, принципів компонування та розрахунку санітарно-технічних систем будівель, системи холодного і гарячого водопостачання будівель і споруд; вирішувати архітектурно-планувальні завдання міських та виробничих територій, удосконалювати їх транспортні та інженерні комунікації; користуватися теоретичними та практичними навичками із застосування методів проектування та технології будівництва водозабірних свердловин, вибрати економічний спосіб буріння, бурове обладнання та технологію проведення бурових робіт для безпечного буріння; проводити вибір типів і місця розташування водозабірних споруд з поверхневих та підземних джерел; розробляти їх проектні рішення, технологічні схеми та конструкції; обґрунтовувати схеми забору води з урахуванням геологічних, гідрологічних, топографічних умов територій водозаборів та вимог нормативних документів; користуватися чинними стандартами, методиками та приладами для визначення основних показників якості природних і стічних вод, в поєднанні з розумінням фізико-хімічних і біохімічних основ процесів, які відбуваються на технологічних спорудах; вміння використовувати результати вишукувальних робіт, обчислювальну техніку, САПР, діючі методики та нормативні документи при обґрунтуванні вибору технологій очищення природних вод, виконанні інженерних розрахунків та розробці робочої документації споруд підготовки питної води; керуючись нормативними документами та методиками розробляти робочу документацію елементів і споруд очистки стічних вод, здійснювати вибір технологічних схем їх очищення; забезпечувати в процесі проектування відповідність конструкцій до технічних стандартів; прогнозувати вплив антропогенних факторів на гідроекологію району будівництва або водного басейну з врахуванням екологічних, соціальних, економічних факторів; організовувати забезпечення населення та промислових підприємств водою в умовах надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження; проектувати інженерні мережі та споруди не тільки в нормальних умовах, але й в районах підвищеної сейсмічності, на просадочних ґрунтах та підроблювальних територіях; виконувати проектування мереж, будівель та споруд з використанням систем автоматизованого проектування, застосовувати спеціалізовані САПР при розробці графічної частини проектної документації систем водопостачання-водовідведення, а також при підготовці проектно-кошторисної документації робочих проектів.

Освітня програма «Мости і транспортні тунелі»

На основі виробничих завдань складати професійні тексти та документи; здійснювати усні та письмові контакти іноземними мовами, читання і осмислення професійно-орієнтованої та загальнонаукової іншомовної літератури; враховувати правові засади при здійсненні виробничої або соціальної діяльності; враховувати процеси соціально-політичної історії України; при здійсненні професійної діяльності переводити зовнішні явища та процеси у знаковий вигляд з наступним використанням інформації у практичній діяльності; поєднувати теоретичні та практичні аспекти культури в процесі діяльності людини та суспільства; проводити аналітичні та чисельні дослідження об`єктів, складати математичні моделі найпростіших систем і процесів при здійсненні професійної діяльності, виконувати обробку статистичних та експериментальних даних; виконувати прості хімічні дослідження, спостерігати і пояснювати хімічні явища; використовуючи довідкову літературу і відповідні методики вирішувати задачі пов’язані зі станом спокою і рухом твердих тіл; в умовах лабораторії або будівельного майданчика вирішувати задачі пов’язані з коливальними процесами та акустикою, оптикою, орієнтуватись у явищах, пов'язаних з радіоактивним випромінюванням; досліджувати рівновагу об’єктів у будівництві; використовувати сучасну комп’ютерну техніку і програмне забезпечення; володіти основними поняттями екології; використовуючи геодезичні прилади і топографічні матеріали, в польових умовах та умовах проектної організації, виконувати топографічну зйомку з наступною камеральною обробкою для коригування топографічного плану; - аналізувати та прогнозувати розвиток конструктивних рішень і технології мостобудування; планувати, розробляти та організовувати упровадження у виробництво нових технологій будівництва; аналізувати та прогнозувати розвиток конструктивних рішень і технології мостобудування; планувати, розробляти та організовувати упровадження у виробництво нових технологій будівництва; аналізувати та прогнозувати розвиток конструктивних рішень і технології мостобудування; узагальнювати сучасні наукові досягнення, обґрунтувати задачі проведення дослідження стану конструктивних елементів і їх рішень; проводити натурні та лабораторні експериментальні дослідження, обробляти та обраховувати результати досліджень, використовувати інформаційні та експертні системи в мостобудуванні з застосуванням ПК; аналізувати та прогнозувати розвиток конструктивних рішень і технології мостобудування; розробляти пропозиції по ефективному використанню матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, прискоренню темпів росту продуктивності праці, зниження енергоємності виробництва собівартості будування та реконструкції мостів; розраховувати економічну ефективність організаційних та керівних рішень, які впроваджуються на виробництві; користуватися виконувати розрахунки металевих і залізобетонних конструкцій, розраховувати з’єднання конструкцій; керуючись нормативними матеріалами, враховуючи виробничу базу будівельної організації, в умовах проектної організації здійснювати календарне планування виконання робіт будівельних об’єктах; в умовах проектної організації розробляти розрахункову модель і визначати зусилля та переміщення систем, переходити до дискретної моделі, вести розрахунки за методом скінченних елементів.

Освітня програма «Промислове та цивільне будівництво»

Поєднувати теоретичні та практичні аспекти культури в процесі діяльності людини та суспільства; проводити аналітичні та чисельні дослідження об`єктів, складати математичні моделі найпростіших систем і процесів при здійсненні професійної діяльності; використовуючи геодезичні прилади і топографічні матеріали, в польових умовах та умовах проектної організації, виконувати топографічну зйомку з наступною камеральною обробкою; використовувати об’ємно-планувальні рішення для проектування будівельних об`єктів; підбирати і використовувати чинні стандарти та іншу метрологічну документацію для об'єкта будівництва; враховуючи вимоги стандартів і використовуючи методи інженерної графіки виконувати архітектурно-будівельні креслення; оцінювати геологічні особливості будівельного майданчика та використовувати результати інженерно-геологічних вишукувань; вибирати та застосовувати ефективні будівельні матеріали в умовах проектної організації та будівельного майданчика; визначати напружено-деформований стан стержневих елементів споруди; керуючись нормативними положеннями вирішувати окремі питання водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції будівель; в умовах проектної організації розробляти технологічні карти на будівельні процеси, вибирати машини, механізми та інженерне обладнання для виконання технологічного процесу; в умовах проектної організації отримати вихідні дані для проектування, виконати планування територій, розробляти маршрути перевезень матеріалів; керуючись нормативними документами визначати фізико-механічні властивості матеріалів, навантаження на конструкції та обчислювати зусилля в них, виконувати розрахунки металевих і залізобетонних конструкцій, розраховувати з’єднання конструкцій; керуючись нормативними матеріалами, враховуючи виробничу базу будівельної організації, в умовах проектної організації здійснювати календарне планування виконання робіт будівельних об’єктах; розробляти розрахункову модель і визначати зусилля та переміщення систем, переходити до дискретної моделі, вести розрахунки за методом скінченних елементів; враховувати основні економічні закони при здійснені професійної діяльності; розпізнавати потенційні небезпеки для життєдіяльності та обумовлені цими небезпеками шкідливі та вражаючі фактори, протидіяти їм; визначати напружено-деформований стан конструкцій і будівлі в цілому; керуючись нормативними документами проектувати металеві, залізобетонні, кам’яні, армокам’яні та конструкції з деревини і пластмас будівель; проектувати основи і фундаменти під будівлі; розробляти проект організації будівництва та проект виконання робіт, проектувати будівельні генеральні плани; оцінювати технічний стан, виконувати обстеження будівель і споруд, складати звіт за результатами обстеження; проектувати промислові та цивільні будівлі; виконувати проектування будівель з використанням автоматизованих комплексів.

Освітня програма «Теплогазопостачання та вентиляція»

Знання іноземної мови, правових засад виробничої діяльності, основних понять екології; вміння використовувати геодезичні прилади і топографічні матеріали, сучасну комп’ютерну техніку і програмне забезпечення, користуватися чинними стандартами та нормативними документами у галузі будівництва та цивільної інженерії, виконувати архітектурно-будівельні креслення з урахуванням вимог стандартів та із застосуванням методів інженерної графіки, оцінювати геологічні особливості будівельного майданчика та використовувати результати інженерно-геологічних вишукувань, вибирати та застосовувати ефективні будівельні матеріали, розробляти технологічні карти на будівельні процеси, вибирати машини, механізми та інженерне обладнання для їхнього виконання; знання правил розрахунку та проектування основних елементів і конструкцій систем теплопостачання, газопостачання, опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, принципів компонування та розрахунку санітарно-технічних систем будівель, технології та організації ведення будівельно-монтажних робіт та нормування праці в будівництві, організації і планування будівельного виробництва та управління ним, методики розробки проектів організації будівництва та проектів виконання робіт, основ планування економічної діяльності будівельної організації та планування економічних показників і будівельних процесів; вміння вибирати та обґрунтовувати тепловий режим будівель, визначати характеристики теплообмінних процесів (теплопровідності, теплової конвекції, теплової радіації) на будівельних об`єктах, в елементах будівельних конструкцій, визначати тепловтрати крізь зовнішні огородження та проектувати системи опалення будівель, підбирати та розраховувати обладнання для очищення, теплової та вологісної обробки повітря, розраховувати необхідні витрати і параметри кондиційованого повітря, вибирати послідовність процесів обробки повітря та принципові схеми систем кондиціювання повітря, розраховувати і проектувати теплові мережі та їх обладнання, системи холодного і гарячого водопостачання будівель і споруд, розподільні газові мережі високого, середнього і низького тиску, проектувати на мережах газорозподільні станції, газорегуляторні пункти та установки, вибирати та розраховувати їх обладнання, розраховувати та прокладати внутрішньобудинкові та дворові газопроводи, складати локальні та об’єктні кошториси будівництва, виконувати зведені кошторисні розрахунки об’єктів будівництва, визначати договірну ціну будівництва, основні техніко-економічні показники проектів.

Освітня програма «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів»

Вміння вибирати для армування конструкцій арматурні сталі за класами і марками; вибирати метали та сплави для будівельних конструкцій за їх фізико-механічними характеристиками;  вибирати полімерні матеріали для будівництва; розробляти транспортно-технологічні схеми (моделі) процесів виробництва; вибирати теплові процеси та апарати для виготовлення заданої продукції;  вибирати процеси та апарати для подрібнення вихідних матеріалів;  вибирати процеси та апарати для перемішування і формування формувальних мас;  вибирати найбільш ефективні мінеральні в’яжучі речовини для виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;  вибирати найбільш ефективні органічні в’яжучі речовини для виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;  оцінювати можливість використання відходів промисловості у складі композиційних в’яжучих для виготовлення будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;  вибирати найбільш ефективні мінеральні в'яжучі речовини для виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;  розраховувати рецептуру будівельних розчинів різного призначення;  визначати способи і режими зварювання арматурних виробів;  вибирати прискорювачі хімічних реакцій, що виникають у процесі виготовлення будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;  випробовувати мінеральні в’яжучі речовини для визначення їх фізико-хімічних характеристик;  випробовувати органічні в’яжучі речовини для визначення їх фізико-хімічних характеристик;  випробовувати дрібні та крупні заповнювачі для визначення їх фізико-механічних і фізико-хімічних характеристик; визначати фізико-механічні характеристики сумішей; визначати фізико-механічні характеристики бетонів;  контролювати якість їх виготовлення.

Практика/Стажування

Навчальні практики з: інженерної геодезії, інженерної геології механіки ґрунтів, будівельного матеріалознавства; виробничі практики: перша виробнича, друга виробнича

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Освітня програма «Автомобільні дороги та аеродроми»

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники: майстер дорожньо-будівельних робіт; технік-проектувальник; технік з експлуатації автомобільних доріг, аеродромів і міських вулиць; інженер з безпеки дорожнього руху; інспектор з безпеки дорожнього руху; інспектор з охорони праці; помічник керівника підприємства (установи, організації); лаборант наукового підрозділу.

Освітня програма «Міське будівництво і господарство»

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники: майстер будівельних та монтажних робіт; доглядач будови, технік-доглядач ; технік – лаборант (будівництво); технік – проектувальник; технік з експлуатації інженерних мереж і споруд населених пунктів; кресляр, кресляр-конструктор; технік-конструктор; лаборант (будівельної галузі); стажист-дослідник; технік з підготовки виробництва; технік з підготовки технічної документації; технік з планування; технік з охорони праці; інспектор з контролю за технічним утриманням будинків; інспектор з протипожежної профілактики; інженер з безпеки руху; інженер з технічного нагляду; інженер-інспектор; інспектор з контролю якості продукції; інспектор з охорони праці; інструктор виробничого навчання; інструктор виробничого навчання робітників масових професій; лаборант (освіта); майстер виробничого навчання; помічник керівника підприємства (установи, організації); помічник керівника виробничого підрозділу; помічник керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства; асистент фахівця з міського та районного планування; державний інспектор з пожежного нагляду; фахівець з протипожежної безпеки; лаборант наукового підрозділу.

Освітня програма «Водопостачання і водовідведення»

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники: майстер будівельних та монтажних робіт; інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства; аналітик систем водопостачання та водовідведення; інженер з розрахунків та режимів, інженер з проектно-кошторисної роботи; інженер-конструктор; інженер з технічного нагляду; інспектор з охорони праці; інструктор виробничого навчання; інструктор виробничого навчання робітників масових професій; майстер виробничого навчання.

Освітня програма «Мости і транспортні тунелі»

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники: інженер з технічного нагляду (будівництво); інженер з проектно-кошторисної роботи; інженер-будівельник; інженер-проектувальник; інженер-технолог (механіка); інженер-технолог (хімічні технології); фахівець з неруйнівного контролю; викладач вищого навчального закладу; начальник (завідувач) виробничої лабораторії; начальник (завідувач) хімічної лабораторії; керівники виробничих підрозділів у будівництві; начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості; керівники виробничих підрозділів у промисловості; керівники виробничих та інших основних підрозділів; законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі).

Освітня програма «Промислове та цивільне будівництво»

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники:  майстер будівельних та монтажних робіт; доглядач будови, технік-доглядач; технік – лаборант (будівництво); технік – проектувальник; кресляр-конструктор; технік-конструктор; лаборант (будівельної галузі); стажист-дослідник; технік з підготовки виробництва; технік з підготовки технічної документації; технік з проектування; технік з охорони праці; інспектор з контролю за технічним утриманням будинків; інспектор з протипожежної профілактики; інженер з технічного нагляду; інженер-інспектор; інспектор з контролю якості продукції; інспектор з охорони праці; інструктор виробничого навчання; інструктор виробничого навчання робітників масових професій; лаборант (освіта); майстер виробничого навчання; помічник керівника підприємства (установи, організації); помічник керівника виробничого підрозділу; помічник керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства; державний інспектор з пожежного нагляду; фахівець з протипожежної безпеки; лаборант наукового підрозділу.

Освітня програма «Теплогазопостачання та вентиляція»

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники: інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів, інженер з технічної діагностики; технік-проектувальник; технік-конструктор; технік з нормування праці; технолог; інженер-проектувальник, інженер з проектно-кошторисної  роботи; інженер з налагодження, інженер (галузь інженерної справи – теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання повітря); інженер з вентиляції, інженер з технічного нагляду.

Освітня програма «Технологія будівельних конструкцій виробів і матеріалів»

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники: технік-будівельник; майстер будівельних та монтажних робіт; технік-лаборант (будівництво); технік-проектувальник; технік-технолог (будівельна галузь); технік-конструктор; лаборант (будівельної галузі); стажист-дослідник; технік з підготовки виробництва; технік з підготовки технічної документації; технік з охорони праці; інженер з технічного нагляду; інспектор з контролю якості продукції; інструктор виробничого навчання робітників масових професій; лаборант (освіта); майстер виробництва, майстер виробничого навчання; помічник керівника підприємства (установи, організації); помічник керівника виробничого підрозділу; помічник керівника іншого основного підрозділу; помічник керівника малого підприємства; фахівець з протипожежної безпеки; лаборант наукового підрозділу; консультант з продажу будівельної продукції.

  • 4.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 22 червня 2023