Будівництво та цивільна інженерія (Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)

Код

192

Освітні програми

  • Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Перший (бакалаврський) рівень освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Форма здобуття освіти

Денна, заочна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – немає».

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Складений державний іспит та/або захист кваліфікаційної роботи»

Загальний профіль програми

Обсяг обов'язкових компонент - 66 кредитів (74%),
Обсяг вибіркових компонент – 24 кредити (26%).

Програмні результати навчання

ПРН1 - Здатність обґрунтувати оптимальні проектні рішення об’єктів будівництва та цивільної інженерії з урахуванням їх особливостей для подальшого визначення оптимального режиму функціонування;
ПРН2 - Здійснювати контроль відповідності розроблюваних проектів і технічної документації завданням на проектування, стандартам, будівельним нормам і правилам, технічним умовам та іншим виконавчим документами;
ПРН3 - Вміти провести розробку документації та організувати роботи по менеджменту якості технологічних процесів на підприємстві і виробничих ділянках;
ПРН4 - Здійснювати контроль якості зведення, експлуатація та утримання об’єктів будівництва та цивільної інженерії;
ПРН5 - Уміння за допомогою спеціалізованих сучасних методів та засобів обробляти статистичні дані, розраховувати та оптимізувати технологічні параметри;
ПРН6 - Уміння розробити заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності;
ПРН7 - Уміння скласти психологічний портрет людини, підібрати робітників на визначені посади, знайти шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління персоналом
ПРН8 - Уміння розробити стратегію розвитку організації, прийняти  управлінське рішення з складної управлінської проблеми в екстремальних умовах, оцінити документально оформлене управлінське рішення;
ПРН9 - Здатність та уміння сприймати та розуміти науково-технічну вітчизняну та іноземну літературу зі спеціальності, складати науково-технічну документацію та спілкуватися на професійні теми, у тому числі іноземною мовою;
ПРН10 - Здатність застосовувати набуті теоретичні знання з фундаментальних і прикладних дисциплін в інженерній практиці відповідно до спеціалізації;
ПРН11 - Уміти надати вказівки щодо експлуатації обладнання та перевірки технічного стану і залишкового ресурсу будівельних об'єктів і обладнання, розробки технічної документації на ремонт;
ПРН12 - Вміти провести постановку і проведення експериментів, метрологічне забезпечення, збір, обробку та аналіз результатів, ідентифікацію теорії і експерименту;
ПРН13 - Здатність аналізувати і вирішувати складні інженерні проблеми в будівництві та цивільній інженерії (відповідно до спеціалізації);
ПРН14 - Здатність аналізувати ефективність проектних та технічних рішень  та пропонувати заходи з ресурсо- та енергозбереження;
ПРН15 - Вміти провести розробку інноваційних матеріалів, технологій, конструкцій і систем, розрахункових методик, в тому числі з використанням наукових досягнень;
ПРН16 - Застосовуючи нормативні положення організувати виконання робіт зі стандартизації та підготовки до сертифікації технічних засобів, систем, процесів, устаткування і матеріалів;
ПРН17 - Вміти розробляти техніко-економічне обґрунтування і прийняття проектних рішень в цілому по об'єкту, координація робіт по частинах проекту;
ПРН18 - Здатність запропонувати заходи з охорони праці від шуму, вібрації, збиткової теплоти та дії електричного струму, розробити первинні заходи з пожежної безпеки для заданих умов;
ПРН19 - Вміти аналізувати витрати і результати діяльності виробничих підрозділів, організації безпечних способів і контроль за веденням робіт на підприємстві;
ПРН20 - Розробляти програми заходів щодо зниження негативних наслідків антропогенної діяльності та здійснювати керівництво її виконанням;
ПРН21 - Вміти провести технічну експертизу проектів об'єктів будівництва та цивільної інженерії (відповідно до спеціалізації).
ПРН22 - Здатність пояснювати процеси, що відбуваються на основних етапах дослідження, проектування, експлуатації, утримання, реконструкції підприємств будівельної індустрії

Практика/Стажування

Науково-дослідна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою

Професійні профілі випускників

1223.2 – Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві. Виконавець робіт. Майстер будівельних та монтажних робіт.
2142.2 – Інженери в галузі цивільного будівництва
- Інженер-будівельник
- Технолог (будівельні матеріали)
2483.1 – Науковий співробітник
2310 – Викладач вищого навчального закладу

  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 24 травня 2019