FAQ

ДОРОЖНЮ КАРТУ ВСТУПУ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Ви зможете знайти за просиланням: 10 КРОКІВ 

БАКАЛАВР

Підготовка до вступу 
на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5)
 

1. Як мені дізнатися, НМТ з яких предметів потрібні для вступу на обрані мною спеціальності?

У 2023 році НМТ відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів: два предмети з основного блоку (українська мова, математика) та один предмет із додаткового блоку (історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія) за вибором вступника. 

Позитивний результат НМТ дозволить подавати заяву для вступу на будь-яку спеціальність з урахуванням вагових коефіцієнтів, встановлених для предметів на різні спеціальності. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок предметів НМТ є в додатку 7 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

2. Чи потрібно складати НМТ для вступу на мистецькі або спортивну спеціальності?

Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть тільки відповідний творчий конкурс. Перелік творчих конкурсів для вступу до НУВГП, а також перелік конкурсних пропозицій можна знайти у Правилах прийому. Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників є в додатку 1 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

3. Як подати заяву для вступу до вишу?

Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня.

Подати заяву тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника) можна:

 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їхнього виготовлення;
 • у разі подання заяви на вступ до або після встановлених Порядком прийому строків роботи електронних кабінетів вступників;
 • у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

4. Які документи мені потрібно буде подати для вступу до вишу?

Вступник, який подає заяву в електронній формі, під час реєстрації особистого електронного кабінету, зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ (зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (сертифікат ЗНО) / сертифіката НМТ (вказується будь-який з дозволених Порядком прийом)
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката);

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію ідентифікаційного коду (РНОКПП);
 • мотиваційний лист;
 • копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО та/або НМТ;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять співбесіди (замість НМТ у передбачених Порядком прийому випадках) та творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.

Інші копії документів подаються, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції.

5. Чи потрібно для вступу подавати медичну довідку?

В Порядку прийому 2023 року не передбачено для вступу подання медичної довідки. Однак ЗВО у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (зокрема додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність або конкурсну пропозицію. Тому про необхідність подання довідки варто з’ясувати у приймальній комісії обраного вишу. В НУВГП медична довідка потрібна для допуску при складані творчого конкурсу за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт».

6. Сертифікати ЗНО яких років можна подавати 2023 року для вступу до ЗВО?

У 2023 році приймають сертифікати ЗНО 2020 та 2021 років та результати НМТ 2022 року та 2023 року.

7. Що робити, якщо заклад освіти затримує видачу документа про середню (вищу) освіту?

Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до керівника закладу освіти, а в разі виникнення проблем – до органу управління або засновника закладу освіти.

8. Коли почнеться прийом документів для вступу на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) і до якого числа можна буде подати заяву?

Для вступу на перший рік навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5) за денною формою навчання:

 • реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів починається 1 липня;
 • медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору, проводяться до 9 липня;
 • реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах здійснюється: для вступу на місця державного або регіонального замовленням з 03 липня до 18:00 10 липня, для вступу лише на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18:00 25 липня;
 • співбесіди та творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування проводяться в декілька потоків включно з 07 до 18 липня, для вступу лише на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 31 липня;
 • реєстрація заяв вступників для участі у конкурсі (за результатами вступних випробувань – НМТ, ЗНО, творчих конкурсів, співбесід) розпочинається 19 липня та закінчується о 18:00 31 липня.

У ці ж строки проводиться вступ на перший рік навчання на основі ПЗСО та НРК5 за іншими (крім денної) формами навчання за державним або регіональним замовленням.

Строки приймання заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому ЗВО.

 Навчання за кошти держбюджету

9. Як мені дізнатися, скільки бюджетних місць виділено на ту спеціальність, на яку хочу вступати?

Конкретна кількість місць, виділених державою на ту чи іншу галузь знань та спеціальність, визначається щороку відповідною постановою КМУ – її здебільшого ухвалюють напередодні вступної кампанії.

Максимальний обсяг бюджетних місць на спеціальність у межах вишу (з можливим розбиттям на конкурсні пропозиції) публікується на офіційних сайтах ЗВО. Загальна кількість місць на фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції також публікується на сайтах ЗВО. 

Також звертаємо увагу, що для спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до Порядку прийому), виші можуть встановлювати кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальну кількість вступників, які здобули право навчатись на місцях державного замовлення, при якій буде відкрито набір на відповідну конкурсну пропозицію.

10. Як мені дізнатися, який прохідний бал на держбюджет на обрану мною спеціальність?

Прохідний бал визначається щороку за результатами конкурсу, тому буде відомий після оголошення його результатів. Однак вступники можуть переглянути прохідні бали минулих років, щоб оцінити свої шанси для вступу на ту чи іншу спеціальність ( https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/ ).

11. Якщо раніше я вже здобув/ла вищу освіту безоплатно, то чи можу здобути ще одну вищу освіту за іншою спеціальністю також безоплатно?

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних ЗВО, якщо певний ступінь вищої освіти вони здобувають УПЕРШЕ за кошти державного або місцевого бюджету.

Також громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних і комунальних ЗВО за тим же рівнем, що й першу, якщо:

 • за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
 • якщо вони вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
 •  якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

12. Чи можу я одночасно вступити на навчання за двома різними спеціальностями у два різні ЗВО?

Так, ви можете навчатися за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання в одному або різних закладах вищої освіти за умови, що тільки одна з них – за державним (регіональним) замовленням.

13. Якщо я закінчив/ла навчання за рівнем фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за кошти держбюджету, чи можу я вступити на бакалавра на бюджетну форму?

Так, ви можете приймати участь у конкурсі для продовження навчання для здобуття ступеня бакалавра за кошти держбюджету.

14. Якщо я певний час провчився/лась у ЗВО за кошти держбюджету, але тепер хочу вступати на цей самий рівень освіти за іншою спеціальністю, чи можу я знову претендувати на бюджетне місце? 

Так, громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. 

Ця вимога НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ до учасників бойових дій та прийому на навчання курсантів до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

15. Чи можуть іноземці або особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, навчатися у ЗВО за кошти держбюджету?

Здобуття вищої освіти такими вступниками за кошти державного бюджету здійснюється за тими ж самими правилами, що й для громадян України. Тобто, щоб навчатися за кошти державного бюджету, вони повинні мати результати національного мультипредметного тесту (НМТ).

Для громадян Республіки Польща зараховуються результати матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та одного додаткового предмету (іноземна мова або історія, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника.

 Подання заяв

16. Як мені подати заяву на вступ до ЗВО на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти?

Вступники на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) подають заяви в електронній формі (крім окремих ситуацій – див. відповідь на запитання 4). 

Для подання таких заяв потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет вступника, заповнивши електронну форму в режимі онлайн на сайті  https://vstup.edbo.gov.ua/(ця можливість буде відкрита з 1 липня 2023 року). За підсумками цього буде створено особистий електронний кабінет вступника. Через нього 19 липня 2023 р. буде відкрито можливість подання заяв у виші. 

17. Хто має право подавати паперові заяви на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань)?

У паперовій формі подають вступники:

для вступу за результатами творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1 до Порядку прийому) та співбесіди замість результатів НМТ, для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року (відповідно до наказу № 271);

 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 •  у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

18. Скільки можна подати заяв на бюджетну та контрактну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти?

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) і відкритих конкурсних пропозиціях на будь-які спеціальності. Максимальна кількість заяв, яку зможе подати вступник – 20 заяв.

 Конкурсний та прохідний бал

19. Що таке конкурсний бал і як він розраховується?

Конкурсний бал – це оцінка досягнень вступника, яка розраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до Порядку прийому та Правил прийому до конкретного вишу.

Конкурсний бал обчислюється:

1) для вступу на перший рік навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5) за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років або творчого конкурсу за такою формулою::

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3) + ОУ або КБ = ТК, де 

 • П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ,
 • ТК – оцінка творчого конкурсу (у передбачених Порядком прийому та Правилами прийому до ЗВО випадках), 
 • ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації, предметні спеціальності), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) визначені в додатку 7 до Порядку прийому.

2) для вступу на перший рік навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5) за результатами ЗНО 2021, ЗНО 202О років, конкурсний бал обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) / (К1 + К2 + К3)

Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) у визначеній в Правилах прийому ЗВО одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх за поданням Міністерства молоді та спорту України, зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), Всесвітньої гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» ОУ встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань із зазначенням власного прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їхнього проведення, місця, яке посіли, результату.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) та галузевий (ГК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток.

20. Чи обов’язковим є мотиваційний лист у 2023 році?

У 2023 році мотиваційний лист вступник вносить до кожної заяви, за потреби на визначену ЗВО електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію. 

ЗВО у своїх Правилах прийому визначає вимоги до структури та змісту мотиваційного листа

21. Чи встановлюється цього року мінімальний прохідний бал на якісь спеціальності?

Кожен заклад вищої освіти може у своїх Правилах прийому встановлювати мінімальний прохідний бал на ту чи іншу конкурсну пропозицію.

Однак для всіх вступників, що вступають для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра на базі ПЗСО) встановлено мінімальне значення конкурсного бала для допуску до конкурсного відбору на бюджетні місця – він має становити не менше 130 балів.

Для всіх вступників на спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» Порядком прийому 2023 року встановлено мінімальний конкурсний бал для допуску до конкурсного відбору на бюджетні та контрактні місця – він має становити не менше 150 балів.

Також для вступників на спеціальності галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» встановлено мінімальне значення конкурсного балу для допуску до конкурсного відбору він має становити на бюджетні місця – не менше ніж 140 балів, на контрактні місця – не менше ніж 120 балів.

 Творчі конкурси

22. Що таке творчий конкурс і як він впливає на конкурсний бал?

Творчий конкурс (конкурс творчих та/або фізичних здібностей) – форма вступного випробування для вступу на основі ПЗСО та НРК5, яка передбачає демонстрацію та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (зокрема здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка внесена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, наведеного у додатку 1 до Порядку прийому, і проводиться в межах одного дня (результат оцінювання оприлюднюється не пізніше наступного дня);

23. На які спеціальності встановлено творчий конкурс?

Проведення творчого конкурсу встановлено для спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт», 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн»), 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво», 191 «Архітектура та містобудування»

24. Коли я можу складати творчі конкурси?

Творчі конкурси для вступу за всіма джерелами фінансування проводяться в декілька потоків включно з 07 до 18 липня для вступу на бюджетні місця, для вступу лише на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 31 липня;

25. Творчі конкурси потрібно складати в кожному виші окремо?

Так, однак за рішенням приймальної комісії можуть прийматися результати творчого конкурсу, що отримані в іншому ЗВО.

 Пільги

26. Які мої дії щодо вступу до закладу вищої освіти, якщо я:

УВАГА! У разі доступності інформації про документи, що підтверджують пільги, у державних реєстрах подається лише інформація про реквізити цих документів. В інших випадках документи, що підтверджують пільги, подають у паперовому вигляді до ЗВО.

 • Маю інвалідність внаслідок війни

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами лише творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1 Порядку прийому) або лише співбесіди (для інших спеціальностей). Документи, що підтверджують пільги, в такому випадку подають у паперовому вигляді.

 • Маю інвалідність і неспроможний відвідувати заклад освіти

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти за результатами лише творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1 Порядку прийому) або лише співбесіди (для інших спеціальностей). Документи, що підтверджують пільги, в такому випадку подають у паперовому вигляді.

 • Отримав/ла відмову в реєстрації для участі в НМТ через неможливість створення особливих умов

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти у межах квоти-1, за результатами творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1 Порядку прийому) або співбесіди замість результатів НМТ 2023 року, або за результатами НМТ 2022 року, ЗНО 2020, 2021 років. Документи, що підтверджують пільги, в такому випадку подаються у паперовому вигляді.

 • Не зміг/змогла скласти НМТ у 2023 році через наявність захворювання (патологічного стану)

Якщо Ви належите до категорії «особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ, через наявність захворювання або патологічного стану» (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа), то можете вступати до закладів вищої освіти у межах квоти-1, за результатами творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1 Порядку прийому) або співбесіди замість результатів НМТ 2023 року, або за результатами НМТ 2022 року, ЗНО 2020, 2021 років.

Документи, що підтверджують пільги, в такому разі подають у паперовому вигляді.

 • Дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти у межах квоти-1, але тільки за результатами НМТ 2023 року, або за результатами НМТ 2022 року, ЗНО 2021 року, ЗНО 2020 року. Документи, що підтверджують пільги, в такому разі подають у паперовому вигляді.

 • Учасники бойових дій

Такі вступники можуть вступати до закладів вищої освіти у межах квоти-1, за результатами творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1 Порядку прийому) або співбесіди замість результатів НМТ 2023 року, або за результатами НМТ 2022 року, ЗНО 2020, 2021 років. Документи, що підтверджують пільги, в такому разі подають у паперовому вигляді.

 • «Чорнобилець»

Пільга (право на вступ за результатами співбесіди, яка передбачена Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») залежить від категорії осіб, до якої вас віднесено.

Таким правом користуються:

 • особи, віднесені до категорії 1;
 • особи, віднесені до категорії 2;
 • діти до 18 років, яким встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою;
 • діти померлих осіб: з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (віднесених до категорії 1, 2), смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою; з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до 3 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
 • діти потерпілих від Чорнобильської катастрофи (віднесених до категорії 1) при наявності документів, що підтверджують належність до відповідної категорії осіб та документа державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

Документи, що підтверджують пільги, в такому разі подають у паперовому вигляді.

 • Проживаю в тимчасово окупованому Криму, Севастополі чи на непідконтрольній території Донбасу, виїхав/ла після 1 січня 2023 року

Вступники, що проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня у рік вступу, можуть вступати до ЗВО через освітні центри (наказ Міністерства освіти і науки України від 1 березня 2021 року №271, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за №505/36127) за результатами вступних іспитів (із урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в освітніх центрах або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (НМТ) (у будь-яких комбінаціях за їхнім вибором).

27. Що мені робити, якщо приймальна комісія відмовляє у вступі за пільгами?

Звернутися письмово до приймальної комісії вишу, а у разі виникнення проблеми – до органу управління чи засновника ЗВО.

 Коефіцієнти та додаткові бали

28. Що таке регіональний коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Регіональний коефіцієнт (РК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал, якщо вступник обирає ЗВО, розташований в певному регіоні. Нині Порядком прийому РК за місцем фактичного знаходження закладів вищої освіти дорівнює 1,00. Остаточне визначення РК для кожного регіону відбудеться перед початком вступної кампанії з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.

Застосовується автоматично та не потребує жодних дій вступника для його нарахування.

29. Що таке галузевий коефіцієнт, хто має на нього право і як ним скористатися?

Галузевий коефіцієнт (ГК) – це коефіцієнт, на який остаточно множиться конкурсний бал тих вступників, що обиратимуть спеціальності з особливою підтримкою держави. 

ГК дорівнює:

 • 1,02 – для поданих заяв із пріоритетністю 1 і 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), що передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до Порядку прийому);
 • 1,00 – в інших випадках.

Застосовується автоматично та не потребує жодних дій вступника для його нарахування.

30. Якщо я брав/ла участь в олімпіадах чи спортивних змаганнях, чи маю певні переваги під час вступу?

Якщо ви є членом збірних команд України, які брали участь у:

 • міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України),
 • Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України),
 • то вам зараховують оцінки по 200 балів із двох вступних випробувань на вибір. 

Важливо! Інформація про вас має бути внесена в базу ЄДЕБО, яка має «ідентифікувати» вашу належність до вказаної категорії під час внесення даних вступника в особистому електронному кабінеті. Якщо така інформація про вас відсутня у вашому кабінеті вступника, звертайтеся на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. із прикріпленими документами, які підтверджують ваше право на застосування додаткових балів.

Зверніть увагу! Після подання ПЕРШОЇ електронної заяви буде неможливо підтвердити/спростувати вашу належність до вказаної вище категорії переможців.

Якщо ви є призером та переможцем чемпіонатів Європи та чемпіонатів світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), Всесвітньої гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт» ОУ встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Для цього заяву на вступ треба подавати в паперовій формі, додавши до неї документ, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань із зазначенням власного прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їхнього проведення, місця, яке посіли, та результату.

 Пріоритетність заяв

31. Чи обов’язково потрібно виставляти пріоритетність?

Обов’язково – для вступу на місця державного та регіонального замовлення на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції.

32. Чи можна змінити пріоритетність?

Ні, зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. Можна лише скасувати заяву з пріоритетністю. У такому разі заяві буде присвоєний статус «Скасовано вступником», тобто подана заява вважається такою, що не подавалась. Цей статус присвоюють заяві, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником». Водночас Ви маєте право подати нову заяву з такою самою пріоритетністю;

У разі прийняття заяви приймальною комісією замість скасованої заяви подати нову неможливо. У такому разі заяві буде присвоєний статус «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)», тобто втрачається можливість подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

33. Якщо я скасую заяву з першою пріоритетністю, то чи будуть наступну заяву вважати за першою пріоритетністю?

У такому разі наступну за пріоритетністю заяву буде обробляти система на рівні заяви з першою пріоритетністю інших вступників.

 Зарахування на бюджет і на контракт

34. Де можна переглянути своє місце у конкурсі на певну спеціальність?

У рейтинговому списку після його оприлюднення Приймальною комісією або на сайті інформаційної системи https://vstup.edbo.gov.ua/.

35. Коли будуть оприлюднені списки тих, хто вступив на держбюджет? А на контракт?

Списки оприлюднюють на інформаційних стендах приймальних комісій, вебсайті закладу вищої освіти, а також інформація надходить в електронний кабінет вступника та доступна на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/.

2023 року списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднюють – не пізніше 05 серпня.

36. До якого числа триватимуть переведення на вакантні місця держбюджету? Хто зможе претендувати на ці місця?

2023 року переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, – не пізніше 18 серпня. Претендувати на них можуть вступники, які зазначені у пунктах 10-11 розділу VIII Порядку прийому у 2023 році, а саме: 

І. Незалежно від конкурсного бала:

1) діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх числа;

2) особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

3) особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти (для вступу на основі ПЗСО або НРК5).

ІІ. Якщо конкурсний бал не менший ніж встановлено для отримання рекомендації на місця державного замовлення (див. відповідь на 21 питання)

6) особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ, у яких наявне захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900);

7) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

ІІІ. У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX Порядку прийому) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка): 

8) особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

9) особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2);

10) діти осіб, особи з їх числа, які в рік вступу здобули освітній рівень, на основі якого відбувається вступ, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

11) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

ІV. У разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більш ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка): 

12) особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

13) особи, місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року.

14) особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”;

15) діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

V. У разі, якщо їхній конкурсний бал не менший за спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією на наступний день після оголошення адресного розміщення державного замовлення (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка): 

17) особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовленням у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу ІХ Порядку прийому.

УВАГА! Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в пунктах 6-16, проводиться у разі відсутності непереведених осіб попередньої категорії або їхньої письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

37. Якщо я подавав/ла документи лише на бюджет, але не пройшов/ла, чи запропонують мені контрактне місце?

Якщо під час подання заяви ви зазначили варіант “претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням”, то відповідно до конкурсної ситуації та з урахуванням вашого конкурсного бала, вам може бути запропоноване контрактне місце.

38. Якщо я включений/а до наказу для зарахування на бюджет, що буде з моїми іншими заявами?

Якщо, після виконання вимог до зарахування визначених Правилами прийому ЗВО, змінюється статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу (навчання за державним (регіональним) замовленням)», статус його інших заяв, поданих на відкриті та/або фіксовані конкурсні пропозиції для вступу на навчання за державним або регіональним замовленням, автоматично змінюється на «Деактивовано (у зв’язку із зарахуванням на навчання за державним (регіональним) замовленням)».

Деактивовані заяви можуть бути активовані (за потреби) представником Приймальної комісії, за зверненням вступника для встановлення заявам статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

39. Як можна оскаржити, на мою думку, неправильний розподіл бюджетних місць?

Потрібно звернутися з відповідною письмовою заявою до закладу освіти, а в разі виникнення проблем – до органу управління або засновника закладу освіти, а якщо скарги стосуються автоматичного розподілу бюджетних місць – на гарячу лінію МОН. 

Якщо ви маєте інші запитання щодо вступної кампанії 2023 року, то ви можете ознайомитися з Порядком прийому, а також звернутися на скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Крім цього – за номерами гарячих телефонних ліній, які почнуть працювати 30 червня 2023 року.

 

 МАГІСТР

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ 
на основі освітнього ступеня бакалавра (НРК6), 
освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7)

1. Як мені дізнатися, які іспити потрібні для вступу на обрану спеціальність?

У 2023 році для вступу в магістратуру необхідно скласти вступні випробування з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання – єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) та/або єдиний вступний іспит (ЄВІ) (докладніше в запитаннях 12-27) та/або фаховий іспит у закладі вищої освіти. Для вступу на різні спеціальності визначений відповідний перелік вступних випробувань.

Зокрема:

1) для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»:

 • ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року.

2) для вступу на спеціальність 061 «Журналістика»:

 • ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року,
 • або ЄВІ 2023 року та фаховий іспит для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 «Журналістика» в тому самому закладі вищої освіти.

3) для вступу на інші спеціальності:

 • ЄВІ 2023 року та фаховий іспит.

2. Чи можу я вступити до магістратури тільки за мотиваційним листом?

У 2023 році для вступу в магістратуру на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, що визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році), відповідно до Правил прийому закладу вищої освіти (ЗВО) можуть використовуватись тільки результати фахового іспиту та/або розгляду мотиваційних листів.

3. Якщо вже маю диплом магістра, які іспити мені потрібно складати?

У 2023 році для вступу в магістратуру на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності, які згідно з Порядком прийому (див. відповідь на запитання 1) передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»), вступники на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7), можуть за їхнім вибором або подати результат(-и) ЄВІ та/або ЄФВВ, або скласти відповідну(-ий, -і) співбесіду та/або фаховий іспит, якщо Правила прийому ЗВО не передбачають використання тільки розгляду мотиваційних листів (див. відповідь на запитання 2).

Що ж до спеціальностей «Право» та «Міжнародне право», то для вступу на них у будь-якому випадку необхідні результати ЄВІ та ЄФВВ.

4. Чи обов’язковим є мотиваційний лист у 2023 році?

У 2023 році мотиваційний лист вноситься вступником до кожної заяви, за потреби, на визначену ЗВО електронну пошту вступник надсилає копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію. 

ЗВО у своїх Правилах прийому визначає вимоги до структури та змісту мотиваційного листа.

5. Як подати заяву для вступу до вишу?

У 2023 році заяви на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі. Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня.

Подати заяву тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника) можна:

 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб із посвідкою про постійне проживання в Україні;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їхнього виготовлення;
 • у разі подання заяви на вступ до або після встановлених Порядком прийому строків роботи електронних кабінетів вступників;
 • у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає такі документи:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) ЄВІ / ЄФВВ;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • мотиваційний лист;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Перелік документів, необхідних для вступу, зокрема додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію, встановлюють ЗВО у своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять співбесіди замість ЄВІ / фаховий іспит замість ЄФВВ (у передбачених Порядком прийому випадках), допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листка з фотокарткою та документа, що підтверджує право вступника на участь у співбесіді/фаховому іспиті.

Інші копії документів подаються, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції.

6. Коли потрібно подати документи на магістра? 

У 2023 році для вступу в магістратуру потрібно скласти ЄВІ та, для визначених спеціальностей, ЄФВВ, тож для вступників визначено такі строки, зокрема:

 • реєстрація на тестування (ЄВІ, ЄФВВ) – з 08 травня до 18:00 31 травня (в закладах вищої освіти);
 • реєстрація особистого електронного кабінету вступника (див. попередній пункт 5) – з 1 липня;
 • УВАГА! реєстрація заяв на участь в співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України (буде визначено у червні 2023 р.);
 • співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити замість ЄФВВ, фахові іспити проводяться з 17 по 28 липня (включно);
 • реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 31 липня та закінчується о 18:00 21 серпня.

7. Чи можна вступити на магістра за іншою спеціальністю, ніж маю диплом бакалавра?

Так, можна, але з урахування вимог стандартів вищої освіти щодо до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності. Зокрема, для здобуття ступеня магістра:

 • за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 082 «Міжнародне право», 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».
 • за спеціальністю 223 «Медсестринство» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6, НРК7 зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я».
 • для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 225 «Медична психологія» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я» або 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».
 • за спеціалізацією 227.1 «Фізична терапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» або за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація). На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціалізацією 227.2 «Ерготерапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється прийом на навчання на основі НРК6 за спеціальностями 227 «Фізична терапія, ерготерапія» чи 016 «Спеціальна освіта» або за напрямами 6.010203 «Здоров’я людини» (професійне спрямування Фізична реабілітація) чи 6.010105 «Корекційна освіта (за нозологіями)».

8. Чи можна вступати на магістра в інший виш, а не той, де здобув бакалавра?

Так, вступник вільний у своєму виборі закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра.

9. Коли та де перевірити, чи я вступив/ла до магістратури?

В особистому електронному кабінеті вступника.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування є оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ЗВО. Рішення також розміщується на сайті вишу.

10. Чи діє сертифікат TOEFL та інші результати міжнародних мовних іспитів тільки під час вступу до аспірантури, чи можливе зарахування сертифіката також під час вступу в магістратуру?

Така можливість передбачена тільки для вступу до аспірантури.

11. Що робити, якщо виш затримує видавання диплома бакалавра, а термін подання документів на вступ в магістратуру завершується?

У такому разі необхідно звернутисяь безпосередньо до керівника закладу, у разі невирішення питання —- до Державної служби якості освіти.

 Вступні випробування в магістратуру

12. Що таке ЄВІ і хто повинен його складати при вступі в магістратуру?

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) — форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра (НРК6) або освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7), яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

У 2023 році ЄВІ в магістратуру потрібно складати вступникам на всі спеціальності (див. відповіді на запитання 1-3). 

13. Що таке ЄФВВ і хто повинен його складати для вступу в магістратуру?

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) — форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра (НРК6) або освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7), яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття ступеня магістра з відповідної(-их) спеціальності(-тей), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

У 2023 році ЄФВВ в магістратуру потрібно складати вступникам на спеціальності: 

 • 051 Економіка,
 • 052 Політологія,
 • 053 Психологія,
 • 054 Соціологія,
 • 061 Журналістика*,
 • 071 Облік і оподаткування,
 • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок,
 • 073 Менеджмент, 
 • 075 Маркетинг,
 • 076 Підприємництво та торгівля,
 • 081 Право,
 • 281 Публічне управління та адміністрування,
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії,
 • 292 Міжнародні економічні відносини,
 • 293 Міжнародне право.

(детальніше див. відповіді на запитання 1-3)

14. Коли почнеться реєстрація на ЄФВВ та ЄВІ для вступу в магістратуру?

Реєстрацію учасників проводять приймальні комісії ЗВО з 08 травня до 31 травня.

15. Як зареєструватися на ЄВІ та ЄФВВ в магістратуру?

Для реєстрації вступнику треба звернутися до приймальної комісії одного з обраних ним для вступу ЗВО. Підтвердженням реєстрації є виданий комісією екзаменаційний листок. Після цього на сайті УЦОЯО для кожного зареєстрованого вступника створюватимуть кабінет учасника, доступ до якого буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

16. Де можна дізнатися питання на ЄВІ в магістратуру?

Завдання тестів, не оприлюднюють завчасно.

Водночас вже затверджено програми, за якими укладатимуть тести для комп’ютерного тестування вступників. Ознайомитися з програмами можна тут і тут.

17. З яких предметів я маю складати ЄФВВ для вступу в магістратуру?

Перелік предметних тестів ЄФВВ для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» наведений у додатку 8 до Порядку прийому.

Тестові завдання ЄФВВ укладаються відповідно до Програм, з якими можна ознайомитися на сайті УЦОЯО в розділі «ЄВІ/ЄФВВ»

18. Коли і де відбуватимуться тестування?

Основна сесія ЄВІ та ЄФВВ відбудеться у червні — липні. Пункти тестування створюватимуть на базі закладів вищої освіти. Під час реєстрації вступник має обрати місто, в якому він проходитиме тестування.

19. Як відбуватиметься тестування? Що можна робити під час тестування, а що – ні?

Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:

 • екзаменаційний листок;
 • документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);
 • запрошення-перепустку.

Вступник не допускається до пункту тестування в разі непред’явлення: екзаменаційного листка; документа, що посвідчує особу; нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документа (для осіб, які пред’являють документ, оформлений іноземною мовою).

Вступники, які запізнилися, до пункту тестування не допускаються.

У пункті тестування заборонено використовувати та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань, засоби зв’язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступних випробувань).

Більше про це є в Порядку організації та проведення вступних випробувань тут.

20. Якщо я хочу вступати в кілька ЗВО у магістратуру за результатами ЄВІ (ЄФВВ), мені всюди треба брати екзаменаційний листок?

Екзаменаційний лист ви отримаєте один – у тому ЗВО, де будете реєструватися для проходження ЄВІ/ЄФВВ.

21. Коли будуть відомі результати та відбудеться зарахування?

Результати основної сесії ЄФВВ та ЄВІ будуть розміщені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня їхнього проведення.

Рекомендації до зарахування на бюджет будуть надані не пізніше 26 серпня, а саме зарахування відбудеться 31 серпня.

22. Як можна оскаржити результати ЄВІ/ЄФВВ?

Предметом апеляції є порушення процедури проведення вступного випробування, що може вплинути на об’єктивність результатів вступного випробування.

Подати апеляційну заяву щодо порушення процедури можна в день проведення вступного випробування в пункті тестування. Розгляд цих заяв здійснюють протягом трьох робочих днів із дня проведення вступного випробування.

Інформація про дату, час і місце проведення засідання регламентної комісії розміщуватиметься на сайті УЦОЯО.

За результатами розгляду апеляційної заяви регламентна комісія може ухвалити одне з таких рішень:

 • відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення вступних випробувань;
 • відмовити в задоволенні заяви у зв’язку з тим, що виявлене порушення процедури проведення вступних випробувань не впливає на об’єктивність результату вступного випробування;
 • вважати виявлене порушення процедури проведення вступних випробувань таким, що впливає на об’єктивність результату вступного випробування. У разі прийняття такого рішення регламентна комісія також приймає рішення:
 • подати клопотання до апеляційної комісії про анулювання результату вступного випробування через допущення стосовно особи порушення процедури проведення вступних випробувань;
 • допустити особу до проходження вступного випробування під час другої сесії за умови задоволення апеляційною комісією клопотання про анулювання результатів вступного випробування.

23. Хто може не складати ЄВІ/ЄФВВ для вступу на магістратуру?

Участь у конкурсному відборі за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ користуються:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, яким за рішенням приймальної комісії ЗВО відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ, ЄФВВ (на підставі рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі — наказ № 1027/900), що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження ЄВІ, ЄФВВ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ, медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для складання ЄВІ, ЄФВВ);
 • особи з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях ЄВІ, ЄФВВ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа);
 • військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.
 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837.

24. Якщо я хочу спробувати вступити на різні спеціальності, одна з яких передбачає складання тільки ЄВІ,
а інша – і ЄВІ, і ЄФВВ, як я маю реєструватися?

У такому разі вступник має звернутися для реєстрації до приймальної комісії вишу, в який він хоче вступити на ту спеціальність, що передбачає складання і ЄВІ, і ЄФВВ (наразі це спеціальності зазначені у відповіді на запитання 13).

25. Яким чином особа реєструється на вступ до магістратури, якщо на момент реєстрації ще навчається на рівні бакалавра та не має документа про здобуту освіту?

Особи, що не мають дипломів, зможуть зареєструватися на підставі довідки про плановий строк завершення навчання та отримання диплома в 2023 році.

26. Чи можу я вступати з результатами минулорічного тестування?

Ні, у 2023 році ви можете використати тільки результати ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року

27. Якщо я не встигну зареєструватися на основну сесію ЄВІ в магістратуру чи не зможу скласти тест із певних причин,
що мені робити? Чи будуть додаткові сесії?

Порядком організації та проведення вступних випробувань передбачена можливість організації та проведення спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту (третьої сесії) та проводиться за кошти фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

1.    зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти єдиний вступний іспит;

2.    не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту.

Терміни проведення третьої сесії та реєстрації вступників для участі в ній встановлює Міністерство освіти і науки України. 

В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану перелік населених пунктів, у яких проводиться третя сесія ЄВІ, визначає Міністерство освіти і науки України з урахуванням безпекової ситуації згідно з пропозиціями обласних органів управління освітою.

  

ІНШІ ЗАПИТАННЯ

Чи є в НУВГП військова кафедра?

Відповідь:  Так. Студенти мають можливість навчатися на нашій військовій кафедрі.

 

Де я можу дізнатись інформацію про гуртожитки НУВГП?

Відповідь: Інформацію про гуртожитки НУВГП Ви можете отримати на сайті університету за посиланням.