Маркетинг

Код

075

Освітні програми

 • Маркетинг

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської дипломної роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

 • Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу.
 • Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта.
 • Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності.
 • Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації.
 • Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами.
 • Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними.
 • Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта.
  Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу.
 • Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень.
 • Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів.
  Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта.
 • Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм.
 • Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання.
  Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.
 • Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.
 • Провадити маркетингову діяльність у відповідності до вимог системи екологічного управління відповідно міжнародним стандартам якості та безпечності.
 • Враховувати ступінь релевантності наявних або прогнозованих екологічних умов щодо захисту, збереження та відтворення навколишнього природного середовища в маркетинговому менеджменті.

Практика/Стажування

Виробнича переддипломна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю можуть: логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу; інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування; проводити самостійні дослідження та інтерпретувати їх результатів у сфері маркетингу; застосовувати творчий підхід до роботи за фахом; діагностувати маркетингову діяльності ринкового суб’єкта, здійснювати маркетинговий аналіз та прогнозування; обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі; розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв’язків; формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її функціонування; здійснювати на належному рівні теоретичні та прикладні дослідження у сфері маркетингу; імплементовувати фундаментальні закономірності безпечних, ресурсо-зберігаючих і екологічно-дружніх технологій в маркетингову діяльність господарюючих суб’єктів; діагностувати та оцінювати екологічні умови та їх структурно-динамічні зміни на усіх етапах обґрунтовування маркетингових рішень.

Після закінчення навчання випускники можуть працювати: маркетинг-директором, директором рекламної агенції, директором рекламно-маркетингової компанії, інтернет-маркетологом, SMM-менеджером, SEO-cпеціалістом, комерційним директором, керівником відділу маркетингу та/чи реклами, директором фірми, керівником відділу реалізації та маркетингу, менеджером з маркетингу, менеджером відділу маркетингових проєктів, трейд-маркетологом, промоушн-менеджером, бренд-менеджером, event-менеджером, PR-менеджером, фахівцем із методів розширення ринків збуту, керівником з логістики на суб’єктах (незалежно від організаційно-правової форми господарювання); у спеціалізованих структурах, що надають маркетингові послуги (рекламні агенції, рекламно-маркетингові компанії, event-компанії); у фінансово-кредитних установах (комерційні банки, кредитні спілки); в органах державного управління і місцевого самоврядування.

 • 2.5/5 rating (4 votes)
 • Зміни внесені: 12 травня 2022