Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Код

141

Освітні програми

  • "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 1 рік 10 місяців - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної випускової роботи.

Загальний профіль програми

Протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Розподіл між освітніми програмами "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та "Smart-енергетика та електромобільність" здійснюється після першого року навчання за заявою студента.

Програмні результати навчання

Володіння навичками роботи з комп'ютером та сучасними програмними пакетами для вирішення проектно-конструкторських задач в галузі електроенергетики, електротехніки, електромеханіки;
знання принципів побудови та функціонування елементів електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних комплексів та систем, а також елементів систем керування та автоматики електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів;
вміння оцінювати параметри роботи електротехнічного, електроенергетичного та електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем та розробляти заходи щодо підвищення їх енергоефективності та надійності;
вирішення професійних задач з проектування та експлуатації електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних комплексів та систем;
вміння аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних комплексів і систем;
навички збирання та аналізу інформації про ненормальні режими та аварійні ситуації в електроенергетиці для унеможливлення їх повторення в майбутньому;
володіння методами синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками;
вміння оцінювати небезпеки при виконанні робіт в електроустановках, а також надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем;
розуміння значення традиційної та відновлювальної енергетики для успішного економічного розвитку країни;
знання нових шляхів вирішення проблеми економічного перетворення, розподілення, передачі та використання електричної енергії.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану: навчальна, виробнича та переддипломна практики з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки на виробничих підприємствах та в проектних організаціях.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в магістратурі або праця за фахом, навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Код професії    Найменування професійної роботи
2143    професіонали у галузі електротехніки
2143.2    інженери-електрики
2143.2    диспетчер об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми
2143.2    інженер з експлуатації протиаварійної автоматики
2143.2    інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж
2143.2    інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби
2143.2    інженер з релейного захисту і електроавтоматики
2143.2    інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної електростанції
2143.2    інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування
2143.2    інженер служби ліній енергопідприємства
2143.2    інженер служби підстанцій
2143.2    інженер служби розподільних мереж
2143.2    інженер-енергетик
2149    професіонали в інших галузях інженерної справи
2149.2    інженер-дослідник
2149.2    Інженер із впровадження нової техніки й технологій
2149.2    Інженер з керування й обслуговування систем
2149.2    Інженер з розрахунків та режимів
2149.2    Інженер з ремонту
2149.2    Інженер з метрології
2149.2    інженер з організації експлуатації та ремонту
2149.2    інженер з підготовки виробництва
2149.2    інженер з ремонту
2320    викладач професійно-технічного навчального закладу
3113    Технічні фахівці-електрики
3113    Диспетчер електричної підстанції
3113    Електрик дільниці
3113    Електрик цеху
3113    Електродиспетчер
3113    Енергетик
3113    Енергетик виробництва
3113    Енергетик дільниці
3113    Енергетик цеху
3113    Енергетик гідровузла
3113    Енергодиспетчер
3113    Технік-електрик
3113    Технік-енергетик
3113    Технік-конструктор (електротехніка)
3113    Технік-технолог (електротехніка)

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 24 квітня 2019