Комп’ютерні науки

Код

122

Освітні програми

 • "Комп'ютерні науки"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна; 3 роки - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта.

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної випускової роботи

Загальний профіль програми

Протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, 3-й та 4-й курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

 • застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук;
 • використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації;
 • використовувати знання закономірностей  випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей;
 • використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів керування тощо;
 • проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій;
 • використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання звичайних диференціальних та  інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів;
 • розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно– та багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування;
 • використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах;
 • розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати  парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук;
 • використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування;
 • володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проектну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт);
 • застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining;
 • володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення;
 • володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення;
 • застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проектування при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем;
 • розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проектування програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеності  вихідних даних;
 • виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення;
 • уміти проектувати геоінформаційні системи (ГІС), збирати первинну інформацію для ГІС, вводити та узгоджувати між собою дані в ГІС, репрезентувати результати обробки даних, виконувати аналіз і моделювання даних, інтегрувати програмні модулі в ГІС, застосовувати ГІС для створеня загальних та тематичних карт, планів та публікацій ГІС на WEB-ресурсах;
 • володіти класифікацією диференціальних рівнянь в частинних похідних (ДРЧП) другого порядку, класифікацією граничних умов та крайових задач, виводити основні рівняння математичної фізики, визначати тип крайової задачі та умови її (задачі) коректності;
 • володіти класифікацією математичних моделей систем, знати вимоги та властивості математичних моделей, принципи виведення основних математичних моделей, закони, на основі яких виводяться математичні моделі природних процесів, методи моделювання важкоформалізованих процесів, принцип аналогії та його застосування в математичному моделюванні, знаходити розв'язки задач, якими описуються побудовані математичні моделі, використовуючи можливості ЕОМ, вміти інтерпретувати знайдені розв'язки стосовно конкретних процесів та систем, для яких складалась математична модель, та робити прогнози;
 • володіти основами дискретизації крайових задач, володіти основами теорії різницевих схем та будувати різницеві схеми для основних крайових задач математичної фізики, застосовувати відомі обчислювальні методи, що реалізують дані схеми, здійснювати програмну реалізацію різницевих схем, ефективно використовувати можливості комп’ютерної техніки та сучасного програмного забезпечення для розв’язування крайових задач математичної фізики.

Практика/Стажування

Дві практики відповідно до навчального плану (з програмування, виробнича). Три практичні підготовки відповідно до навчального плану (з прикладного програмного забезпечення, з програмування і підтримки веб-застосувань та хмарних технологій, з проектування

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

розробляти інформаційні портали, архітектуру комп’ютеризованої системи, концептуальні моделі інтелектуальних систем; WEB-інтерфейси, логічну модель систем керування базами даних, Internet вимоги до комп’ютеризованих систем, обслуговувати прикладне програмне забезпечення, офісні, мультимедійні та графічні системи, системи керування вмістом (content management), порталом, підприємством тощо;
проектувати інформаційні WEB-ресурси з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів; складати кошториси на проведення ремонтних робіт, заявки на придбання матеріалів і запасних частин, необхідних для експлуатації устаткування;
працювати: інженером із застосування комп'ютерів, інженером з програмного забезпечення комп'ютерів, інженером з комп'ютерних систем, прикладним програмістом, системним програмістом, системним аналітиком, менеджером з реалізації комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, адміністратором комп'ютерних мереж, науковим співробітником в IТ-компаніях, WEB-студіях, Internet-компаніях, органах державної влади, інформаційних центрах, банківських та податкових установах, органах статистики, вищих навчальних закладах, інформаційних, рекламних фірмах та агентствах.

 • 3.3/5 rating (8 votes)
 • Зміни внесені: 04 лютого 2020