Прикладна математика

Код

113

Освітні програми

  • "Прикладна математика"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS (1 кредит ЕСТS – 30 годин)

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма навчання

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішно складений державний іспит та успішний захист кваліфікаційної випускової роботи

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю зможуть розробляти:

Математичні та комп’ютерні моделі; ефективні обчислювальні алгоритми; сучасні комп’ютерні програми; сучасні комп'ютерні інформаційні системи; засоби ефективного пошуку, систематизації та збереження інформації; Web-сайти та Web-портали; оптимальні рішення щодо складу програмного забезпечення; концепції комп’ютерної імітації систем.

 Фахівці даного профілю зможуть проектувати:

Програмні комплекси та системи; комп’ютерні системи та мережі; інформаційні потоки для комп’ютерних інформаційних систем; Інтернет-сервери.

Фахівці даного профілю зможуть оцінювати:

Ресурси на реалізацію концепції комп'ютеризованих систем; доцільність розробки систем за допомогою критеріїв економічної ефективності.

Програмні результати навчання

•    Здатність проводити дослідження різноманітних процесів, явищ та систем з використанням математичних методів та спеціалізованого програмного забезпечення, проводити обчислювальні експерименти, обробку, аналіз та інтерпретацію отриманих результатів;
•    Здатність до проведення необхідних обчислень для проведення математичного і комп’ютерного моделювання та розв’язання формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів;
•    Здатність проектувати алгоритми та структури даних, програмні засоби, бази даних, інформаційні системи та ресурси, здатність оволодіти сучасними технологіями програмування, розроблення, налагодження та тестування програмного забезпечення, алгоритмічним мисленням;
•    Здатність демонструвати знання сучасних мов програмування та операційних систем, офісних додатків, здатність експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення автоматизованих систем різного призначення;
•    Здатність організовувати роботу колективу виконавців, приймати доцільні та економічно обґрунтовані організаційні та управлінські рішення, забезпечувати безпечні умови праці, здатність створення технічної документації, документів встановленої звітності, використання нормативно-правових документів;
•    Здатність до ефективної письмової й усної комунікації українською мовою та однією з поширених європейських мов.

Практика/Стажування

Три практики відповідно до навчального плану (комп’ютерна, виробнича, переддипломна)

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в країнах Європейського Союзу або в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Випускники зможуть працювати:
Програмістом, системним аналітиком, адміністратором комп’ютерних мереж, інженером із застосування комп’ютерів, науковим співробітником; в IТ-компаніях, Web-студіях, Internet-компаніях, інформаційних центрах, банках, податкових установах, відділах статистики, органах державної влади, вищих навчальних закладах, науково-дослідницьких центрах.

  • 3.0/5 rating (2 votes)
  • Зміни внесені: 21 квітня 2020