Економіка (Бізнес аналітика)

Код

051

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • Бізнес-аналітика

Тривалість програми

1. Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, 4 роки 10 місяців -заочна; 2. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" або ступеня "Молодший бакалавр": 1 рік 10 місяців - денна, заочна; 3. Вступі на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ЕСТS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта або ОКР "Молодший спеціаліст" або ступінь "Молодший бакалавр" або "Фаховий молодший бакалавр"

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений атестаційний екзамен.

Загальний профіль програми

Протягом нормативного строку навчання (3 роки 10 місяців - денна, 4 роки - 10 місяців - заочна) вивчаються дисципліни:

 • соціально-гуманітарної підготовки (7,55% загального обсягу або 18 кредитів ЕСТS);
 • природничо-математичної підготовки (9,5% або 23 кредити ЕСТS);
 • фундаментальної підготовки (28,3% або 68 кредитів ЕСТS);
 • професійної підготовки (54,5% або 131 кредит ЕСТS).

Розподіл студентів між освітніми програмами "Управління персоналом та економіка праці" та "Бізнес-аналітика" здійснюється після першого року навчання за заявою студента.

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетенціями:

 • знати та застосовувати економічну термінологію;
 • ідентифікувати джерела економічної інформації, застосовувати методи економічного аналізу;
 • виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на макро- та мікро- рівнях;
 • вміти аналізувати економічні та соціальні процеси, будувати логічні зв’язки між ними, змістовно інтерпретувати отримані результати;
 • демонструвати базові навики креативного та критичного мислення у дослідженнях і професійному спілкуванні;
 • розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки;
 • володіти навиками публічних виступів, професійної та наукової дискусії, підготовки та демонстрації презентацій;
 • володіти навиками усної та письмової професійної комунікації (в тому числі – іноземною мовою).

За спеціалізовано-професійними компетенціями:

 • володіти навиками організації та ведення бізнесу (в тому числі – власного);
 • вміти системно аналізувати внутрішнє і зовнішнє бізнес-середовище підприємства (в тому числі - в офісних та спеціалізованих інформаційних системах);
 • здійснювати фінансово-господарську діагностику бізнес-діяльності;
 • володіти аналітичними навиками для оцінювання економічної ефективності бізнес-діяльності та використання ресурсного потенціалу підприємства;
 • виявляти резерви підвищення ефективності підприємницької діяльності із застосуванням сучасних інструментів аналітичного дослідження;
 • формувати цінову політику та інвестиційний портфель підприємства, оцінювати ризики в бізнесі;
  вміти прогнозувати середовище та результати бізнес-діяльності; застосовувати аналітичні навики стратегічного та тактичного планування бізнес-діяльності;
 • забезпечувати аналітично-розрахункове обґрунтування бізнес-рішень та бізнес-стратегії розвитку підприємства;
 • вміти складати бізнес-плани та аналітичні звіти в бізнес-діяльності; застосовувати WEB-технології у сфері діагностики та регулювання бізнес-процесів;
 • вміти застосовувати нормативно-правові акти, що регламентують економічні відносини;
 • володіти навиками моніторингу інновацій в бізнес-середовищі та їх імплементації в підприємницькій діяльності.

Практика/Стажування

відповідно до навчального плану (аналітична).

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення бакалаврату
бізнес-аналітик; інвестиційний аналітик; аналітик консолідованої інформації; кредитний аналітик; аналітик бізнес-процесів; фахівець з бізнес-аналізу; економіст; економіст із аналізу господарської діяльності; економіст з планування; економіст із ціноутворення та фінансової роботи; економічний радник; консультант з економічних питань; підприємець.

 • 5.0/5 rating 1 vote
 • Зміни внесені: 28 листопада 2023