Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Код

141

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, заочна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 1 рік 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної випускової роботи.

Загальний профіль програми

Протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Сторінка освітньої програми на Wikiситеті

Програмні результати навчання

Володіння навичками роботи з комп'ютером та сучасними програмними пакетами для вирішення проектно-конструкторських задач в галузі електроенергетики, електротехніки, електромеханіки;
знання принципів побудови та функціонування елементів електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних комплексів та систем, а також елементів систем керування та автоматики електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів;
вміння оцінювати параметри роботи електротехнічного, електроенергетичного та електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем та розробляти заходи щодо підвищення їх енергоефективності та надійності;
вирішення професійних задач з проектування та експлуатації електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних комплексів та систем;
вміння аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних комплексів і систем;
навички збирання та аналізу інформації про ненормальні режими та аварійні ситуації в електроенергетиці для унеможливлення їх повторення в майбутньому;
володіння методами синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками;
вміння оцінювати небезпеки при виконанні робіт в електроустановках, а також надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем;
розуміння значення традиційної та відновлювальної енергетики для успішного економічного розвитку країни;
знання нових шляхів вирішення проблеми економічного перетворення, розподілення, передачі та використання електричної енергії.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану: навчальна, виробнича та переддипломна практики з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки на виробничих підприємствах та в проектних організаціях.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в магістратурі або праця за фахом, навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Диспетчер електромеханічної служби
Диспетчер електропідстанції
Електрик дільниці
Електрик цеху
Електродиспетчер
Електромеханік
Електромеханік дільниці
Електромеханік-наставник
Енергетик
Енергетик виробництва
Енергетик дільниці
Енергетик цеху
Енергодиспетчер
Технік з експлуатації вітроенергетичних установок
Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок
Технік-електрик
Фахівець з енергетичного менеджменту

  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 22 вересня 2023