Назва галузі

Освіта/педагогіка

Середня освіта (Історія)

Код

014.03

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • Історія

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної се6редньої освіти: 4 роки – денна, заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»: 2 роки – денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та успішний захист бакалаврської випускової роботи).

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2, 3, та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

-визначати і виокремлювати смислові відмінності історії від інших наук.
- мати уявлення про структуру історичного знання, розмаїття та особливості історичних дисциплін, визначати їх роль в обґрунтуванні та розвиткові мислення і пізнання світу.
-уявляти поступ історії, етапи її розвитку, еволюцію основних історичних концепцій.
-демонструвати базові знання з основних історичних дисциплін.
- знати зміст визначальних історичних праць, специфіку історичної термінології та термінології методики викладання історичних дисциплін.
- спілкування українською та англійськими мовами як усно, так і письмово, читати фахову літературу англійською мовою.
-розуміти сенс історії, її пізнавальні та культурні можливості, історичну роль.
-розуміти роль історії для актуального історичного мислення.
-орієнтуватися в основних напрямках та тенденціях сучасного історичного дискурсу, його зв’язках з попередньою інтелектуальною історією.
-розуміти особливості сучасної наукової історичної картини світу, їх основні проблеми та суперечності
-мати навички пошуку та опрацювання джерел в міждисциплінарному просторі.
- мати обізнаність у основних історичних та дидактичних методах та дослідницьких підходах, розуміння практичної значущості історичного знання.
-демонструвати навички написання наукових та публіцистичних гуманітарних текстів, реферування, систематизованого огляду спеціальної літератури.
-дотримуватися стандартів академічного оформлення тексту.
-застосовувати знання про засади та еволюцію наукового історичного пізнання для аналізу його специфічних рис та закономірностей.
-використовувати провідні моделі гуманітарного пізнання як смисловий простір міркувань у історичному та археологічному контекстах
-ефективно застосовувати загально-гуманітарні, історичні та дидактичні знання в різних сферах життєдіяльності
-відпрацьовувати інноваційні підходи при вирішенні проблем у галузі історії
-упорядковувати знання у логічній послідовності та систематичності, аргументувати наведені міркування
- розмежовувати суб'єктивні складові суджень від об'єктивних і аргументованих, надавати перевагу останнім
-виявляти, встановлювати і усвідомлювати засади й підстави історичних міркуванью
-аналізувати та інтерпретувати гуманітарні тексти, виокремлювати та відтворювати смислову структуру тексту, оцінювати послідовність та валідність аргументації, виділяти продуктивні ідеї.
-узагальнювати розуміння термінів, понять, концептів, виявляти хиби й вразливі місця, суперечності та неповноту аргументації.
-порівнювати зміст різних текстів, узагальнювати інформацію з досліджуваної проблеми.
-реконструювати поступ світової історії, етапи її розвитку, еволюцію основних історичних ідей та проблем.
-знаходити необхідну інформацію з різних джерел, упорядковувати її, оцінювати її достовірність та пояснювати значущість.
-критично оцінювати власну позицію та знання, порівнювати і перевіряти отримані результати.
-підтримувати і виявляти увагу і толерантність до іншої думки, здійснювати аналіх її змісту та структури та виробляти адекватну відповідь і ставлення до неї.
-оцінювати і аргументувати значення і місце вітчизняної інтелектуальної історичної традиції у світовій історії.
-співвідносити різні історичні знання, встановлювати їх особливості.
-знання загальної діахронічної структури минулого (знання місцевої історії та культури, національної історії та культури, європейської історії та культури в порівняльній перспективі, всесвітньої історії та культури); вміння й навички давати оцінку подіям і періодам української історії та розуміння специфіки формування й розвитку вітчизняної культури.
-знання основних понять, категорій і визначень сучасних інформаційних технологій; форм і методів реалізації сучасних інформаційних технологій; специфіки та функції інформаційних технологій в науці і освіті; опанування вміннями і навичками застосування отрманих теоретичних зань для розробки та використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.
-розуміння законів розвитку історії за якими організовується та серовується суспільна діяльність.
-вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки коллективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обгрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров'я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій; здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень.
- оперування базовими теоретичними знаннями, поняттями й термінами у галузі історії та вміння й навички практичного застосування їх при вирішенні типових задач під час складання комплексного іспиту.
- засвоєння системної сутності суспільної аналітики як спеціалізованого інструменту підготовкип, прийняття та реалізація рішень у соціумі.
- реалізовувати основні методи математичних міркувань на основі загальних методів наукового дослідження та досвіду розв'язання навчальних та наукових проблем.
- формування цілісного погляду на основи історії як системи знань, науково обгрунтовувати особливості формування та розвитку суспільно- політичних явищ в умовах глобалізованого світу.
- формування навичок проведення аналізу, порівняння, систематизації різних теоретичних підходів щодо вивчення історичної дійсності.
- встановлення структурних зв'язків між змінними або елементами досліджуваної системи на основікомплексу загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, математичних методів.
- формування цілісного погляду на історію, її походження, структуру, функціонування і розвиток

Практика/Стажування

Дев’ять практик відповідно до навчального плану (чотири навчальні та п’ять виробничих практик)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються професійною діяльністю у сфері історії

  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 22 червня 2023