Прикладна механіка (Верстати та технології механічної обробки матеріалів)

Код

131

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

 • Створення та експлуатація машин і обладнання

Тривалість програми

1. Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців- денна; 4 роки 10 місяців - заочна. 2. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" або освітнього рівня "Молодший бакалавр": 1 рік 10 місяців - денна; 2 роки 10 місяців - заочна. 3. Вступі на основі освітньо-професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повіна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної роботи відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю займаються проектуванням, виробництвом та експлуатацією технічних систем, машинного устаткування, робото-технічних засобів та комплексів, розробкою технологій машинобудівних та матеріалообробних виробництв.

Програмні результати навчання

За результатами навчання здобувачі вищої освіти будуть:

 • Мати здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Знати та розуміти предметну область та розуміти професійну діяльність.
 • Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатними застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Працювати самостійно і в команді.
 • Мати здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Спілкуватися іноземною мовою.
 • Мати навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Мати навички здійснення безпечної діяльності.
 • Мати здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.
 • Оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 За спеціалізовано-професійними компетентностями отримають здатності:

 • Аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та методів математики, природничих наук і прикладної механіки.
 • Робити оцінки параметрів працездатності матеріалів, конструкцій і машин в експлуатаційних умовах та знаходити відповідні рішення для забезпечення заданого рівня надійності конструкцій і процесів, в тому числі і за наявності деякої невизначеності.
 • Проводити технологічну і техніко-економічну оцінку ефективності використання нових технологій і технічних засобів.
 • Здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації.
 • Використовувати аналітичні та чисельні математичні м6етоди для вирішення задач прикладної механіки, зокрема здійснювати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість в процесі деталей і конструкцій машин.
 • Виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та критично оцінювати результати вимірювань.
 • Застосовувати комп’ютеризовані системи проектування (CAD), виробництва (САМ), інженерних досліджень (САЕ) та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань з прикладної механіки.
 • До просторового мислення і відтворення просторових об’єктів, конструкцій та механізмів у вигляді проекційних креслень та тривимірних геометричних моделей.
 • Представлення результатів своєї інженерної діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів.
 • Описувати та класифікувати широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні основних механічних теорій та практик, а також базових знаннях суміжних наук.
 • Володіти спеціальними технічними знаннями та знання міжнародних та державних стандартів оформлення конструкторської документації (ISO, ДСТУ, ДСТУ ISO), графічними компетенціями, необхідними для майбутньої професійної діяльності конкурентоспроможного фахівця, якому притаманні висока мотивація до конструкторсько-проектної діяльності засобами сучасних САПР та моделювання (2D, 3D, 4D).

Практика/Стажування

Шість практик відповідно до навчального плану (навчальна, виробнича)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення: інженер – механік дільниці, цеху, виробництва; експерт оцінки технічного стану машин і обладнання; інженер – конструктор проектних організацій; головний механік підприємства; керівник підприємства галузі.

 • 1.0/5 rating 1 vote
 • Зміни внесені: 22 червня 2023