Публічне управління та адміністрування (Місцеве самоврядування)

Код

281

Освітні програми

 • Місцеве самоврядування

Тривалість програми

1 рік 4 місяці - заочна (заочно-дистанційна) форма навчання

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти - нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішно складений атестаційний екзамен та успішний захист кваліфікаційної роботи.

Загальний профіль програми

Вивчаються професійно-орієнтовані курси.

Випускова кафедра: кафедра публічного управління, адміністрування та інформаційної діяльності

Програмні результати навчання

 • Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ та технологій ухвалення управлінських рішень, управління ресурсами;
 • знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування;
 • знати та вміти використовувати нормативно-правові акти, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування;
 • знати основні засади національної безпеки в межах своєї професійної компетенції;
 • знати та вміти визначати пріоритетні напрямки впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії;
 • використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю;
 • уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати, в тому числі й в складі робочої групи, наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування;
 • уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур;
 • уміти визначати напрямки розвитку систем на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях;
 • уміти критично осмислювати проблеми та розв'язувати складні завдання у сфері публічного управління та адміністрування;
 • у складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та комплексного підходу готувати програмні документи щодо розвитку публічного урядування та адміністрування;
 • уміти оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення;
 • уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування;
 • вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов;
 • уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм;
 • уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері публічного управління та адміністрування;
 • уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних рівнях публічного управління та адміністрування;
 • уміти представляти органи публічного управління й організації, та презентувати для широкого загалу результати їх діяльності;
 • уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного управління та організацій.

Практика/Стажування

Переддипломна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

Професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для органів місцевого самоврядування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві, опікуватись розвитком територій та громад. Фахівці повинні ефективно працювати в об’єднаних громадах, вміти вирішувати соціальні, економічні та побутові проблеми громадян, що виникають на території громади. Підготовка фахівців для ринку праці, здатних професійно розв’язувати проблеми та вирішувати завдання стратегічного та поточного управління публічною сферою, в тому числі й на рівні місцевого самоврядування. Застосування професійних компетентностей в сфері публічного управління та адміністрування, організації діяльності органів місцевого самоврядування.

 • 0.0/5 rating (0 votes)
 • Зміни внесені: 14 березня 2023