Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)

Код

076

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • "Економіка підприємства"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів.

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної роботи бакалавра.

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2, 3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни

Програмні результати навчання

- вміти розробляти заходи щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці;
- застосовувати одержані знання й уміння для отримання ефективних результатів за умов раціональних витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- вміти складати бізнес-плани, перспективні плани роботи підприємства в умовах ринкової економіки та конкуренції з необхідними обґрунтуваннями і розрахунками, організаційно-технічних заходів з удосконалення господарського механізму, структури управління, економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва;
- мати навички стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату, оволодіння методом кейс-аналізу, навичками аналітичного обґрунтування розв’язання стратегічних проблем;
- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;
- мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами;
- використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійноспрямованої інформації у сфері економіки підприємства;
- демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати;
- застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності суб’єктів господарювання;
- демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
- демонструвати базові й структуровані знання у сфері економіки підприємства для подальшого використання на практиці;
- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування суб’єктів господарювання;
- використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;
- вміти застосовувати інноваційні підходи в економіці підприємства;
- знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці;
- знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності;
- застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (навчальна, виробнича, аналітична)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України «Класифікатор професій ДК 003:2010» професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду за категоріями: економіст, економіст з матеріально-технічного забезпечення, економіст з планування, економіст із збуту, економіст із ціноутворення, економіст-статистик, економічний радник, консультант з економічних питань. 

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 08 травня 2021