Галузеве машинобудування (Створення та експлуатація машин і обладнання)

Код

133

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

 • Створення та експлуатація машин і обладнання

Тривалість програми

1. Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців- денна; 4 роки 10 місяців - заочна. 2. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" або освітнього рівня "Молодший бакалавр": 1 рік 10 місяців - денна; 2 роки 10 місяців - заочна. 3. Вступі на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повіна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист дипломного проекту відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю займаються проектуванням, організацією експлуатації, технічного обслуговування, діагностування та ремонту машин і обладнання.

Розподіл між освітніми програмами "Комп’ютерне конструювання мехатронних систем" та "Створення та експплуатація машин і обладнання" здійснюється після першого року навчання. 

Програмні результати навчання

За результатами навчання здобувачі вищої освіти будуть:

 • Застосовувати інформаційні та комунікаційні технології
 • Використовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями.
 • Працювати самостійно та у складі команди.
 • Шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.
 • Спілкуватися державною фаховою мовою як усно, так і письмово.
 • Ухвалювати обґрунтовані рішення.
 • Працювати з іншомовною технічною документацією та спілкуватись іноземною мовою.

За спеціалізовано-професійними компетентностями:

 • Застосовувати типові аналітичні методи та комп`ютерні програмні засоби для розв`язування інженерних завдань галузевого машинобудування.
 • Демонструвати знання і розуміння фундаментальних наукових фактів, концепцій, теорій, принципів.
 • Застосовувати відповідні кількісні математичні, наукові та технічні методи, а також  комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань галузевого машинобудування.
 • Втілювати інженерні розробки для отримування практичних результатів.
 • Розуміти завдання сучасного виробництва, спрямовані на задоволення потреб споживачів.
 • Визначати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів.
 • Розуміти і враховувати правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні й комерційні обмеження та ризики, реалізуючи технічні рішення.
 • Демонструвати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках.
 • Використовувати знання на засадах комерційної та економічної діяльності.
 • Розробляти плани і проекти, спрямовані на досягнення поставленої мети та зорієнтовані на наявні ресурси.
 • Застосовувати норми галузевих стандартів.
 • Здатність використовувати знання у розв`язуванні завдань підвищування якості продукції та її контролювання.
 • Здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні матеріали,  устаткування, процеси.
 • Демонструвати розуміння, у яких царинах можна використовувати інженерні знання.

Практика/Стажування

Шість практик відповідно до навчального плану (навчальна, виробнича)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: інженер – механік дільниці, цеху, виробництва; експерт оцінки технічного стану машин і обладнання; інженер – конструктор проектних організацій; головний механік підприємства; керівник підприємства галузі

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023