Маркетинг

Код

075

Освітні програми

  • Маркетинг

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської дипломної роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

- здійснювати творчий пошук напрямків і резервів удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства;
- розробляти маркетингову стратегію підприємства;
- планувати заходи щодо підвищення конкурентоспроможності товарів та підприємства;
- розробляти методики і моделі у сфері аналізу результатів маркетингових досліджень;
- консультувати з питань удосконалення комплексу маркетингу на підприємстві;
- виконувати наукові дослідження у сфері маркетингу;
- ідентифікувати та пояснювати термінологію з маркетингу;
- описувати та інтерпретувати теоретичні засади товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики, інформаційного та організаційного забезпечення маркетингової діяльності;
- діагностувати та прогнозувати стан ринку і маркетингового середовища функціонування підприємства;
- знайти рішення щодо узгодження маркетингової, логістичної, фінансової, виробничої та інших видів діяльності підприємства;
- визначати економічну ефективність та соціально-відповідальні наслідки прийнятих маркетингових рішень;
- збирати й накопичувати інформацію про стан вітчизняних та зарубіжних ринків з метою проведення відповідних консультацій;
- організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства та реагування на зміни його стану;
- оцінювати ефективність маркетингової діяльності;
- реалізовувати плани діяльності за складовими комплексу маркетингу: товар, ціна, розподіл, комунікація та аналізувати ефективність їх виконання;
- формувати плановий бюджет маркетингової діяльності;
- розробляти та реалізовувати рекомендації щодо формування попиту і стимулювання збуту, удосконалення асортименту та якості продукції, встановлення ціни на товар, рівня обслуговування клієнтів;
- використовувати професійно-орієнтовані знання і практичні навички з маркетингу;
- ідентифікувати та обґрунтовувати вирішення проблемних маркетингових ситуацій на засадах використання концепції реінжинірингу та бенчмаркінгу.

Практика/Стажування

Виробнича переддипломна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються процесами управління маркетинговою діяльністю підприємства, організацією маркетингової інформаційної системи тощо.

Після закінчення навчання випускники можуть працювати: маркетинг-директором, директором рекламної агенції, директором рекламно-маркетингової компанії, комерційним директором, директором з матеріально-технічного постачання, начальником відділу маркетингу, начальником відділу з виробництва реклами, маркетологом, трейд-маркетологом, керівником відділу реалізації та маркетингу, менеджером з маркетингу, менеджером відділу маркетингових проектів, промоушен-менеджером, бренд-менеджером, event-менеджером; PR-менеджером, фахівцем із зв’язків з громадськістю та пресою, керівником з логістики, консультантом з маркетингу…
на суб’єктах господарювання в будь-якому виді економічної діяльності (промисловість, торгівля, сільське господарство, будівництво); у спеціалізованих структурах, що надають маркетингові послуги (рекламні агенції, рекламно-маркетингові компанії, event-компанії); у фінансово-кредитних установах (комерційні банки, кредитні спілки); в органах державного управління і місцевого самоврядування.

  • 1.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 22 лютого 2021