Будівництво та цивільна інженерія (Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем)

Код

192

Освітні програми

 • Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішно захищена атестаційна магістерська робота.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю підготовлені до роботи за такими видами професійної діяльності:

 • термомодернізація будівель, енергоаудит, енергоменеджмент, сертифікація енергетичної ефективності будівель;
 • обстеження систем гарячого водопостачання (ГВП), опалення, охолодження, вентиляції, кондиціювання повітря та освітлення

Програмні результати навчання

 • вміння читати, розуміти і створювати ділові документи, що стосуються обстеження, та енергетичної сертифікації будівель, проводити обговорення професійних і наукових проблем та здійснювати усний обмін інформацією іноземною мовою;
 • викладати за профілем «Енергоефективність», «Енергоаудит», «Енергетична сертифікація будівель», «Інженерні системи будівель» в навчальних закладах;
 • визначати проблемні ситуації та формувати наукові проблеми із встановленням їх актуальності та наукової новизни, вибирати й обґрунтовувати методи наукових досліджень, складати методики та будувати моделі теоретичних і експериментальних досліджень, здійснювати інформаційний і патентний пошук за проблемою, складати й оформлювати заявки на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, знаки для товарів і послуг, “ноу-хау” та раціоналізаторські пропозиції;
 • давати кількісну оцінку споживання теплової енергії, визначати режими регулювання відпуску теплоти, обстежувати системи теплопостачання, теплові пункти і системи опалення житлових і громадських будівель, промислових підприємств, у тому числі з використанням вторинних і поновлюваних енергетичних ресурсів;
 • визначати вимоги до енергоефективних будівель, використовувати енергоефективне обладнання, рекомендувати засоби контролю і обліку в системах опалення і ГВП;
 • обстежувати системи формування мікроклімату будівель, системи промислової, аварійної та протипожежної вентиляції;
 • обстежувати автономні системи інженерного обладнання будівель;
 • аналізувати теплові схеми котельних установок малої потужності та конструкцій малих котлів, допоміжні пристрої котельних установок малої потужності;
 • обґрунтовувати вибір вторинних і поновлюваних джерел енергії для теплопостачання, застосовувати геліоколектора та теплові насоси для гарячого водопостачання;
 • визначати техніко-економічні аспекти термомодернізації та обирати технологію робіт з реконструкції і модернізації, використовувати системи автоматизованого проектування;
 • складати енергетичні сертифікати будівель;
 • працювати з інструктивно-нормативною та спеціальною лі­те­ра­ту­рою;
 • працювати з основними типами приладів неруйнівного кон­тро­лю, що застосовуються при проведенні енергоаудиту та обстеженні інженерних систем бу­дівель;
 • розраховувати баланси постачання, споживання, перетворення усіх видів енергій та ресурсів в усіх будівельних та інженерних сис­темах і підсистемах;
 • виконувати оптимізаційні інженерні розрахунки енер­го­за­без­пе­чен­ня з метою значного скорочення споживання енергетичних ресурсів;
 • розробляти шляхи підвищення енергоефективності кон­струк­тив­них та інженерних систем, техніко-економічні обґрунтування мож­ливих варіантів термомодернізації;
 • організовувати безпечні умови праці на об’єктах сертифікації і обстеження, здійснювати соціальний захист працівників під час виконання трудових обов’язків, брати участь у розробці організаційних заходів безпеки в мирний та військовий час, оцінювати стійкість роботи об’єктів національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій і визначати заходи з її підвищення; використовувати комп’ютерні прикладні програми, комп’ютерні мережі та інформаційні технології в наукових дослідженнях.

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою, стажування та підвищення кваліфікації в інших навчальних закладах.

Професійні профілі випускників

Фахівці здатні виконувати таку професійну роботу:

 • енергоаудитор;
 • енергоменеджер;
 • інженер з якості, інженер з стандартизації;
 • фахівець з енергетичної сертифікації будівель;
 • фахівець з обстеження інженерних систем будівель;
 • інженер з технічного нагляду, інспектор;
 • інженер з експлуатації споруд та устаткування опалення, охолодження, вентиляції, кондиціювання та електроосвітення.

Фахівці можуть займати такі первинні посади: 

 • інженер I-ої та II-ої категорії;
 • інженер з якості I-ої та II-ої категорії;
 • викладач в закладах середньої та вищої освіти;
 • інженер-дослідник;
 • науковий співробітник у навчально-наукових інститутах, лабораторіях, науково-виробничих підприємствах.
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 12 травня 2020