Назва галузі

Освіта/педагогіка

Фізична культура і спорт (Фізкультурно-спортивна реабілітація)

Код

017

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • Фізкультурно-спортивна реабілітація

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, заочна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст", освітньо-професійного рівня "Фаховий молодший бакалавр", освітнього ступеня "Молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта або освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст" або ступінь "Молодший бакалавр" або освітньо-професійний рівень "Фаховий молодший бакалавр"

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Захист кваліфікаційної випускової роботи.

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної підготовки, 2, 3 та 4 курс включають дисципліни фундаментальної та професійної підготовки.

Програмні результати навчання

 • Здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем.
 • Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування.
 • Уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.
 • Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та самокритичне мислення.
 • Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.
 • Мати базові знання з проведення досліджень проблем фізичної культури і спорту, підготовки та оформлення наукової праці.
 • Здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах різних форм організації занять фізичними вправами.
 • Здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й проведення спортивних змагань.
 • Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення.
 • Оцінювати рухову активність людини та її фізичний стан, складати та реалізовувати програми кондиційного тренування, організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи.
 • Обґрунтовувати вибір заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та   адаптивного спорту.
 • Аналізувати процеси становлення та розвитку різних напрямів спорту, олімпійського руху та олімпійської освіти на міжнародному та національному рівнях.
 • Використовувати засвоєнні уміння і навички занять популярними видами рухової активності оздоровчої спрямованості.
 • Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом.
 • Визначати функціональний стан організму людини та обґрунтовувати вибір засобів профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом.
 • Надавати долікарську медичну допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі людини.
 • Знати та розуміти сутність, принципи, методи, форми та організацію процесу навчання і виховання людини.
 • Аналізувати психічні процеси, стани та властивості людини під час занять фізичною культурою і спортом.
 • Аргументувати управлінські рішення для вирішення проблем, які виникають в роботі суб’єктів фізичної культури і спорту; мати навички лідерства.
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Вміти організовувати та проводити заняття з фізкультурно-спортивної реабілітації з урахуванням віку, клінічних форм захворювання, травми та функціональних можливостей організму.
 • Використовувати методи контролю наявності та ступеню порушень функцій та структур організму, обмеження життєдіяльності та здоров’я при складанні та реалізації програм фізкультурно-спортивної реабілітації для різних вікових категорій осіб.
 • Проводити контроль ефективності програм фізкультурно-спортивної реабілітації та за потреби корегувати поточну діяльність.

Практика/Стажування

Шість практик відповідно до навчального плану.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання на другому (магістерському) освітньому рівні.

Професійні профілі випускників

Фахівець даного профілю здійснює фізкультурно-спортивні реабілітаційні заходи для відновлення здоров'я осіб та які спрямовані на відновлення і компенсацію функціональних можливостей їх організму для поліпшення фізичного і психологічного стану. Проводить індивідуальні та групові заняття відповідно до індивідуальної програми фізкультурно-спортивної реабілітації з щоденним гемодинамічним контролем стану здоров’я пацієнтів з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату, спортивними та професійними травмами та іншими патологіями; організовує заходи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни. Фахівці фізкультурно-спортивної реабілітації надають свої послуги у медичних закладах, навчально-реабілітаційних центрах, закладах освіти та соціального захисту населення, спортивно-тренувальних центрах, спортивних командах.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023