Туризм та рекреація

Код

242

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

  • "Туризм"

Тривалість програми

Вступі на основі повної загальної середньої освіти: 4 роки - денна; 5 років - заочна, заочно-дистанційна. Вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст": 3 роки - денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти – нема.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.

Загальний профіль програми

Протягом першого року навчання вивчаються основи, 2,3 та 4 курс включають професійно-орієнтовані дисципліни.

Програмні результати навчання

Знання і розуміння
- розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення;
- знання філософських категорій та понять;
- розуміння культурних питань сучасності;
- розуміння соціально-історичної сутності явищ і процесів людського буття;
- розуміння сутності перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у
загальноєвропейському просторі та завдання, що стоять перед країною та світовою
цивілізацією;
- знання історичного процесу державно-політичного та соціально-економічного
розвитку українського народу від найдавніших часів до сьогодення;
- знання загальних закономірностей, механізмів становлення та розвитку психічних
пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень людської особистості;
- знання сутності, структури, функцій культури, її місця в житті людини і суспільства,
тенденцій розвитку культури та художніх стилів, властивих культурним епохам, творчості
провідних діячів української і зарубіжної культури і мистецтва;
- розуміння місця і ролі української культури у розмаїтті національних культур;
- знання інформаційно-пошукових ресурсів і стратегій у системі масової комунікації;
- знання організаційно-функціональних, програмно-технологічних, лінгвістичних
засобів системно-мережевої взаємодії та пошуку в документально-інформаційних системах;
- знання теоретичних основ розробки структури та визначення атрактивності
туристсько-рекреаційних комплексів;
- знання методології здійснення географічних досліджень щодо територіальної
організації та умов розвитку спеціалізованих видів туризму;
- знання щодо формування туристичного продукту;
- знання та уміння проведення маркетингових досліджень в туризмі;
- базові уміння щодо реалізації туристичного продукту, обслуговування туристів;
- базові уявлення про інформаційно-консультаційну роботу з туристами;
- базові уміння щодо бронювання послуг;
- базові знання та вміння щодо екскурсійного та анімаційного обслуговування;
- базові знання щодо організації взаємодії або співпраці з діловими партнерами та
іншими учасниками туристичних відносин;
- базові знання щодо правового супроводження туристичної діяльності;
- базові знання щодо оцінки та аналізу економічної діяльності, фінансово-
економічного стану підприємства, аналізу ефективності управління ресурсами суб’єктів
туристичного бізнесу.
Застосування знань і розумінь
- володіння методами збору, обробки та аналізу довідкових матеріалів з туризму;
- здатність організувати туристичну діяльність, управляти адміністративно-
управлінським механізмом регулювання діяльності в сфері туризму;
- здатність використовувати знання з маркетингу, менеджменту, права, географії,
історії при проведенні туристичної діяльності;
- уміння враховувати основні психічні, соціально-психологічні та психофізичні
прояви особистості; сприймати науково обґрунтовану психо- логічну інтерпретацію
структурних елементів психіки особистості,
- уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел;
- уміння будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією, вести
кореспонденцію;
- уміння досліджувати тенденції розвитку та концептуально-змістове моделювання
програмних, апаратних, лінгвістичних засобів для автоматизо- ваних систем у суспільно-
комунікаційних структурах і галузях;
- уміння встановлювати та вирішувати професійні задачі з використанням
комп’ютерних технологій;
- уміння документально оформляти управлінські рішення;
- уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у нормативних
актах для забезпечення правомочності рішень;
- уміння обґрунтовано приймати управлінські рішення, розробляти стратегію
розвитку туристичного підприємства;
- уміння спілкуватися рідною та іноземною мовами у професійному середовищі;
- уміння аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є
необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;
- уміння вести ділову кореспонденцію іноземною мовою;
- уміння враховувати національні стереотипи, національних стилів ділового
спілкування у крос культурній взаємодії.
Формування суджень
- здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички з
маркетингу, менеджменту, географії, історії, туроперейтингу для дослідження туристичних
явищ і процесів;
- здатність оцінювати ефективність туристичної діяльності;
- здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для
вирішення практичних знань в сфері туризму.

Практика/Стажування

Чотири практики відповідно до навчального плану (одна навчальна та три виробничих).

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Можливість продовження навчання на другому (магістерському) освітньому рівні; отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; продовження навчання в Європейських країнах за договорами університету.

Професійні профілі випускників

Фахівець з туризму базового рівня має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади:

фахівець з туристичного обслуговування, організатор подорожей (екскурсій), екскурсовод, фахівець із організації дозвілля, фахівець з розвитку сільського туризму, фахівець із конференц-сервісу, фахівець із спеціалізованого обслуговування, інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму), фахівець із туристичної безпеки, інструктор-методист з туризму, інспектор з туризму (за Класифікатором професій ДК 003:2010).

Доступ до подальшого навчання

Туризм та рекреація
  • 3.0/5 rating (4 votes)
  • Зміни внесені: 22 червня 2023