Теплоенергетика

Код

144

Освітні програми

  • Теплоенергетика

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (освітньо-професійна програма); 120 кредитів (освітньо-наукова програма)

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти відсутній.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів. Успішний захист магістерської випускової роботи відповідно до навчального плану.

Загальний профіль програми

Упродовж навчання за циклами:
- загальної підготовки вивчаються дисципліни соціально- гуманітарної та фундаментальної підготовки;
- професійної підготовки вивчаються навчальні дисципліни фахової підготовки та дисципліни вільного вибору;
- науково-дослідна практика.

Програмні результати навчання

Загально-професійні результати:
- Знати та вміти застосовувати правові аспекти законодавства України в професійній діяльності, при виконанні дослідницький робіт в галузі теплоенергетики, охорони та безпеки життєдіяльності.
- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- Розробляти та управляти проектами, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
- Вміти застосовувати теорію експерименту, проводити наукові та прикладні експериментальні дослідження в польових і лабораторних умовах.
- Вміти спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з експертами з інших галузей), мати визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
- Прагнути до збереження навколишнього середовища.
- Вміти спілкуватися іноземною мовою в тому числі на професійну тематику.
Спеціалізовано-професійними результати:
- Вміти розробляти, застосовувати та удосконалювати математичні моделі, наукові і технічні методи та сучасне комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в теплоенергетичній галузі.
- Застосовувати, інтегрувати та аналізувати знання і розуміння з інших інженерних дисциплін.
Вміти застосовувати системний підхід, знання сучасних технологій та методів при проектуванні та експлуатації теплоенергетичного обладнання.
- Демонструвати знання і розуміння формування і застосування математичних принципів і методів, необхідних в теплоенергетичній галузі.
- Вміти запропонувати і обґрунтувати заходи з підвищення ефективності теплоенергетичних об'єктів і систем з урахуванням обмежень, включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі.
- Здатність аналізувати і розробити заходи з підвищення ефективності систем і компонентів на основі використання аналітичних методів і методів моделювання в теплоенергетичній галузі.
- Вміти застосувати знання і розуміння комерційного та економічного контексту в теплоенергетичній галузі.
- Вміти користуватись технічною літературою та іншими джерелами інформації в теплоенергетичній галузі.
- Здатність розробляти, впроваджувати і супроводжувати проекти з урахуванням всіх аспектів проблеми, яка вирішується, включаючи проектування, виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію теплоенергетичного обладнання.
- Дотримуватись професійних і етичних стандартів високого рівня у діяльності в теплоенергетичній галузі.
- Здатність застосувати знання характеристик і властивостей матеріалів, обладнання, процесів в теплоенергетичній галузі.
- Вміти застосовувати обізнаність з питань інтелектуальної власності та контрактів в теплоенергетичній галузі.
- Застосовувати науковий підхід при проектуванні, аналізі та модернізації теплоенергетичних об'єктів і систем.

Практика/Стажування

науково-дослідна практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі або праця за фахом у поєднанні з аспірантурою.

Професійні профілі випускників

- Керувати:
енергетичним підприємством, службою, відділом, підрозділом; персоналом та навчанням працівників.
- Аналізувати:
ринок виробництва та постачання теплової і електричної енергії; режими роботи теплоенергетичних об’єктів та оцінювати їх надійність.
- Розробляти:
проекти теплоенергетичних об’єктів, споруд, мереж тепло-електропостачання; автоматизовані системи управління та нагляду теплоенергетичних об’єктів.
- Організовувати:
роботу цехів теплоенергетичних підприємств; роботу автоматизованих інформаційних систем, збір даних з засобів спостереження за станом споруд і обладнання теплоенергетичних систем різного рівня; нагляд і контроль за будівництвом енергетичних об’єктів.
- Забезпечувати:
експлуатацію енергетичних підприємств та їх обладнання, мереж тепло-електропостачання; проведення модернізації теплоенергетичних підприємств; впровадження заходів енергозбереження та раціонального використання енергетичних ресурсів.
- Контролювати:
якість виконаних робіт та завдань.
- Зможе працювати:
інженером-технологом, інженером-конструктором, інженером-проектувальником, інженером з розрахунків та режимів, інженером з технічного контролю, інженером з налагодження та випробувань, інженером з ремонту, інженером з технічної діагностики обладнання, інженером з організації експлуатації та ремонту устаткування, інженером з комплектування устаткування і матеріалів, інженером відділу, головним енергетиком, головним інженером теплоенергетичного підприємства чи організації, інженером в загальних відділах підприємств (виробничо-технічному, охорони праці, захисту навколишнього середовища, стандартизації, якості продукції, технічного навчання та інші), інженером-дослідником в центральних заводських лабораторіях або галузевих та академічних науково-дослідних закладах, диспетчером виробництв електроенергії, енергоменеджером або енергоаудитором.

Доступ до подальшого навчання

Теплоенергетика
  • 0.0/5 rating (0 votes)
  • Зміни внесені: 26 серпня 2021