Інформаційні системи і технології

Код

126

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • "Інформаційні системи і технології"

Тривалість програми

3 роки 10 місяців – денна; 4 роки 10 місяців – заочна, заочно-дистанційна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи та складання кваліфікаційного іспиту.

Загальний профіль програми

Навчання включає освітні компоненти за циклами загальної та фахової підготовки за спеціальністю, а також дисципліни вільного вибору здобувача вищої освіти

Програмні результати навчання

 • Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне числення, теорію функцій багатьох змінних, теорію рядів, диференціальні рівняння для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорію ймовірностей та математичну статистику в обсязі, необхідному для розробки та використання інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації.
 • Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, системного аналізу та технологій моделювання, стандартних алгоритмів та дискретного аналізу при розв’язанні задач проектування і використання інформаційних систем та технологій.
 • Використовувати базові знання інформатики й сучасних інформаційних систем та технологій, навички програмування, технології безпечної роботи в комп'ютерних мережах, методи створення баз даних та інтернет-ресурсів, технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм мовами високого рівня із застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування для розв’язання задач проектування і використання інформаційних систем та технологій.
 • Проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів передачі інформації в інформаційних системах та технологіях.
 • Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення інформаційних систем та технологій  на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та тестування програмних і технічних засобів інформаційних систем та технологій.
 • Демонструвати знання сучасного рівня технологій інформаційних систем, практичні навички програмування та використання прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ з метою їх запровадження у професійній діяльності.
 • Обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне програмне забезпечення, що входить до складу інформаційних систем та технологій.
 • Застосовувати правила оформлення проектних матеріалів інформаційних систем та технологій, знати склад та послідовність виконання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів для запровадження у професійній діяльності.
 • Здійснювати системний аналіз архітектури підприємства та його ІТ-інфраструктури, проводити розроблення та вдосконалення її елементної бази і структури.
 • Розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та існуючих державних і закордонних стандартів під час формування технічних завдань та рішень.
 • Демонструвати вміння розробляти техніко-економічне обґрунтування розроблення  інформаційних систем та технологій та вміти оцінювати економічну ефективність їх впровадження.
 • Розробляти бізнес-логіку відповідно до предметної області та призначення інформаційних систем; об'єктно-орієнтовані моделі.
 • Будувати оптимізаційні математичні моделі прикладного характеру, описувати алгоритми та практично розв’язувати оптимізаційні задачі, інтерпретувати результати.
 • Застосовувати САSЕ-засоби для  проектування та моделювання бізнес-процесів та розробки програмного забезпечення інформаційних систем.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану (навчальна, з програмування, виробнича, переддипломна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

розробляти інформаційні системи та портали з використанням сучасних мов пограмування C# та Java; WEB-сайти на основі систем управління контентом CMS (типу WordPress та Joomla) у поєднанні з мовами WEB-програмування HTML, CSS, JavaScript та PHP; мережеві бази даних, за домогою мови запитів SQL; 

встановлювати та налаштовувати операційні системи та прикладне програмне забезпечення;

проектувати логічні моделі бази зовнішніх даних інформаційної системи; інформаційні WEB-ресурси та необхідні програмні технології; технології оптимізації та просування WEB-сайтів;

працювати: інженером із застосування комп'ютерів, інженером з програмного забезпечення комп'ютерів, прикладним програмістом, системним програмістом, бізнес-аналітиком, менеджером з реалізації комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, адміністратором комп'ютерних мереж, розробником та промоутером WEB-сайтів, співробітником в IТ-компаніях, WEB-студіях, органах державної влади, банківських та податкових установах, рекламних фірмах та агентствах, навчальних закладах.

 • 4.4/5 rating (5 votes)
 • Зміни внесені: 26 липня 2023