Галузеве машинобудування (Комп’ютерне конструювання мехатронних систем)

Код

133

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

 • Комп’ютерне конструювання мехатронних систем

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців- денна; 4 роки 10 місяців - заочна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 1 рік 10 місяців - денна; 2 роки 10 місяців - заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повіна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист дипломного проекту відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

Професійна підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями, направленими на здобуття навичок дослідницького, проектно-конструкторського та інноваційного характеру в галузі машинобудування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми галузевого машинобудування.
Програма фокусується на формуванні та розвитку професійних компетентностей з застосуванням інформаційних технологій в області автоматизації проектно-конструкторської та дослідницької підготовки виробництва в машинобудуванні.

Розподіл між освітніми програмами "Комп’ютерне конструювання мехатронних систем" та "Створення та експплуатація машин і обладнання" здійснюється після першого року навчання. 

Програмні результати навчання

За результатами навчання здобувачі вищої освіти будуть:

 • Знати і розуміти засади технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі.
 • Знати та розуміти механіку і машинобудування та перспектив їхнього розвитку.
 • Знати і розуміти системи автоматичного керування об'єктами та процесами галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання.
 • Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.
 • Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи.
 • Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її.
 • Готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу.
 • Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання.
 • Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи.
 • Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної діяльності у галузевому машинобудуванні, навички прогнозування соціальних й екологічних наслідків реалізації технічних завдань.
 • Вільно спілкуватися з інженерним співтовариством усно і письмово державною та іноземною мовам.
 • Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні.
 • Розуміти структури і служб підприємств галузевого машинобудування.
 • Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням систем автоматизованого проектування.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану (навчальна, виробнича)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінченняінженер – механік дільниці, цеху, виробництва; Інженер-проектувальник; інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів; інженер-конструктор; інженер-технолог; інженер із впровадження нової техніки й технології.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 13 січня 2022