Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Код

194

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

 • "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

Тривалість програми

При вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна; 4 роки 10 місяців - заочна; При вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" та освітньо-професійного ступеня "Молодший бакалавр": 1 рік 10 місяців – денна, заочна; При вступі на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців – денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній освітній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізми визнання неформальної та інформальної освіти - див. на сайті НУВГП

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної бакалаврської роботи.

Загальний профіль програми

Упродовж першого року навчання за циклом загальної підготовки вивчаються навчальні дисципліни соціально-гуманітарної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, наступні курси включають за циклом професійної підготовки навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціальністю та спеціалізаціями.

Програмні результати навчання

 • РН1. Володіти соціально-гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями, формулювати ідеї, концепції з метою застосування в діяльності академічного або фахового спрямування.
 • РН2. Оцінити значення соціально-гуманітарних, природничо-наукових знань, застосовувати їх у пошуку рішень в професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати.
 • РН3. Знаходити рішення інженерно-технічних задач, пов’язаних з формуванням річкового стоку, визначати його параметри.
 • РН4. Виконувати за відповідними методиками інженерні розрахунки та експериментальні дослідження руху водних потоків, оцінювати і аргументувати значимість їх результатів при проектуванні гідротехнічних та природоохоронних споруд.
 • РН5. Описувати будову гідротехнічних, водогосподарських і природоохоронних споруд та пояснювати принцип застосування відповідних водних технологій
 • РН6. Вміти проводити випробування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, знати технологічні процеси їх виготовлення, впроваджувати енергоощадні технології у будівництві.
 • РН7. Оцінювати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні особливості території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об'єктів.
 • РН8. Визначати та оцінювати навантаження і напружено-деформований стан ґрунтових основ, несучих конструкцій споруд, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
 • РН9. Вміти застосовувати знання та навички для розв'язання якісних і кількісних задач добування, підготовки та розподілу води, очищення та відведення стічних вод.
 • РН10. Вміти самостійно приймати інженерні рішення щодо вибору конструкцій захисних і регуляційних споруд, систем захисту від шкідливої дії вод, гідротехнічних споруд, каналів, меліоративних систем та водогосподарських об’єктів багатоцільового призначення.
 • РН11. Вміти застосовувати принципи і новітні методи розрахунку та проектування гідротехнічних споруд та їх елементів, систем захисту від шкідливої дії вод, меліоративних систем та водогосподарських об’єктів з використанням сучасних інформаційних технологій.
 • РН12. Виконувати техніко-економічне обґрунтування конструкцій, технологічних процесів, водних технологій та здійснювати пошук оптимальних рішень створення будівельної продукції з урахуванням вимог міцності, якості, довговічності та екологічності.
 • РН13. Організовувати та управляти технологічними процесами будівництва гідротехнічних, водогосподарських та природоохоронних об’єктів, їх експлуатації, ремонту й реконструкції з урахуванням вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та захисту довкілля.
 • РН14. Визначати склад і структуру виробничої бази, потребу у матеріально-технічних ресурсах для забезпечення будівництва водогосподарських та природоохоронних систем.
 • РН15. Визначати техніко-економічні показники запроектованих і функціонуючих гідротехнічних, водогосподарських і природоохоронних об’єктів.
 • РН16. Вибирати комплекс необхідних гуманітарних, природничо-наукових знань та професійної інформації для вирішення питань майбутньої фахової діяльності.
 • РН17. На основі персоніфікованих знань брати участь у професійних тренінгах, дискусіях, обговореннях.
 • РН18. На основі гуманітарних та професійних знань дотримуватися морально-етичних засад у професійній діяльності.
 • РН19. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, проявляти самостійність та формувати почуття відповідальності за виконувану роботу.
 • РН20. Проявляти позитивну професійну, соціальну та емоційну поведінку і адаптувати її до системи загальнолюдських цінностей
 • РН21. Оволодіння навичками працювати самостійно (кваліфікаційна робота), або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), уміння отримати результат у рамках обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.
 • РН22. Ідентифікувати, відтворювати навички виконання певних дій згідно з вимогами ергономіки та фізіології праці.
 • РН23. Виконувати операції діагностування, технічного обслуговування, ремонту та реконструкції гідротехнічних, водогосподарських та природоохоронних об’єктів.
 • РН24. Визначати показники природних та техногенних умов території, об’єкту, робочої зони, а також будівельних матеріалів та якості готової продукції із використанням інструментів, приладів та обладнання.

Практика/Стажування

Відповідно до навчального плану студенти проходять навчальні, виробничі та переддипломну практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Національна кредитна мобільність. Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших закладах вищої освіти України, за умови відповідності набутих там компетентностей. Міжнародна кредитна мобільність. Продовження навчання в країнах ЄС

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю здатні:

 • Працювати в державних і недержавних, виробничих та управлінських організаціях і підприємствах: зокрема в басейнових управліннях водних ресурсів, управліннях каналів, організаціях з будівництва та експлуатації водогосподарських та інших гідротехнічних об'єктів, проектних установах; на гідровузлах України, гідротехнічних цехах теплових та атомних електростанцій.
 • Розробляти: проекти будівництва, відновлення та реконструкції гідротехнічних об’єктів в Україні і за кордоном.
 • Організовувати: моніторинг стану гідротехнічних споруд, будівництво, реконструкцію та догляд за гідротехнічними об'єктами. Проектування, будівництво, експлуатація та реконструкція гідротехнічних, водогосподарських і природоохоронних об’єктів з використанням сучасних інформаційних технологій.
 • Зможуть працювати:

Професії та професійні назви робіт згідно з «Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2015)», на які спрямована фахова підготовка здобувачів вищої освіти даної освітньо-професійної програми:

 • 3112 – Технік-будівельник: Доглядач будови, Кошторисник, Технік санітарно-технічних систем, Технік-будівельник, Технік-доглядач, Технік-лаборант (будівництво), Технік-проектувальник.
 • 3115 – Технічні фахівці-механіки: Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства, Технік з експлуатації та ремонту устаткування.
 • 3118 – Креслярі: Технік-конструктор, Кресляр-конструктор.
 • 3119 – Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки: Технік з підготовки виробництва, Технік з підготовки технічної документації, Технік з планування.
 • 3212 – Молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та природно-заповідній справі: Технолог-гідротехнік, Технік-гідротехнік.

Професії та професійні назви робіт згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

 • 3112 – Civil engineering technicians: Building inspector, Clerk of Works, Civil engineering technician, Surveying technician.
 • 3118 – Draughts persons: Technical illustrator.
 • 3119 – Physical and engineering science technicians not elsewhere classified: Engineering technician (production), Time and motion study technician, Quantity surveying technician.
 • 3123 – Construction Supervisors : Building construction supervisors.
 • 3132 – Incinerator and Water Treatment Plant Operators: Liquid waste process operator, Pumping-station operator, Sewage plant operator, Wastewater operator, Water treatment plant operator.
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023