Прикладна математика

Код

113

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • "Прикладна математика"

Тривалість програми

Вступ на основі повної загальної середньої освіти: 3 роки 10 місяців - денна; заочна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст", освітнього ступеня "Молодший бакалавр": 1 рік 10 місяців - денна, заочна. Вступі на основі освітнього професійного ступеня "Фаховий молодший бакалавр": 2 роки 10 місяців - денна, заочна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист кваліфікаційної роботи.

Загальний профіль програми

Протягом першого та другого року навчання вивчаються навчальні дисципліни загальної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, третій та четвертий курси включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

 • Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій прикладної математики і використовувати їх на практиці.
 • Володіти основними положеннями та методами математичного, комплексного та функціонального аналізу, лінійної алгебри та теорії чисел, аналітичної геометрії, теорії диференціальних рівнянь, зокрема рівнянь у частинних похідних, теорії ймовірностей, математичної статистики та випадкових процесів, чисельними методами.
 • Формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати їх математичну постановку та обирати раціональний метод вирішення; розв’язувати отримані задачі аналітичними та чисельними методами, оцінювати точність та достовірність отриманих результатів.
 • Виконувати математичний опис, аналіз та синтез дискретних об’єктів та систем, використовуючи поняття й методи дискретної математики та теорії алгоритмів.
 • Уміти розробляти та використовувати на практиці алгоритми, пов’язані з апроксимацією функціональних залежностей, чисельним диференціюванням та інтегруванням, розв’язанням систем алгебраїчних, диференціальних та інтегральних рівнянь, розв’язанням крайових задач, пошуком оптимальних рішень.
 • Володіти основними методами розробки дискретних і неперервних математичних моделей об’єктів та процесів, аналітичного дослідження цих моделей на предмет існування та єдиності їх розв’язку.
 • Вміти проводити практичні дослідження та знаходити розв’язок некоректних задач.
 • Поєднувати методи математичного та комп’ютерного моделювання з неформальними процедурами експертного аналізу для пошуку оптимальних рішень.
 • Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та розв’язання практичних задач.
 • Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв’язання математичних задач оптимізації, дослідження операцій, оптимального керування і прийняття рішень, аналізу даних.
 • Вміти застосовувати сучасні технології програмування та розроблення програмного забезпечення, програмної реалізації чисельних і символьних алгоритмів.
 • Розв’язувати окремі інженерні задачі та/або задачі, що виникають принаймні в одній предметній галузі: в соціології, економіці, екології та медицині.
 • Використовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та програмні системи комп’ютерної математики.
 • Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у рамках обмеженого часу.
 • Демонструвати навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в команді.
 • Уміти здійснювати збір, опрацювання, аналіз, систематизацію науково технічної інформації, уникаючи при цьому академічної недоброчесності.
 • Ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, проблем та рішень зі спеціалістами та суспільством загалом.
 • Збирати та інтерпретувати відповідні дані й аналізувати складності в межах своєї спеціалізації для донесення суджень, які відбивають відповідні соціальні та етичні проблеми.
 • Демонструвати навички професійного спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією з офіційних мов ЄС.
 • Застосовувати на практиці методи статистичного аналізу даних, побудови математичних моделей, статистичного моделювання та прогнозування.
 • Виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним і самокритичним, вміти працювати як самостійно, так і в команді.

Практика/Стажування

Виробнича практика, практикум з програмування, практиком за вибором відповідно до навчального плану

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Випускники зможуть працювати:
Системним аналітиком, математиком-аналітиком, працівником управління статистики, програмістом, фахівцем з розробки та тестування програмного забезпечення, адміністратором комп'ютерних мереж, інженером із застосування комп'ютерів, лаборантом наукового підрозділу; в IT-компаніях, інтернет-компаніях, інформаційних центрах, банках, податкових установах, відділах статистики, органах державної влади, науково-дослідницьких центрах.

Доступ до подальшого навчання

Прикладна математика
 • 4.2/5 rating (5 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023