Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу)

Код

076

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • "Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів.

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної роботи бакалавра.

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2, 3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни

Програмні результати навчання

- демонструвати здатність і готовність організовувати процес надання послуг, пов’язаних з туристичним, готельним та ресторанним бізнесом;
- вміти обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування суб’єктів туристичного, готельного та ресторанного бізнесу;
- застосовувати знання й уміння для управління поточною діяльністю туристичним, готельно-ресторанним бізнесом, розрахунку основних фінансово-економічних показників та оцінювання ефективності їхньої діяльності;
- володіти методами та інструментарієм економічного механізму підвищення конкурентоспроможності національних підприємств сфери туристичного, готельного та ресторанного бізнесу;
- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, туристичній, готельно-ресторанній діяльності;
- мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами;
- використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійноспрямованої інформації у сфері підприємницьких, туристичних, готельно-ресторанних структур;
- демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати;
- застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності суб’єктів господарювання;
- володіти базовими знаннями та навичками щодо економічних процесів та закономірностей функціонування та розвитку підприємництва, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу;
- демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування суб’єктів туристичного, готельного та ресторанного бізнесу;
- знати нормативно-правове забезпечення діяльності суб’єктів туристичного, готельного та ресторанного бізнесу і застосовувати його на практиці;
- вміти розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми підприємницької діяльності, оцінювати кон’юнктуру ринку сфери послуг та результатів діяльності суб’єктів туристичного, готельного та ресторанного бізнесу з урахуванням ризиків.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (навчальна, виробнича, аналітична)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету

Професійні профілі випускників

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускник здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України «Класифікатор професій ДК 003:2010» професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду за категоріями: економіст, економіст із збуту, економіст із ціноутворення, економічний радник, консультант з економічних питань, організатор туристичної і готельної діяльності, фахівець з туристичного обслуговування, фахівець із готельної справи, фахівець із ресторанної справи.

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 08 травня 2021