Назва галузі

Освіта/педагогіка

Професійна освіта (Цифрові технології дистанційної освіти)

Код

15.39

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • "Професійна освіта (Цифрові технології дистанційної освіти)"

Тривалість програми

3 роки 10 місяців – денна; 4 роки 10 місяців - заочна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішне складання атестаційного екзамену.

Загальний профіль програми

Навчання включає освітні компоненти за циклами загальної та фахової підготовки за спеціальністю, а також дисципліни вільного вибору здобувача вищої освіти.

Програмні результати навчання

Знання і розуміння:
– методології складання та викладу навчального змісту професійної підготовки, організації навчально-розвивального процесу професійної освіти;
– загально поширених та спеціалізованих мов програмування, основних принципів та алгоритмів обробки інформації, об’єктно-орієнтованого програмування, основних методів і засобів паралельної та розподіленої обробки інформації, сучасних технологій програмування;
– базових принципів архітектури сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп’ютерних мереж;
– методології розробки прикладного програмного забезпечення педагогічного процесу, управління та автоматизації процесів і систем, розподілених систем обробки даних;
– основних принципів проектування, тестування, впровадження, супроводу та експлуатації програмних продуктів.

Застосування знань і умінь
– визначати основні психолого-педагогічні особливості навчально-виховного процесу, ключові поняття змісту професійної підготовки фахівця в галузі комп'ютерних технологій, принципи, методи, форми організації навчального процесу, специфіку застосування новітніх інформаційних технологій в освітньому процесі; – розуміти теорію побудови та володіти сучасними методами проектування, розробки та використання розподілених інформаційних систем (архітектура, структура і основні задачі створення, концепція апаратних і програмних рішень), методологією прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів, процедур і операцій; – застосовувати розуміння принципів структурного програмування, сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних структур даних і вміння їх застосовувати під час здійснення програмування; – застосовувати методи та алгоритми комп’ютерної графіки у процесі розробки графічних застосувань, проектувати та створювати системи мультимедіа і графічного моделювання; – розуміти основні структурні особливості представлення інформації, розробляти документацію, використовуючи відповідні мовленнєві засоби, основні структурні особливості представлення інформації у письмовому вигляді, з використанням систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій українською та іноземними мовами.


Формування суджень
– зрозуміло подавати навчальну інформацію, переконливо доводити наукові факти, викладати власний погляд на проблему, аргументовано переконувати співрозмовника в правильності пропонованого рішення; – демонстрація творчого мислення при створенні та просуванні програмних продуктів; – організація ділових комунікацій у професійній сфері, у тому числі іноземною мовою; – дотримання етичних норм та соціально відповідальної особистої поведінки в процесі здійснення професійної діяльності.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (навчальна, технологічна, педагогічна).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Викладач з дисциплін професійного навчання в галузі комп'ютерних технологій, фахівець з розробки інформаційного та програмного комп’ютерного забезпечення, WEB-сервісів та кросплатформних систем, використання існуючого чи розробленого педагогічного програмного забезпечення та прикладних програм.

  • 5.0/5 rating 1 vote
  • Зміни внесені: 08 травня 2021