Теплоенергетика

Код

144

Надається державою особлива підтримка

Так

Освітні програми

  • "Теплоенергетика"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 2 роки - денна; 3 роки - заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист бакалаврської випускової роботи.

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти відсутній.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішний захист бакалаврської випускової роботи.

Загальний профіль програми

Упродовж першого року навчання за циклом загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально-гуманітарної, природничо-математичної та фундаментальної підготовки, наступні курси включають за циклом професійної підготовки навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціальністю.

Програмні результати навчання

За загальними та загально-професійними компетентностями:
- Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних та природничих наук у сфері професійної діяльності.
- Демонструвати знання державотворчих та економічних наук. - Демонструвати навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації. - Оволодіння робочими навичками ефективно працювати самостійно (курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, включаючи навички лідерства при їх виконанні), вміння отримати бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну сумлінність і виключення можливості плагіату. - Продемонструвати вправність володіння принаймі однією іноземною мовою, включаючи спеціальну фахову термінологію.
- Брати участь у зборі та аналізі вихідних даних для проектування елементів обладнання та об'єктів діяльності в цілому з використанням нормативної документації та сучасних методів пошуку та обробки інформації.
- Демонструвати вміння застосовувати стандартні методи розрахунку при проектуванні деталей і вузлів теплоенергетичного обладнання.
- Розробляти і реалізовувати енергозберігаючі заходи при проектуванні та експлуатації теплоенергетичного обладнання.
- Здійснювати попереднє техніко-економічне обґрунтування проектних рішень.
- Брати участь у роботах з розрахунку і проектування деталей та вузлів різних машин і механізмів, а також конструкцій відповідно до технічних завдань з використанням сучасних інформаційних технологій, в тому числі сучасних засобів комп'ютерної графіки.
- Забезпечувати технічне оснащення робочих місць із розміщенням теплоенергетичного обладнання.
- Визначати режими експлуатації теплоенергетичного обладнання та застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних та інших видів ресурсів.
За спеціалізовано-професійними компетентностями:   - Здійснювати заходи щодо профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань, застосовувати сучасні методи, що забезпечують безпеку життєдіяльності людей та їхній захист від можливих наслідків аварій, катастроф і стихійних лих.
- Застосовувати прогресивні методи експлуатації теплоенергетичного обладнання.
- Вміти застосовувати методи стандартних випробувань щодо визначення фізико-механічних і теплофізичних властивостей та технологічних показників використовуваних матеріалів і готових виробів теплоенергетичного обладнання.
- Здатність і готовність до контролю дотримання екологічної безпеки на виробництві, до участі в розробці і здійсненні екозахисних заходів і заходів з енерго- та ресурсозбереження на виробництві.
- Вибирати та використовувати методи та засоби вимірювань для визначення значень технологічних параметрів процесів та режимів роботи енергетичного обладнання відповідно до стандартів і вимог метрологічної служби України.

Практика/Стажування

Відповідно до навчального плану студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в інших країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівці даного профілю здатні:
- Керувати: енергетичним підприємством, службою, відділом, підрозділом; персоналом та навчанням працівників.
- Аналізувати: ринок виробництва та постачання теплової і електричної енергії; режими роботи теплоенергетичних об’єктів та оцінювати їх надійність.
- Розробляти: проекти теплоенергетичних об’єктів, споруд, мереж тепло-електропостачання; автоматизовані системи управління та нагляду теплоенергетичних об’єктів.
- Організовувати: роботу цехів теплоенергетичних підприємств; роботу автоматизованих інформаційних систем, збір даних з засобів спостереження за станом споруд і обладнання теплоенергетичних систем різного рівня; нагляд і контроль за будівництвом енергетичних об’єктів.
- Забезпечувати: експлуатацію енергетичних підприємств та їх обладнання, мереж тепло-електропостачання; проведення модернізації теплоенергетичних підприємств; впровадження заходів енергозбереження та раціонального використання енергетичних ресурсів.
- Контролювати: якість виконаних робіт та завдань. - Зможе працювати: інженером-технологом, інженером-конструктором, інженером-проектувальником, інженером з розрахунків та режимів, інженером з технічного контролю, інженером з налагодження та випробувань, інженером з ремонту, інженером з технічної діагностики обладнання, інженером з організації експлуатації та ремонту устаткування, інженером з комплектування устаткування і матеріалів, інженером відділу, головним енергетиком, головним інженером теплоенергетичного підприємства чи організації, інженером в загальних відділах підприємств (виробничо-технічному, охорони праці, захисту навколишнього середовища, стандартизації, якості продукції, технічного навчання та інші), інженером-дослідником в центральних заводських лабораторіях або галузевих та академічних науково-дослідних закладах, диспетчером виробництв електроенергії, енергоменеджером або енергоаудитором.

Доступ до подальшого навчання

Теплоенергетика
  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 22 червня 2023