Назва галузі

Журналістика

Журналістика

Код

061

Надається державою особлива підтримка

Ні

Освітні програми

 • Журналістика

Тривалість програми

3 роки 10 місяців – денна, заочна, заочно-дистанційна

Кількість кредитів

240 кредитів ECTS

Вимоги до рівня освіти вступників

Повна загальна середня освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень освіти отримано в іншій країні, необхідна нострифікація. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти можливе на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Успішна атестація у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Загальний профіль програми

Професійна освіта в галузі журналістики з фокусуванням на підготовці фахівця, який, усвідомлюючи відповідальність перед суспільством, розуміючи природу й закономірності соціальних комунікацій, функційні особливості і методологію створення медійних продуктів, спроможний ефективно використовувати свої знання та вміння для задоволення суспільних потреб в інформації.

Вивчення обов’язкових дисциплін (цикл загальної та фахової підготовки) (180 кредитів) та дисциплін за вибором студента (60 кредитів).

Програмні результати навчання

 • Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.
 • Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.
 • Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або разом з колегами.
 • Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.
 • Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.
 • Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень та передбачуваних ризиків.
 • Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.
 • Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань.
 • Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, представників громадянського суспільства.
 • Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних і культурних цінностей і досягнень.
 • Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, українською мовою.
 • Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, іноземною мовою.
 • Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціокомунікаційних наук.
 • Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням доступних, а також обовʼязкових джерел інформації.
 • Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.
 • Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його промоцію.
 • Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на інтернет-платформах.
 • Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.
 • Володіти інструментами для формування та валідації підприємницьких ідей для використання у медіабізнесі.

Практика/Стажування

Практики відповідно до навчального плану: навчальна практика (преса), навчальна практика (радіо), навчальна практика (телебачення), переддипломна (виробничо-творча) практика

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Нац.академ.мобільність у рамках міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин. Міжн.академ.мобільність на підставі 2-нніх договорів між університетом ЗВО-партнерами з інших країн. Допускається перезарахування кредитів

Професійні профілі випускників

Підготовка журналіста-професіонала, який володіє сучасними технологіями, методами і засобами створення медіапродуктів, а також інструментами організації підприємницької діяльності в галузі медіа для реалізації медіапроєктів на регіональному, національному та міжнародному рівні

 • 4.5/5 rating (15 votes)
 • Зміни внесені: 22 червня 2023