Назва галузі

Гуманітарні науки

Культурологія (Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації)

Код

034

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації

Тривалість програми

3 роки 10 місяців – денна, заочна, заочно-дистанційна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта або ОКР "Молодший спеціаліст" або ступінь "Молодший бакалавр"

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит та успішний захист кваліфікаційної випускової роботи.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю повинні вміти аналізувати культурні та міжкультурні процеси, вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у різних сферах функціонування культури в суспільстві та життєдіяльності людини. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців на рівні В1 та В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Після першого року навчання за спеціальністю 034 "Культурологія"  здійснюється розподіл студентів між освітніми програмами "Міжнародні культурні зв'язки та міжкультурні комунікації" та "Креативна та цифрова культура". 

Програмні результати навчання

 1. Встановлювати міжнародні міжкультурні зв’язки.
 2. Уміти аналізувати світові культурні процеси та проектувати їх на вирішення міжкультурних відносин в Україні та світі.
 3. Аргументувати зв’язок культурних процесів з практикою діяльності комерційних структур, які працюють у сфері зовнішньополітичної та соціокультурної діяльності.
 4. Об’єктивно оцінювати досягнення культури та пояснювати феномен культурних комунікацій в сфері міжнародних відносин.
 5. Проводити експертну діяльність у сфері обігу історичних і культурних цінностей, предметів старовини і мистецтва.
 6. Формувати стратегії пошуку діалогу між представниками різних культур, аналізуючи кризові стани суспільства, задля досягнення громадянської злагоди в суспільстві.
 7. Уміти розробляти міжнародні проекти в сфері мистецтва та культури.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану (навчально-мовна та культурно-дослідницька практика, виробнича, педагогічна, переддипломна практика).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Випускник зможе:

Аналізувати:

 • міжкультурні процеси;
 • способи ведення ефективного діалогу в міжнародному контексті;
 • сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері міжнародних відносин;
 • практичні проблеми у різних сферах функціонування культури в суспільстві та життєдіяльності людини;

Розробляти:

 • міжнародні аналітичні документи, що стосуються гуманітарних питань;
 • засоби інформаційно-культурної аналітики суспільних процесів;

Організовувати:

 • комунікаційну та інформаційно-аналітичну діяльність, проведення переговорів у сфері міжнародних відносин (українською та іноземними мовами);
 • культурні та наукові комунікації в наукових та дослідницьких закладах, проведення науково-дослідної, аналітичної і консультаційної роботи в театрах, музеях, галереях, філармоніях, бібліотеках, студіях;
 • викладання культурологічних дисциплін;
 • культурно-дозвіллєву діяльність;

Здійснювати:

 • встановлення міжнародних міжкультурних зв’язків;
 • проведення переговорів у сфері міжнародних відносин (українською та іноземними мовами);
 • експертну діяльність у сфері обігу історичних і культурних цінностей, предметів старовини і мистецтва;
 • прогнозування розвитку міжкультурних процесів.

Випускник зможе працювати:

 • інструктором культурно-просвітнього закладу;
 • організатором культурно-дозвіллєвої діяльності;
 • аналітиком культурних та міжкультурних комунікацій;
 • координатором культурних та мистецьких проектів;
 • гідом-перекладачем; фахівцем з питань культури та мистецтва зі знанням 2-х іноземних мов;
 • консультантом, радником, експертом з проблем міжнародних відносин у сфері гуманітаристики;
 • керівником підрозділів гуманітарного спрямування;
 • культурологом-аналітиком;
 • спеціалістом з переговорів та дипломатичної діяльності.
 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 13 січня 2022