Назва галузі

Природничі науки

Географія (Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами)

Код

106

Освітні програми

 • Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами

Тривалість програми

4 роки – денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний кваліфікаційний іспит.

Загальний профіль програми

Впродовж першого року навчання вивчаються основи. 2,3 та 4 курси включають професійно - орієнтовані дисципліни за спеціальністю з акцентом на критичному мисленні та вміннях застосовувати професійні географічні знання на практиці. Навчальний процес на старших курсах спрямований на розвиток компетентностей, необхідних для аналітичної діяльності, географічного прогнозування та проектування, використання сучасних геоінформаційних технологій.

Розподіл між освітніми програмами "Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами" та "Географія рекреації та туризму" здійснюється після першого року навчання за спеціальністю 106 "Географія" відповідно до заяви студента.

Програмні результати навчання

Знання щодо будови, фігури, розмірів, складу, походження, розвитку Землі, її геосфер, процесів і явищ, що в них відбуваються.

     Випускник зможе:
     Планувати та організовувати стаціонарні, напівстаціонарні, польові географічні дослідження та вимірювання параметрів довкілля.
     Аналізувати геодані і на основі фахових методик складати прогнози розвитку географічних процесів та явищ; зміни характеристик геосистем під впливом дії різних факторів.
     Розробляти макети, картосхеми, профілі, загальні, спеціальні та тематичні карти, атласи та інші картографічні моделі з використанням геоінформаційних технологій, а також проекти та реалізовувати практичні заходи, спрямовані на вирішення проблем порушення довкілля.
     Проводити експертизи та складати географічні, геоекологічні висновки, акти та рекомендації. Обґрунтовувати пріоритетні напрями просторового розвитку.
     Оцінювати геоекологічні наслідки різних видів природокористування, визначати основні напрями параметри та норми оптимального природокористування.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану: навчальна ознайомча (2 семестр), навчальна комплексна природничо-географічна (4 семестр), навчальна комплексна суспільно-географічна (6 семестр), виробнича зі спеціалізації – конструктивної географії (8 сем

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європи за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Бакалавр географії може працювати в науковій, організаційно-управлінській та освітній галузях; в органах державної влади і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; у соціальних і культурних закладах, в сфері туризму, у громадських організаціях тощо.

Відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 може обіймати такі посади:

 • Асистент географа
 • Асистент географа (політична географія)
 • Асистент географа (фізична географія)
 • Асистент географа-економіста
 • Асистент фахівця з міського та районного планування
 • Асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки
 • Організатор природокористування
 • Асистент геолога
 • Асистент гідрогеолога
 • Асистент метеоролога
 • Технік-агрометеоролог
 • Технік-геолог
 • Технік-гідрогеолог
 • Технік-гідролог
 • Технік-метеоролог
 • Технік-гідрограф
 • Технік-картограф
 • Технік-топограф
 • Інспектор з охорони природи
 • Технік (природознавчі науки)
 • Технік-гідрометрист
 • Технік-ґрунтознавець
 • Консультант в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній
 • справі
 • Помічник керівників підприємств, установ та організацій
 • Помічник керівників виробничих та інших основних підрозділів
 • Помічник керівників малих підприємств без апарату управління
 • Інспектор з охорони природно-заповідного фонду
 • Лаборант та технік в інших сферах наукових досліджень
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 26 квітня 2019