Облік і оподаткування

Код

071

Освітні програми

  • Облік і оподаткування

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 60 кредитів. Захист магістерської роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються дисципліни за циклами:

- загальної підготовки (13 % загального обсягу або 6 кредитів ЕСТS );
- професійної підготовки (87% загального обсягу або 78 кредитів ЕСТS).

Програмні результати навчання

За загальними компетентностями:

- Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово для здійснення професійних обов’язків, підвищення свого фахового та особистісного рівня
- Здатність застосовувати знання основних положень філософії людиноцентризму, компетентнісного підходу, враховувати вікові, соціально-педагогічні та психологічні особливості здобувачів освіти у процесі професійної підготовки
- Здатність до моделювання та проведення навчального заняття із доцільним добором змісту освіти, методів, організаційних форм, дидактичних засобів, технологій навчання
- Здатність до розвитку педагогічної майстерності, взаємодії та спілкування
- Знати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об'єктах, організаційних і технічних заходів з їх усунення
- Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику.
- Застосовувати набуті знання в професійній діяльності з використанням наукового методу історизму.
- Використовувати загальноприйняті норми поведінки і моралі в міжособистісних відносинах, науковій діяльності та підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.
- Розуміти основи інтелектуального капіталу, його вплив на життєздатність організації
- Розробляти засоби для формування інтелектуального капіталу суб’єкта господарювання та оцінювати витрати на їх здійснення.
- Здатність до особистісно-професійного саморозвитку
- Здатність діяти автономно та бути самостійним у плануванні та реалізації власних проектів на професійному рівні.

За спеціалізовано-професійними компетентностями:

- Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі чинного податкового законодавства
- Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень
- Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання
- Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання;
- Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.
- Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.
- Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу.
- Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.
- Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання.
- Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування відповідно до стратегічних цілей підприємства.
- Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх економічну поведінку.
- Формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття економічних рішень.
- Вміння складати консолідовану фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.
- Здатність оцінювати зміни, що відбуваються в бухгалтерському обліку, аналізі і аудиті в їх історичному аспекті для розуміння сучасного розвитку та оцінки можливостей прогнозування їх еволюції в майбутньому
- Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації
- Здатність застосувати сучасні інформаційні технології для підвищення продуктивності власної діяльності та збільшення ефективності ділових комунікацій в командній роботі

Практика/Стажування

Практика відповідно до навчального плану (виробнича і переддипломна практика).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітнього ступеня «магістр» спеціальності 071 "Облік і оподаткування" (за Державним класифікатором професій ДК 003:2010):

- 2411.1 Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)
- Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)
- Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)
- Аудитор
- Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)
- Бухгалтер-експерт
- Бухгалтер-ревізор
- Консультант з податків і зборів
- 2419.3 Спеціаліст-бухгалтер
- 2441.2 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
- Економіст з податків і зборів
- Економіст з фінансової роботи
- Економічний радник
- Консультант з економічних питань

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 25 квітня 2019