Назва галузі

Освіта / педагогіка

Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю)

Код

011

Освітні програми

 • Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи згідно з навчальним планом

Загальний профіль програми

Вивчають професійно-орієнтовані курси.

Програмні результати навчання

Соціально-особистісні компетенції:

 • розуміння та сприйняття етичних норм поведінки щодо інших людей і щодо природи (принципи біоетики);
 • знання норм здорового способу життя та розуміння щодо необхідності їх дотримання впродовж усього життя;
 • розуміння необхідності навчання та власного розвитку впродовж усього життя;
 • розуміння необхідності конструктивного ставлення до критики та самокритики, оцінювання та презентації власного досвіду та досягнень;
 • знання та розуміння законів, закономірностей, методів та підходів творчої та креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері;
 • знання та розуміння законів і методів міжособистісних комунікацій, норм толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності;
 • розуміння необхідності бути наполегливим у досягненні мети та якісного виконання робіт у професійній сфері;
 • знання правових норм і законів суспільства та розуміння щодо необхідності їх дотримання впродовж усього життя.

Загальнонаукові компетенції:

 • базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;
 • базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для здатності використовувати математичні методи в обраній професії;
 • базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;
 • базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін;
 • базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін.

Інструментальні компетенції:

 • знання та розуміння правил письмової й усної іноземної мови (мов);
 • знання методів і правил роботи з комп'ютером та роботи в Інтернеті;
 • знання законів, методів і правил управління інформацією та роботи з документами;
 • знання законів, методів і методик проведення наукових і прикладних досліджень;
 • здатність до реалізації стандартних програм, спрямованих на попередження відхилень в соціальному й особистісному статусі і розвитку, а також професійних ризиків;
 • здатність до відбору і застосування діагностичних методик, адекватним цілям ситуації і контингенту респондентів;
 • здатність здійснювати опис структури діяльності професіонала у форматі певної сфери;
 • здійснення процедур надання індивіду, групі, організації психологічної допомоги з використанням сучасних методів і технологій;
 • здатність виявляти специфіку психічного функціонування людини з врахуванням особливостей вікових етапів та індивідуального розвитку;
 • психологічна діагностика рівня розвитку пізнавальної та мотиваційно-вольової сфери, функціональних станів, особистісних якостей із метою гармонізації психічного функціонування людини;
 • прогнозування змін і динаміки рівня розвитку і функціонування пізнавальної і мотиваційно-вольової сфери, самосвідомості, особистісних якостей і акцентуацій;
 • здатність до організаційно-управлінської діяльності;
 • здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для особистісного зростання фахівця.

Спеціалізовано-професійні:

 • здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в науково-педагогічній діяльності;
 • здатність володіти базовим інструментарієм практичної роботи;
 • здатність аналізувати закономірності поведінки суб’єкта;
 • здатність до наукової самоорганізації професійної діяльності;
 • здатність оцінювати ефективність проведених заходів;
 • здатність конструктивного відношення до власної професійної діяльності;
 • здатність володіння методами самокорекції, самоаналізу, бажання особистісного і професійного зростання, вдосконалення;
 • здатність аналізувати й узагальнювати інформацію, робити відповідні висновки і формулювати рекомендації;
 • здатність враховувати основні методологічні проблеми у діагностичній та корекційній роботі;
 • здатність здійснювати психокорекцію своєї особистості;
 • здатність здійснювати моніторинг пізнавальних і спеціальних здібностей і можливостей учнів і студентів;
 • здатність забезпечувати умови для саморозвитку, самовираження та самореалізації учнів;
 • здатність створювати структурно-логічні схеми, навчальні плани спеціальностей та індивідуальні навчальні плани студентів за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
 • здатність створювати шкали оцінювання навчальної діяльності студента та моделі моніторингу якості освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
 • здатність планувати, організовувати й аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку студентів;
 • здатність аналізувати освітнє середовище та освітній процес з позиції сучасних досягнень у педагогіці;
 • проектувати програми корекції та формування освітнього середовища, використовувати різноманітні засоби та методи впливу на суб'єктів освітнього процесу;
 • здатність застосовувати теоретичні знання й навички для оволодіння діагностико-корекційними методами;
 • здатність добирати адекватні досліджуваному феномену науково-педагогічні методи;
 • здатність визначати детермінанти особистісної проблематики учасників на плинному матеріалі;
 • здатність проводити самоаналіз власної професійної діяльності; моделювати ситуації й апробувати нові форми поведінки;
 • здатність досліджувати усталені особистісні характеристики індивіда, які впливають на його професійну й особистісну сферу за допомогою різних методів діагностики.

Практика/Стажування

Асистентська практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

2310.2 «Асистент», 2310.2 «Викладач вищого навчального закладу», і може займати первинні посади: викладач-стажист; асистент за умов наявності досвіду виробничої або науково-педагогічної діяльності не менше 2-х років із спрямування наукових досліджень та підготовки кадрів в структурному підрозділі навчального закладу.

Кафедри, які забезпечують виконання програми

 • 5.0/5 rating 1 vote
 • Зміни внесені: 05 липня 2022