Комп'ютерна інженерія

Код

123

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • "Комп’ютерна інженерія"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта; неповна, базова та повна вища освіта.

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної випускової роботи.

Загальний профіль програми

Протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

- здантість застосовувати знання предметної галузі у практичних ситуаціях, уміння ефективно працювати як автономно, так і у складі команди, уміння відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети;
- здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології для вирішення професійних завдань розробки та експлуатації комп'ютерних систем і мереж;
- здатність критично оцінювати і аналізувати складні проблеми апаратних та програмних засобів обчислювальної техніки та приймати адекватні рішення по їх усуненню, в тому числі за умов неповної інформації;
- здатність застосовувати базові знання та навички в області проектування інформаційних систем при розробці та впровадженні компютерних технологій у відповідності до вимог діючих національних та міжнародних стандартів;
- здатність враховувати властивості апаратного забезпечення, використовувати ресурси операційних систем, мережевих програмних засобів а також спеціального програмного забезпечення для захисту програм і даних від шкідливого програмного забезпечення та несанкціонованого втручання;
- уміння застосовувати сучасні системи автоматизованого проектування комп’ютерних систем і мереж при створенні апаратних і програмних складових комп’ютеризовних систем обробки інформації та керування технолоичими процесами;
- здатність підвищувати продуктивність зосереджених та розподілених інформаційних систем і мереж при одночасному збереженні параметрів надійності та довговічності систем;
- здатність спілкуватися в галузі інформаційних технологій рідною та англійською мовами як усно, так і письмово, та працювати в міжнародному контексті;
- уміння демонструвати розуміння та дотримання основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності в професійній діяльності та бути прихильним інформаційній безпеці у відповідності до діючого законодавства.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (навчальна практика з програмування, проектно-технологічна практика, переддипломна практика).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання на другому (магістерському) рівні, сьомому рівні НРК в Україні та країнах Європейського Союзу.

Професійні профілі випускників

Апаратно-програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж; за заданою схемою електричною принциповою, а також технологічними, економічним та іншими показниками проводити проектування друкованих плат засобів обчислювальної техніки, тощо; проектувати комп’ютерні системи та мережи, а також комп’ютерно інтегровані системи керування виробничими процесами на базі сучасних мікропроцесорів та персональних комп’ютерів з використанням локальних мереж, баз даних; спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки та засобів комп’ютерного зв’язку; працювати в галузях економіки за ДК 003:2010: 2131.2 адміністратор бази даних, 2132.2 адміністратор доступу, 2132.2 адміністратор системи, 2223.8. інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, інженер з комп'ютерних систем, інженер з програмного забезпечення комп'ютерів, конструктор комп'ютерних систем, менеджер з реалізації комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, консультант з питань інформатизації, адміністратор комп'ютерних мереж, провідний фахівець в IТ-компаніях, органах державної влади, інформаційних центрах, банківських та податкових установах, органах статистики, вищих навчальних закладах, інформаційних, рекламних фірмах та агентствах.

Доступ до подальшого навчання

Комп’ютерна інженерія

Кафедри, які забезпечують виконання програми

  • 3.7/5 rating (15 votes)
  • Зміни внесені: 22 червня 2023