Назва галузі

Охорона здоров'я

Терапія та реабілітація

Код

227

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • "Фізична терапія, ерготерапія"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки 10 місяців - денна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація здобувачів здійснюється у формі кваліфікаційного тестового державного іспиту «Крок» та практично-орієнтованого іспиту.

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної підготовки, 2, 3 та 4 курс включають дисципліни фундаментальної та професійної підготовки.

Програмні результати навчання

 • Демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а також покращенню довкілля громади.
 • Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, у тому числі іноземною мовою (мовами).
 • Використовувати сучасну комп’ютерну техніку; знаходити інформацію з різних джерел; аналізувати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, необхідної для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень.
 • Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії.
 • Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя.
 • Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію.
 • Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП).
 • Діяти згідно з нормативно-правовими вимогами та нормами професійної етики.
 • Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії.
 • Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових порушень та активності.
 • Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності.
 • Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності.
 • Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність.
 • Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування.
 • Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді.
 • Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп.
 • Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій, та за потреби, модифіковувати поточну діяльність.
 • Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.
 • Демонструвати уміння проводити каністерапію.
 • Обирати відповідні прийоми та засоби активного залучення батьків до процесу реабілітації дітей з особливими потребами.
 • Демонструвати уміння організовувати та проводити туризм для людей на візках.

Практика/Стажування

Шість практик відповідно до навчального плану (2 навчальні, 4 клінічні).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівець даного профілю здійснює реабілітаційні заходи з метою припинення або зменшення болю, відновлення функцій тканин, органів, систем та організму в цілому, досягнення нормального рівня здоров'я, фізичної самостійності та активності, оптимального фізичного стану та самопочуття осіб усіх вікових категорій з порушеннями діяльності опорно-рухового апарату, ортопедичними вадами, побутовими, спортивними та професійними травмами, неврологічними, серцево-судинними, респіраторними та іншими захворюваннями та їх наслідками, людей літнього віку з віковими ускладненнями.

Ерготерапевт здійснює забезпечення необхідних потреб людини через розвиток, відновлення або підтримання навичок, необхідних для виконання повсякденних занять (активностей повсякденного життя): самообслуговування, одягання, приготування їжі, харчування, водіння, дозвілля, рекреація та навички роботи. Досягнення незалежності та незалежного життя; участь у важливих і значущих заняттях, яких хоче / потребує пацієнт; життя, наповнене змістом.

Доступ до подальшого навчання

Терапія та реабілітація
 • 4.7/5 rating (6 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023