Хімічні технології та інженерія

Код

161

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • Хімічні технології та інженерія

Тривалість програми

Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 1 рік 10 місяців - денна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта або ОКР "Молодший спеціаліст" або ступінь "Молодший бакалавр"

Форма здобуття освіти

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація випускників проводиться у формі захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи

Загальний профіль програми

75% освітньої програми – обов’язкові компоненти загальної та професійної підготовки. 
25 % освітньої програми – вибіркові компоненти.

Програмні результати навчання

За загальними компетентностями:

 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність планувати та управляти часом.
 • Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 • Навики здійснення безпечної діяльності.
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 • Прагнення до збереження навколишнього середовища.
 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

За спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями:

 • Здатність продемонструвати знання і розуміння основних фактів, концепцій, принципів і теорій, що належать до хімічної інженерії.
 • Здатність використовувати методи спостереження, опису, ідентифікації, класифікації об’єктів хімічної технології та промислової продукції.
 • Здатність читати, писати і представляти документи, а також спілкуватися з іншими фахівцями та вченими іноземною мовою.
 • Здатність використовувати знання та розуміння загальної хімічної технології, процесів і апаратів хімічних виробництв для аналізу, оцінювання і проектування технологічних процесів і устаткування.
 • Здатність обробляти та інтерпретувати дані, що належать до хімічної інженерії, співвідносити їх з відповідними теоріями.
 • Здатність обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи для реалізації та контролю хімічних виробництв.
 • Здатність використовувати обчислювальну техніку та інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі хімічної інженерії.
 • Здатність враховувати комерційний та економічний контекст при проектуванні хімічних виробництв.
 • Здатність обробляти результати експериментів за допомогою сучасних статистичних методів та програмних засобів
 • Навички безпечного поводження з хімічними матеріалами, з урахуванням їх фізичних та хімічних властивостей, у тому числі, небезпек, пов’язаних з їх використанням.
 • Здатність оформлювати науково-технічну документацію, згідно з чинними вимогами.

Практика/Стажування

Технологічна та переддипломна практики відповідно до навчального плану

Професійні профілі випускників

Фахівці цієї спеціальності здатні виконувати професійні роботи: технік-технолог, лаборант хімічних і фізичних досліджень, технік-лаборант  хімічних і фізичних досліджень; вони можуть займати первинні посади: технік-технолог, технік-конструктор, технік-лаборант, апаратник. Випускники отримують класичну базову хімічну освіту і можуть працювати на підприємствах хімічної і оборонної промисловості, в науково-дослідницьких інститутах технічного профілю, в проектно-конструкторських відділах, на заводах органічного і неорганічного синтезу, високомолекулярних сполук.

Кафедри, які забезпечують виконання програми

 • 5.0/5 rating 1 vote
 • Зміни внесені: 22 червня 2023