Готельно-ресторанна справа

Код

241

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • "Готельно-ресторанна справа"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2,3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Випускник зможе:
застосовувати сучасні методи для аналізування тенденцій і перспектив розвитку індустрії гостинності; знання особливості функціонування закладів готельного та ресторанного господарства, курортів; форми управління підприємствами індустрії гостинності в Україні та світі.

Отримає уміння:
- організовувати ефективну взаємодію всіх підрозділів, цехів, дільниць та інших структур закладу ресторанного, готельного господарства, санаторно - курортного закладу;
- організовувати своєчасне постачання, складування і збереження та раціональне використання продовольчих товарів, напівфабрикатів закладу індустрії гостинності згідно з заявками структурних підрозділів;
- організовувати процес надання готельних послуг у засобах розміщення відповідно до функціональної схеми організації діяльності підприємства та технологічний процес виробництва та реалізації продукції;
- моделювати сервісно-виробничі процеси закладів готельного та ресторанного господарства, санаторно- курортних закладів і забезпечити їх апаратурне оформлення.

Визначати:
основні вимоги до побудови системи організаційних, соціальних, інфраструктурних, технологічних та економічних інновацій в готельно-ресторанному бізнесі.

Управляти:
підприємством індустрії гостинності;
роботою колективу готельно-ресторанного підприємства.

Розробляти та реалізовувати проекти в сфері гостинності; розробляти та розглядати пропозиції щодо впровадження інноваційних прийомів і методів праці, раціональних видів обслуговування споживачів; додаткових видів послуг; розробляти різноманітні види меню, карту вин, напоїв тощо.

Контролювати:
рівні якості та безпечності продуктів і послуг відповідно до ISO 9000, HAССP, екологобезпечності й ресурсозбереження сервісних, технологічних, виробничих процесів

Оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні, культурні та інші події та явища, оцінювати кон’юнктуру ринку, інтерпретувати результати дослідження та прогнозувати напрями розвитку суб’єкта підприємницької діяльності в сфері гостинності; оцінювати ефективності впровадження інновацій в готельно-ресторанному бізнесі

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану (одна навчальна та три виробничих).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Можливість продовження навчання на другому (магістерському) освітньому рівні; отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Зможе працювати: Класифікатор професій ДК 003:2010

- керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення; 
- керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства;
- менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства;
- менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення;
- менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства;
- менеджери (управителі) в ресторанах;
- професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи;
- професіонали в галузі готельної та ресторанної справи;
- професіонали із готельної та ресторанної справи;
- професіонали в галузі санаторно-курортної справи.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 22 червня 2023