Назва галузі

Право

Право

Код

081

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • "Право"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна, заочна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 1 рік 10 місяців- денна, заочна.

Кількість кредитів

240 / 240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти не передбачено.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 / 240 кредитів. Успішно складений державний іспит (та успішний захист бакалаврської випускової роботи).

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2,3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 8. Здатність бути критичним і самокритичним.
 9. Здатність працювати в команді.
 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
 13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
 14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.
 15. Прагнення до збереження навколишнього середовища
 16. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.
 17. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.
 18. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
 19. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
 20. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.
 21. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.
 22. Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.
 23. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.
 24. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.
 25. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.
 26. Володіти базовими навичками риторики.
 27. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.
 28. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту.
 29. Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.
 30. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.
 31. Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності.
 32. Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.
 33. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи.
 34. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
 35. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів
 36. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
 37. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.
 38. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (навчальна практика, та дві виробничі практики).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю займаються професійною діяльністю у сфері юридичної практики.

Доступ до подальшого навчання

Право
 • 3.0/5 rating (2 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023