Назва галузі

Природничі науки

Географія (Географія рекреації та туризму)

Код

106

Освітні програми

  • Географія рекреації та туризму

Тривалість програми

4 роки – денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний кваліфікаційний іспит.

Загальний профіль програми

Впродовж першого року навчання вивчаються основи загальної підготовки географа-фахівця з рекреації та туризму. 2,3 та 4 курси включають професійно-орієнтовані та вільного вибору дисципліни за спеціальністю з акцентом на критичному мисленні та вміннях застосовувати професійні географічні знання на практиці. Навчальний процес на старших курсах спрямований на розвиток компетентностей, необхідних для аналітичної діяльності, географічного прогнозування та проектування, використання сучасних геоінформаційних технологій.

Розподіл між освітніми програмами "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами" та "Географія рекреації та туризму" здійснюється після першого року навчання за спеціальністю 106 "Географія" відповідно до заяви студента.

Програмні результати навчання

Знання щодо будови, фігури, розмірів, складу, походження, розвитку Землі, її геосфер, процесів і явищ, що в них відбуваються.
Випускник зможе:
     Планувати та організовувати: стаціонарні, напівстаціонарні та польові географічні дослідження; вимірювання параметрів довкілля; туристично-рекреаційну, екскурсійну діяльність. 
     Аналізувати: геодані і на основі фахових методик складати прогнози розвитку географічних процесів та явищ; туристично-рекреаційні ресурси. 
     Розробляти: макети, картосхеми, профілі, загальні, спеціальні та тематичні карти, атласи та інші картографічні моделі з використанням геоінформаційних технологій; проекти та реалізовувати практичні заходи, спрямовані на вирішення проблем порушення довкілля, організацію туристично-рекреаційної діяльності в межах території. 
     Проводити: експертизи та складати географічні, геоекологічні висновки, акти та рекомендації; обґрунтовувати пріоритетні напрями просторового розвитку. 
     Оцінювати: геоекологічні наслідки різних видів природокористування, визначати основні напрями; параметри та норми оптимального природокористування; туристично-рекреаційний потенціал територій.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану: навчальна ознайомча (2 семестр), навчальна комплексна природничо-географічна (4 семестр), виробнича технологічна (6 семестр), виробнича за освітньою програмою – географія рекреації та туризму (8 сем).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європи за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівець з географії та туризму може працювати в державних органах управління, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища; державних органах управління з обліку та раціонального використання природних ресурсів; в організаціях, пов’язаних з природо-заповідною діяльністю; на підприємствах та організаціях туристичного і рекреаційного напряму діяльності; в органах державної влади консультантами з туризму та рекреації; науково-дослідних, проектних установах; в обласних, районних і міських управлінських структурах, в органах самоврядування, що займаються економічним моніторингом, плануванням, контролем, стимулюванням та удосконаленням природокористування; освітніх галузях.

Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 може обіймати такі посади: асистент географа; асистент географа (фізична географія); асистент географа-економіста; асистент фахівця з міського та районного планування; асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки; організатор природокористування; екскурсовод; організатор подорожей (екскурсій); агент з організації туризму; офісний службовець (подорожі); технік (природознавчі науки); консультант в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі; помічник керівників підприємств, установ та організацій; помічник керівників виробничих та інших основних підрозділів; помічник керівників малих підприємств без апарату управління; лаборант та технік в інших сферах наукових досліджень.

  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 29 квітня 2020