Назва галузі

Охорона здоров'я

Фізична терапія, ерготерапія

Код

227

Освітні програми

  • "Фізична терапія, ерготерапія"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": не менше ніж 2 роки - денна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація здобувачів здійснюється у формі кваліфікаційного тестового державного іспиту «Крок» та практично-орієнтованого іспиту.

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної підготовки, 2, 3 та 4 курс включають дисципліни фундаментальної та професійної підготовки.

Програмні результати навчання

Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток людського організму та його рухові функції; 
розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції засобамифізичної реабілітації; 
вміння пояснювати медичні, педагогічні, соціальні аспекти, пов’язані з практикою фізичної реабілітації; 
провадити безпечну практичну діяльність для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця; 
здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, тестування, огляд та документувати їх результати;
аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію; 
забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта;
здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та формулювати цілі, пояснювати програму фізичної реабілітації; 
проводити оперативний, поточний та етапний контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами й методами та документувати отримані результати; демонструвати вміння ефективно реалізовувати програму фізичної реабілітації;
безпечно та ефективно використовувати пристрої, прилади та обладнання для проведення реабілітаційних заходів, пристрої та обладнання для контролю основних життєвих показників пацієнта, технічні допоміжні засоби пересування та самообслуговування; 
вміння навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, профілактиці ускладнень, захворювань, травм та неповносправності, здоровому способу життя; 
шукати шляхи постійного покращення якості реабілітаційних послуг.

Практика/Стажування

Шість практик відповідно до навчального плану (1 навчальна, 5 виробничих).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівець даного профілю зможе здійснювати прогнозування стану індивідуального та громадського здоров'я, розробляти та обґрунтовувати напрями залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, програмувати заняття з фізичної реабілітації, здійснювати проектування навчального процесу з основ здоров'я в загальноосвітніх навчальних закладах, використовувати основні засоби і методи фізичної реабілітації, виконувати класичний та спортивний масаж, надавати долікарську допомогу в загрозливих для життя станах, проводити заняття з фізичного виховання в дошкільних та шкільних закладах освіти, управляти роботою організацій з фітнесу, рекреації та фізичної реабілітації.

  • 5.0/5 rating (2 votes)
  • Зміни внесені: 26 квітня 2019