Назва галузі

Природничі науки

Географія (Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами)

Код

106

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами

Тривалість програми

При вступі на базі загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців – денна форма; 4 роки 10 місяців - заочна, заочно-дистанційна форма. При вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»: 2 роки 10 місяців – денна форма; 3 роки 10 місяців - заочна, заочно-дистанційна форма.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестаційний іспит з географії. Успішно захищена кваліфікаційна бакалаврська робота.

Загальний профіль програми

Впродовж першого року навчання вивчаються основи. 2,3 та 4 курси включають професійно - орієнтовані дисципліни за спеціальністю з акцентом на критичному мисленні та вміннях застосовувати професійні географічні знання на практиці. Навчальний процес на старших курсах спрямований на розвиток компетентностей, необхідних для аналітичної діяльності, географічного прогнозування та проектування, використання сучасних геоінформаційних технологій.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти повинен:

 • ПР1. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії географії, а також світоглядних наук.
 • ПР2. Знати і розуміти основні види географічної діяльності, їх поділ.
 • ПР3. Пояснювати особливості організації географічного простору.
 • ПР4. Аналізувати географічний потенціал території.
 • ПР5. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області географічних наук.
 • ПР6. Використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні моделі в галузі географічних наук.
 • ПР7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад ландшафтної оболонки та її складових.
 • ПР8. Застосовувати моделі, методи фізики, хімії, геології, екології, математики, інформаційних технологій тощо при вивченні природних та суспільних процесів формування і розвитку геосфер.
 • ПР9. Аналізувати склад і будову природних і соціосфер (у відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах.
 • ПР10. Знати цілі сталого розвитку та можливості своєї професійної сфери для їх досягнення, в тому числі в Україні.
 • ПР11. Дотримуватись морально-етичних аспектів досліджень, чесності, професійного кодексу поведінки.
 • ПР12. Впорядковувати і узагальнювати матеріали польових та лабораторних геологічних, гідрологічних, географічних досліджень.
 • ПР13. Знати та розуміти регулювання використання природних ресурсів і ведення їхнього кадастру, визначати сучасну структуру та географію природно-ресурсного потенціалу, основні тенденції використання природних ресурсів, розуміти ризики їхньої вичерпності для існування людського суспільства.
 • ПР14. Знати основні концепції та підходи європейської практики щодо просторового розвитку та просторового планування, сучасний стан та структуру геопланувальних робіт в Україні, пояснювати основні принципи складання схем і проектів у галузі геопланування та проблеми їхньої реалізації, в тому числі для рекреаційної та туристичної діяльності.
 • ПР15. Застосовувати базові положення вітчизняних, європейських та міжнародних стандартів у галузі управління водними та мінеральними ресурсами, екологічного управління, екологічного маркування, якості атмосферного повітря, ґрунту, води, поводження з відходами.
 • ПР16. Знати як використовувати знання та практичні навички для характеристики взаємозв’язків природних та соціальних явищ окремого регіону та рідного краю, сільських територій та природно-заповідних територій та об’єктів, з практичною метою для рекреаційної та туристичної діяльності.
 • ПР17. Характеризувати комплексно природні, демогеографічні, соціально-економічні умови і ресурси територіальних об’єктів різних рангів, проводити експертизи та складати географічні, геологічні, гідрологічні, геоекологічні висновки, акти та рекомендації, принципові проектні схеми та обґрунтовувати пріоритетні напрями просторового розвитку.
 • ПР18. Володіти навичками, необхідними для вирішення проблем порушення довкілля унаслідок антропогенної діяльності, розробляти проекти та реалізовувати практичні заходи спрямовані на охорону природи.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану: практика навчальна ознайомча (2 сем.), навчальна комплексна природничо-географічна (4 сем.), виробнича технологічна практика (6 сем.), практика виробнича зі спеціалізації – конструктивної географії (8 сем).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європи за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Бакалавр географії може працювати в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у соціальних і культурних закладах, громадських організаціях на посадах асистент геолога, асистент гідрогеолога, асистент метеоролога, технік-агрометеоролог, технік-геолог, технік-гідрогеолог, технік-гідролог, технік-метеоролог, технік-гідрограф, технік-картограф, технік-топограф, інспектор з охорони природи, технік (природознавчі науки), технік-гідрометрист, технік-ґрунтознавець, асистент географа, асистент географа (політична географія), асистент географа (фізична географія), асистент географа-економіста, асистент фахівця з міського та районного планування, асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, організатор природокористування, інспектор з охорони природно-заповідного фонду, лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень); помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; помічники керівників малих підприємств без апарату управління.

 • 4.0/5 rating (2 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023